مدیریت تولید با تسهیلات بی حساب وکتاب بانکی!!!

کمال نیوز: قصه پرغصه کارخانه های نساجی پایانی برایش متصورنیست؛ صنعتی که می توانست اشتغال دربالاترین حدخود را ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی به همراه داشته باشد؛درسال هایی نه چندان دورشهرهایی مثل کاشان و اصفهان ویزد ورشت وقائمشهر و...مهدصنعت نساجی بودند وساکنین این شهرها نسل اندرنسل دراین کارخانه ها شاغل می شدند وبازنشسته می شدند.

امروزدیگر نشانی ازآن ایام نیست! فرقی نمی کند رشت باشد ویا اصفهان ویزد وسمنان! درکارخانه ها شورونشاط گذشته نیست، برخی کارخانه ها فقط تابلویی برسردربشان سنگینی می کند وبعضی واحدها به انبارضایعات وعلوفه تبدیل شده اند وکسی ازحال وروز هزاران کارگری که یک روزی اینجا روزگار می گذراندند، نمی پرسد.

صنعت نساجی را خواسته وناخواسته به بحران کشیدند و حال بربالینش نشسته اند و زار زار به حالش گریه می کنند؛ آن ایام که واردات بلای جان صنعت وصنایع نساجی شده بود، فقط وعده دادند که نمی گذاریم صنعت به رکود برود و کارخانه ها به رکود رفتند وتعطیل شدند وکارگرانش به خاک سیاه نشستند وباز هم وعده ها دادند و تعارف تکه پاره کردند! و.... و واردات همچنان ادامه دارد؛ بانک ها رقیب صنعت شده اند وتسهیلات نمی دهند تا کارخانه ها آرام آرام به خواب ابدی بروند!!

مشکلات بی شمارصنعت وکارخانه های نساجی آنقدرزیاد است که شنیدنش هرخواننده ای را خسته ودیوانه می کند؛ آن قدرگفته اند وشنیده ایم که به قول دانش آموزان حفظ حفظیم!

و آن قدرازحمایت های لسانی مسئولان محترم شنیده ایم وهیچ عمل مفیدی ندیدیم که حالمان خراب می شود ازشنیدن این هم زحمت وتلاش مسئولان بزرگوار!!

نساجی مازندران قصه پرغصه ای دارد؛ به بحران خورد و واگذارش کردند به بخش خصوصی! گفتند که نگران نباشید دوباره احیاء اش می کنیم حق وحقوق عقب افتاده بازنشستگانش را با هرترفندی جور کردند ومثلاً تولید دوباره جان گرفت؛ دربوق وکرنا کردند و برخی ها تا توانستند خودی نشان دادند و همه چیز را به نام خودتمام کردند!

خریداروکارفرمای جدید کارخانه از راه اندازی خطوط تولید درآینده ای نزدیک خبر داد و گفت ماشین آلات در راه هستند و همه خوشحال شدند وشاد گشتیم که انشاء الله این کارخانه ازبحران جست وبه امید خدا پرونده اش بسته می شود.

اما....... اما دوباره خبرآمد که کارگران نساجی مازندران مقابل فرمانداری قائمشهر تجمع کرده اند ومی گویند چندماهی است – والبته می گویند 4ماه- حقوق نگرفته اند و قرار است به همت مسئولان شهر و نمایندگان محترم 20 میلیارد ریال تسهیلات به خریدارشرکت پرداخت شود تا حقوق معوقه کارگران را بدهند! همانگونه که تسهیلات گرفتند ومعوقه های سنگین بازنشستگان را پرداخت کردند!!

و.... پس حالاحالاها خبری از تولید نیست وبه قول مالک شرکت تحریم ها باعث شده بود که وضعیت نساجی مازندران دوباره بحرانی شود!

و... پس فعلاً خبری از تولید نیست و مسئولان محترم شهر واستان لطف می کنند و تسهیلات به خریدارپرتلاش شرکت می دهند تا حق وحقوق کارگرتن پرداخت شود واحتمالاً دم دمای انتخابات همه چیز آرام باشد وبعد از آن خدا بزرگ است!! وتازه مسئولان محترم شهرواستان هم مثل شیرایستاده اند!!

ای کاش به جای پرداخت تسهیلات، مسئولان محترم قایمشهر و آنانی که دستی برآتش دارند، خریدارمحترم شرکت را سین جیم می کردند که تا الان چه کرده وچرا حقوق کارگران عقب افتاده! چرا به هربهانه ای تسهیلات به حلق این سرمایه گذاران عزیزتر از جان می ریزند و مساله را ریشه ای حل وفصل نمی نمایند؟!

وای کاش یکی پیدا می شد و تکلیف این صنعت وصنایع را با مقولات پیچیده ای همچون واردات، بانک های محترم و قوانین پیچیده تر ازاتم، عزیزان مسئول در دارایی وبیمه وآب وبرق وتلفن وگاز وشهرداری و...... روشن می ساخت!

وای آنانی که عاشق خدمت وجلب رضایت الهی هستید؛ به خداوندی خدا قسم که هیچ کارخیری بالاتراز این نیست که نگذاریم تولید تعطیل واشتغال بمیرد و کانون گرم یک خانواده کارگری یخ بزند!!

فرامرز درخشنده