صدور مجوز دو هفته نامه ویهان به مدیرمسئولی علی حبیب الله نتاج عمران

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، مجوز دوهفته نامه ویهان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علی حبیب الله نتاج عمران از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.

دوهفته نامه ویهان در سطح استان مازندران منتشر خواهد شد که این نشریه در روزهای آینده کار خود را شروع می کند.

پایگاه خبری کمال نیوز برای آقای علی حبیب الله نتاج عمران آرزوی موفقیت و پیروزی داشته و امید می رود این دوهفته نامه بتواند نقش و جایگاه ارزشمندی را در میان رسانه های استان مازندران و تحقق رسالت خویش ایفا نماید.