بیست و نهمین گرامی داشت معلم شهید یوسف شالیکار در آمل برگزار می شود /پوستر