تابلوهای تبلیغاتی در شهر آمل همسان سازی می شود

 

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کمال نیوز، علی محمد مقدس مدیر عامل سازمان آرامستان شهرداری آمل با اشاره به این که ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی دردستور کار این سازمان قراردارد گفت ، به استناد مصوبه شماره1559/16 مورخ 16/03/1394 شورای محترم اسلامی شهر مبنی بر ساماندهی برنامه تبلیغات محیطی شهر به منظور پاسداری از ارزش های اسلامی ، تاریخی ،هویت ملی فرهنگی ، وارتقای کیفیت سیماومنظر شهری تابلوهای واحد های کسبی ،تجاری ،خدماتی ، اداری در شهر ساماندهی می شود .

وی افزود: در طرح ساماندهی تابلوهای واحدهای کسبی هرواحد می تواند یک تابلو باابعاد واندازه اعلام شده مطابق دستور عمل قانون ومقررات تبلیغات مصوب شورای اسلامی شهر آمل داشته باشد.

مقدس ، با انتقاد از آشفتگی بصری تابلوهای سردرب مغازها شهر آمل بیان داشت: این طرح دوطرف خیابان منتهی به مصلی بزگ آمل به صورت آزمایشی اجرا می شود و تابلوهای زائد از جداره دیوار های دوسمت خیابان جمع آوری می شود. وی تصریح کرد هم اکنون ، طرح ونقشه مراحل اجرایی کار در دست بررسی ومراحل پایانی است.

 مقدس با بیان اینکه بعد از اجرای ورفع نواقص طرح پایلود این طرح در سایر خیابان های سطح شهر اجرایی می شود ، خاطرنشان کرد : آنچه که مد نظر ماست یک نظم بخشی در تابلوهای شهری وهمسان سازی است ، تا از بی نظمی  وپراکندگی های موجود جلوگیری شود