چه کسانی را برای نمایندگی مجلس انتخاب کنیم؟ / دستگیری نظامیان آمریکایی نشانگر اقتدار نظام اسلامی است

 
کمال نیوز: بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله .
محضر شریف شما سروران عزیز و ارزشمند ، نمازگزاران عزیز و با بصیرت ، بندگان خوب خدا ، مؤمنین و مؤمنات ، در این لحظات سراسر نور ، شور و شعور بدواً خودم و بعد همه ی شما را به تقوای الهی توصیه می کنم . تقواست که موجب آسایش و آرامش است . تقواست که مسیر رأفت و رحمت و مهربانیت را ایجاد می کند . تقواست که اُلفت را در مسیر زمندگی بشریت قرار می دهد . با خدا بودن ، در محضر خدا بودم ، ذوب در خدا شدن . بسیاری از سعادت ها در مسیر زندگی انسان ایجاد می شود . ظلمت و شقاوت و گناه نیست . نور و نورانیت و سعادت و اُلفت و رحمت است . و حیف که این انسان با آن مقام که از این مقام به مقام گناه برسد . که از نور به نار برسد . که از جنة به جهنم برسد . فرصت جمعه ، این قرارگاه معنوی ، این میعادگاه وحدت ، انسجام ، هم دلی و هم زبانی . خلوتگاهی است که به جلوت با خداوند متعال محقق خواهد شد . حقیقتاً این عزت را نمی توان به زبان بیان کرد و نمی توان این نورانیت را به تصویر کشاند . حیف نیست باب های رحمت خداوند متعال را می توان با این باب تقوای الهی در محضر خدا بودن ، ذوب خدا شدن و خدایی شدن و به لقاءالله رسیدن را در مقابل بیاییم با تفکر در محضر گناه و مسائل دیگر عوض کنیم . مقام کرامت انسان و بشریت ، مقام محمودی که خداوند متعال برای ما در باب تکریم و کرامت اعطا نموده . پس این فرهنگ ، مشرب و دانشگاه را هم برای خود و هم برای فرزندان خود رقم بزنیم .
خب مکتب قرآنی خانواده ی قرآنی تربیت می کند . مشرب قرآنی تفکر قرآنی ایجاد می کند . مسیر خدا بودن ، فرزند در مسیر خدا بودن تربیت می کند . تا به امروز گفته شد در مبانی تربیت کودکان مان رسیدیم . گفته شد برای آسایش خود و جامعه مان با بهره گیری از قرآن کریم و با مِتُد و مدل سبک زندگی دینی فرزندانی را تربیت کنیم تا موجب آسایش و آرامش مان باشد . یکی از ویژگی های پدر و مادر در خانواده قرآنی احترام گذاشتن و ابراز محبت و رأفت و مهربانیت به کودکان مان و فرزندان مان هسشت و از نگاه تیزبین پدر  مادر فرزند تا به کهولت هم می رسد فرزند است و در مسیر تربیتی پدر و مادر قرار می گیرد . این رأفت و رحمت در کنار هم قرار می گیرد .
یکی ازویژگیهای پدرومادردرخانواده قرانی احترام گذاشتن وابراز محبت ومهربانی باانان است خداونددرقران کریم برخوردمحبت امیز پدران بافرزندانشان مثل برخوردهای حضرت نوح وحضرت یعقوب وحضرت ابراهیم (علیهم السلام)ولقمان حکیم رامطرح می کندتاهمه پدران ومادران ازسیره انان ,شیوه برخوردبافرزندان رابیاموزند ودرتربیت فرزندان بکارگیرند تابتوانندبه مسئولیت سنگین خودعمل کنند.
آنچه را که تا به امروز من باب تمثیل از آیات نورانی قرآن از طریق بیان سبک های زندگی بهره گرفتیم و امروز هم در مبانی تربیت فرزندان مان از انبیای الهی به عنوان یک متد و الگو برای ما عنوان می کند . که چه ارتباطی را ما والدین با فرزندان مان برای شکوفا شدن استعدادهای درونی شان من باب محبت می توانیم انجام دهیم . چون کاری که انسان می تواند در مسیر محبت انجام دهد نمی تواند در مبانی دیگر راهگشا باشد . بیشترین مسائل از طریق علقه ، ایجاد ارتباط چه از بعد روان شناسی و چه از بعد مسائل دینی حل می شود . و بسیاری از مشکلات جامعه کنونی ما این است که این پرد و مادر نتوانستند این ارتباط معنوی و این عُلقه و ابراز احساسات را با این فرزند و جگرگوشه خودشان ایجاد کنند . موجب فاصله می شود . موجب می شود که خدایی ناکرده رحمت و رأفتی در ناکجا اباد با تفکر دیگر غیر دینی در دل و جان این فرزند ایجاد شود و این فرزند کشیده شود . لذا مقوله  بسیار مهمی است یکی از نیاز های روحی و روانی جامعه ی کنونی مان و فرزندان مان احترام گذاشتن و ابراز محبت به آنهاست . همان گونه که تعیین نمودن وسایل و مسائل نیاز های زندگی بر عهده ی والدین گرامی هست ، ابراز احساسات ، ایجاد علقه و ایجاد اُلفت و مسائل دیگر باید از سوی ما والدین انجام شود . از نظر اسلام اظهار محبت و مهرورزی باسید از دوره ی کودکی و طفولیت ایجاد شود . چون در حال پرورش هست . نهادی است که در حال رویش است . اگر خدایی ناکرده این نهال کج رود تا ثریا کج می رود . و اگر می خواهیم یک نهال با قامت بسایر بلند که موجب شود باقیات الصالحات و ماندگاری مان سشود باید از باب رحمت و رأفت با این فرزندذان باشد .
یکی ازنیازهای روحی وروانی فرزندان احترام کردن و ابرازمحبت ومهربانی ورزیدن به انان است.همانگونه که تامین نمودن این بخش ازنیازهای فرزندان اثارو برکات فراوانی دارد محروم شدن فرزندان ازمهر و محبت والدین سبب بروز عوارض وصدمات روحی وروانی غیرقابل جبرانی خواهداشت.
ازنظراسلام,اظهارمحبت ومهرورزی بایدازدوران کودکی اغازوپایه ریزی شود خداوندتربیت همراه بامحبت ورحمت راحکمت سفارش فرزندان به احترام ومحبت نسبت به پدرومادرقرارداده است.
پیامبر رحمت نبی مرسل حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه واله) نیزدرسفارشی دیگر فرمود: کودکان رادوست بدارید وان هاراموردلطف ورحمت خودقراردهید.ایشان خودشان بالطافت ومهربانی باانان بچه هارفتارمیکرد ومحبت ایشان تنهاباامام حسن وامام حسین(علیهماالسلام)نبود بلکه وقتی ازسفربرمی گشتندوواردمدینه می شدندبچه هابه استقبال پیامبرمی امدند و ایشان همه را یکی یکی بغل می کرد شیوه پیامبر خدا چنین بود که صبحگاهان دست مهرومحبت بر سر فرزندان ونوه های خود می کشید.
از امام صادق(علیه السلام) روایت شده که فرمود: موسی بن عمران به خدا عرضه داشت پروردگارا کدام عمل نزد تو برتر است؟ خداوند فرمود: دوست داشتن کودک زیرا فطرت انان را بر توحید و یگانگی ام افریدم و اگر هم انان را بمیرانم با رحمتم داخل بهشت می گردانم.
نماز گزاران عزیز شاگردان قرآن و عترت درمسیرتربیت بودن, عامل محبت قوی ترین عنصربرای پذیرش وتحمل وتفاهم است.
اگردرخانواده محبت متقابل حاکم شود وپدرومادر بتوانندمحیطی اکنده ازمهرومحبت بوجود اورند راه تفاهم وهمکاری برای فرزندان بازمی شود وفرزندان پرورش یافته درچنان محیطی درعرصه های بزرگ اجتماع بامردم مهربان ورئوف خواهندبودامااگرفرزندان لذت محبت واحترام رادرخانواده وازسوی پدرومادرنچشنداساسامعنای محبت ومهرورزی رادرک نخواهندکرد وانان نیزبامردم همانگونه رفتارخواهندکرد.
در این قسمت از عرائضم سئوالی را عنوان نموده و جواب می دهم که مگرپدرومادری هستندکه فرزندان خودرامحبت نکنند ودوست نداشته باشند؟درپاسخ بایدگفت:همه پدران ومادران فرزندان خود را دوست دارند ولی ممکن است برای جلوگیری از برخی سوء استفاده ها ان را اشکار نکنند و یا اگر در مورد فرزندی سخت گیری کنند در راستای تربیت اوست . دوست داشتن فرزند امری فطری است ولی گاهی امورفطری دچارتحریف وتعطیل وتعدیل می شوندبرای جلوگیری ازاین عوامل اسلام روشی برای ابرازمحبت ومهربانی بیان می فرمایدکه یکی ازاین شیوه ها اظهارزبانی است که پدرومادربازبان,محبت وعلاقه خودرابه فرزندان اعلام نمایندوشیوه دیگرتهیه هدیه است که نشان دهنده عشق وعلاقه پدومادربه فرزنداست.
سروران عزیز و بزرگوار سیره سبک زندگی دینی دراحترام وابرازمحبت به فرزندان دونکته هست که دارای اهمیت است که باید به این دو نکته برسیم: نکته اول:زیاده روی نکردن درمهرورزی واحترام است. تعادل وتوازن دراحترام ومهرورزی,عامل بالندگی و رشد یافتن است.
آنچه در اسلام سفارش شده رعایت اعتدال است و نتیجه افراط ودرمحبت پرتوقع بار امدن فرزندان، جوانه زدن ریشه های خودپسندی وعجب ,سرکشی کردن انان دربرابرحقیقت و یا به عکس عدم اعتماد به نفس واحترام و وابستگی شدید است
نکته دومی که باید در این مقام به سمع شما نمازگزاران عزیز برسانم و اهمیت بسزائی دارد بحث رعایت عدالت در تربیت فرزنذانمان هست که در شکل گیری شخصیتی شان مؤثر می باشد:
از موارد مهمى كه در محبت به كودك، حتى در پايين‏ترين مظاهر آن، بايد مورد توجه قرار گيرد، رعايت برابرى و تساوى در برخورد با كودكان‏هم‏جنس‏وغيرهم‏جنس است.
از پيامبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله نقل شده است كه فرمود: خداوند متعال دوست دارد كه ميان فرزندان خود، حتى در بوسيدن آنان يكسان عمل كنيد و  همچنين در مقامى ديگر، آن حضرت فرمود: از خداى بترسيد و ميان فرزندانتان به عدالت رفتار كنيد، همچنان‏كه شما نيز دوست داريد آنان به شما نيكى و احسان كنند.
امر به تقواى الهى در آغاز سخن، در كنار فرمان به عدالت، نشان از اهميت فراوان رفتار با كودكان دارد. در اين روايت، يك اصل مهم اخلاقى و تربيتى معرفى شده است كه تنها افراد متقى و خداترس آن را اجرا مى‏كنند. علاوه بر آن، در جمله پايانى روايت به روابط عاطفى متقابل پدر و مادر و فرزندان اشاره شده است و از آن چنين برداشت مى‏شود كه رفتار والدين با كودك، در برخوردهاى بعدى او با والدين تأثيرگذار است؛ يعنى رعايت عدالت بين كودكان، موجب رضايت قلبى كودكان و مهرورزى و احسان آنان به پدر و مادر مى‏شود.
براساس سخن ديگرى از رسول اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله رعايت عدالت و مساوات در رفتار با كودك، به عنوان يكى از حقوق مسلم فرزند بر پدر ومادر، معرفى شده است.
از جمله مصاديق رعايت عدالت در محبت به كودكان  بوده كه مورد توجه رسول خدا صلى‏الله‏عليه‏و‏آله می باشد که حتی  رعايت عدالت در بوسيدن و رعايت تساوى در بخششِ هديه و تحفه و محبت و آموزش به دختران و پسران است. تمام خطاب‏هاى پيامبر صلى‏الله‏عليه‏و‏آله مبنى بر محبت، تكريم، تربيت دينى و تعليم فرزندان از دوران نوزادى تا كودكى و نوجوانى، كلى و عام است و پسران و دختران، هر دو را شامل مى‏شود. جملاتى نظير: «علّموا اولادكم الصّلوة»، «اكرموا أولادكم و احسنوا آدابهم»، «ادّبوا اولادكم» و روایت های دیگر همگى بيانگر اين مدعاست.
در باب رعایت عدالت درمحبت به فرزندان و اهمیت آن بایدعرض گردد که حتی اگربه هرعلتی یکی ازفرزندان خود را بیشتر دوست داشته باشند نباید انرا اظهار کنند زیرا فرزندان انرا در می یابند و تبعیض ,تخم کینه و حسد و قهر و جدایی رادردل انهامی کارد.
پیامبراکرم دراین مورد به پدران ومادران سفارش کرده است :اتقوالله واعدلوافی اولادکم ازخدابترسیدودربین فرزندانتان به عدالت رفتارکنید.
باتوجه به اثارتخریبی تبعیض وعدم رعایت عدالت میان فرزندان انجاکه خون فتنه وکینه و فساد باشد فقها در مورد تبعیض بین فرزندان فتوا به حرمت دادند.
 
خطبه دوم :
اوصیکم عبادالله و نفسی بتقوی الله .
در این خطبه نیر همانند خطبه اول محضر همه ی شما نور چشمان و ولی نعمتان خودم ابتدا خودم و بعد همه ی شما را به تقوای الهی دعوت می کنم . عرض کردیم که تقوا در همه ی ابعاد بشریت ، زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد و در عرض همه ی امور هست . امروز یکی از مسائلی که اجتماع و مدیریت های جامعه مان نیاز دارد تقوای سیاسی است . گر چند که در این مقوله سخن گفتیم ولی با توجه به مسائل روز محضر همه ی عزیزان نیاز به گفتن می باشد . عزیزانم مردم ثابت کردند خودشان را و این حقانیت حضورشان در جامعه ی جهانی بی بدیل هست . ولایت مداری شان ، با ولی فقیه زمان بودن ، با شجاعت ، با سعادت  و شهامت خودشان . امروز خواستگاه اسلام من باب رحمت ، رأفت هم دلی و هم زبانی این است که مسئولین سیاسی ما اهل تقوا باشند . سیاست شان بر اساس تقوا باشد . سیاست مان عین دیانتمان باشد . باید در مسیر دین باشد . سیاست منهای دین می شود تفکر لیبرال  و غربی ، مسائلی که متأسفانه باعث می شود مسیر معنویت را از زندگی مان دور می کند . خدایی ناکرده اگر مسئولی مردم را نبیند و اگر خدایی ناکرده در سیاست خودشان تقوا را رعایت نکند قطعاً بداند که دعای این مردم بر علیه شان اثر خواهد کرد . لذا همه ی مسئولین نظام دقت کنند تخصیصاً مسائلی که در پیش رو است و سروران عزیز که در این آزمایش و آزمون قرار گرفتند . چه آنهایی که کاندیدا هستند و چه آنهایی که جهت احراز صلاحیت ها و مسائل دیگر در مرحله ی انتخابات تا لحظه ای که به فضل خداوند متعال به شمارش آرا و اعلان نتایج می رسد باید تقوا داشته باشیم . القائات درونی خودتان ، یک سری مسائلی که خیال کنید که این انتخابات مطابق با آنچه که در تفکر شماست رقم بخورد منهای اعتقادات و حق الناسی که رهبر عظیم الشأنان فرموده اند باشد این تقوا تقوای سیاسی نیست و  بداخلاقی است . تخریب هایی که امروزه در حال شکل گیری است این تقوای سیاسی نیست . عرض کردیم مردم ما جلوتر از ما ، عالم  و با بصیرت و با رحمت و معرفت نسبت به مسائل آگاه هستند . به ریز مسائل تمام جهان را اگاه هستند . و من باب رحمت و رأفت و حضورشان نظام را مورد حمایت خویش قرار می دهند ما وظیفه مان هست که مراعات تقوای سیاسی کنیم . بداخلاقی نکنیم . کاندیداها چه در خبرگان رهبری تمکین کنند از تصمیمات شورای نگهبان و هم در شورای اسلامی . همدیگر را تخریب نکنید برنامه های تان را اعلام کنید . چه کاری می خواهید انجام دهید . چه طرح هایی را دارید تا برای این مردم انجام دهید ؟ چه کاری را می توانید انجام دهید ؟ قانون چه چیزهایی را به شما اجازه می دهد ؟ بنده به عنوان یک خادم و نوکر مردم بیایم بگویم مسیر دابودشت را می خواهم آسفالت کنم . مردم می دانند که از دست من امام جمعه این کار بر نمیاید . بنده فقط می توانم توصیه کنم و آنها را رهنمایی کنم و به مهربانیت و مدیریت و جدیت و مسیر رهبری بودن و مسائل دیگر دعوت کنم.
یکی از مسائلی که باید عنوان کنیم و هفته ی گذشته پیش رو گذاشتیم دیدار مردم ولایت مدار استان قم ، فرمایشاتی که در دیدار با مردم ولایت مدار استان قم این چهره ی ماندگار جهان اسلام ، اما و مقتدای مان ، ولی فقیه زمان مان حضرت امام خامنه ای با تبیین راز ماندگاری این انقلاب عنوان فرموده اند و این که صدور انقلاب به عرضه ی جهانی به فضل خداوند متعال تحت عنوان یک تبلور و جوشش به عنوان بیداری اسلامی که هیچ چیزی نمی تواند مانع از این عمل شود . با تورق صفحات عزت آفرین انقلاب و جریانات درخشنده ی آن و قیام و حرکت های الهی و معنوی و جنبش توأم با اخلاص و عبودیت و بندگی و ارادت و عنایت به امامت و ولایت که بیانگر واقعیت هایی بوده که این مسائل باعث شده که ما همه ی این قیام ها را به پیروزی برسانیم . جریان نوزده دی قم که رهبر عظیم الشأنمان تعبیرهای بسیار نورانی به این عمل داشتند . پیدایش این جنبش و جوشش از سوی مردم ولایت مدار بوده که توانسته تألیف قلوب کند و  در قلب مردم قرار بگیرد . توانسته به عنوان یک جریان ممتد تبدیل به قیام و انقلاب شود و این انقلاب را به پیروزی برساند . مردم قم بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه و در حمایت از مرجعیت و روحانیت و  به عنوان «پیشروان و پیشرانان انقلاب» بوده و سالها مبارزه و بیانات امام خمینی و جایگاه مرجعیت و روحانیت، این مبارزه حیاتی را کلید زد.
«شجاعت و بصیرت مردم و احساس تکلیفِ به هنگام برای ورود به میدان» عناصر اصلی قیام 19 دی می باشد و و عامل بعدی آن قیام تاریخی، در دفاع از امام (ره) این جریان شکل گرفت و عامل سوم حوادث بعد از آن که بر اساس اعتقادات دینی در دفاع از ولی فقیه زمان شکل گرفت منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد.
در شرایط کنونی نیز نظام جمهوری اسلامی ایران با جبهه گسترده دشمنان اعم از امریکا و رژیم صهیونیستی، ایادی و عوامل استکبار و عوامل تکفیری و داعش مواجه است که اگر به لوازم سنت الهی یعنی «ایستادگی، بصیرت و عملِ در لحظه نیاز»، عمل کنیم قطعاً همانند پیروزی انقلاب اسلامی می توان بر این جبهه گسترده غلبه کرد و البته همه قیام ها تخصیصا جریان ششم بهمن آمل نیز که در شناسنامه بی بدیل انقلاب یعنی وصیت نامه سیاسی الهی معمار کبیر انقلاب ذکر گردیده نیز در همین راستا هست و متاسفانه آنچه که باید انجام پذیرد شکل نگرفته چرا نمی توانند مثل قیام 19 دیماه هر ساله مردم قم بخاطر این اقتدار و صلابت به حضور مقام عظمای ولایت می رسند و ما نمی توانیم مسئولین ذی ربط سعی و دقت بیشتری را اعمال بکنید مردم این توقع را از شما دارند و انتظار بیجایی هم نیست چون کار مردم آمل بی بدیل بوده و قطعا شأنیت حضور را خواهند داشت.
اگر جوانان به تحلیل درستی از این واقعیت برسند دیگر تلاش برخی برای نشاندن بذر ترس و رعب و ناامیدی در دل مردم به نتیجه نخواهد رسید و راه صحیح آینده کشور مشخص خواهد شد.
ما می توانیم با مقایسه انقلاب های فرانسه و شوروی علت عدم موفقیت آن دو انقلاب و تغییر مسیر انقلاب های فرانسه و شوروی و از بین رفتن آن انقلاب ها بوده و  انقلاب اسلامی ایران تنها انقلابی است که توانسته ماندگاری خود را براساس اصول و آرمانهای اولیه حفظ کند.
 اصلی ترین هدف مراکز فکر و اندیشه در دنیای استکبار، از بین بردن عناصر ماندگاری انقلاب است و تمام تلاش دشمنان در طول سالهای گذشته اعم از جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی و تحریم های گسترده اخیر، با هدف از بین بردن ماندگاری انقلاب اسلامی بوده است که البته در هر دوره، ابتکارات جدید هم انجام می دهند.
 امریکایی ها در سال 88 به دنبال آن بودند که تجربه موفق خود در چند کشور را به بهانه انتخابات در ایران نیز اجرا کنند و با برجسته سازی اقلیتی که رأی نیاورده بود و با حمایت مالی و سیاسی از آنها نتیجه انتخابات را به هم بزنند اما انقلاب و کودتای رنگی آنها در ایران با حضور مردم، شکست خورد.
 حمایت رئیس جمهور امریکا از مخالفان نظام و انقلاب در حوادث سال 88 از جمله اموری است که باید مورد بررسی کامل قرار گیرد چون می دانیم دولت امریکا تا آنجا که توانست از آن حوادث حمایت کرد ولی حضور به موقع مردم در صحنه، نقشه آنان را نقش بر آب کرد و امریکاییها اکنون می گویند دوره بعد از مذاکرات هسته ای، دوره سخت گیری بر ایران است به گونه ای که گویا قبل از این بر ایران سخت نمی گرفته اند، اما جوانان، مردم و مسئولان آگاهانه، هوشیارانه، امیدوارانه و با مقاومت و توکل بر خدا و تکیه بر نقاط قوت کشور، در مقابل دشمنان می ایستند و این، بسیار مهم است.
پیرو فرمایشات رهبری دو مسئله را در انتخابات دارای اهمیت فراوان می باشد که باید به آن دقت عمل داشته باشیم: اول؛ «اصل شرکت در انتخابات» و دوم؛ «درست انتخاب کردن و رأی به نامزدهای اصلح». ضرورت شرکت همه واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات می باشد و همچون گذشته اصرار داریم که همه مردم در پای صندوقها بیایند چرا که انتخابات متعلق به ملت، ایران و نظام جمهوری اسلامی است. شرکتِ همگان در انتخابات موجب پایداری و تقویت نظام اسلامی، استمرار تأمین امنیت کامل، افزایش اعتبار و آبروی ملت در چشم جهانیان و باعث ابهّت جمهوری اسلامی ایران در نزد دشمنان می باشد آرا و سلایق مختلف، ایراد ندارد، مهم آن است که تلاش و دقت کنیم که انتخاب ما، انتخاب درستی باشد.
اگر این دقت صورت گیرد حتی اگر برخی منتخبان، بعداً مطلوب از آب در نیایند، «تلاش و دقت رأی دهنده برای انتخاب نامزدهای شایسته»، مورد رضایت پروردگار خواهد بود.
 جایگاه رفیع مجلس شورای اسلامی در عرصه مسائل داخلی و بین المللی موضوع دیگری است که باید عنوان گردد مجلس از زوایای مختلف بویژه از لحاظ تصویب قوانین، ریل گذاری برای حرکت دولتها، و تجلی ایستادگی ملت اهمیت بی نظیری دارد.
 خوب در طی سالهای گذشته مشاهده کردیم که مواضع مجلس کنونی در مسائل بین المللی «خوب» بوده و مجلسی که در قضیه هسته ای و دیگر مسائل مقابل دشمنان بایستد و شجاع، مستقل و آزاد، حرفها و مواضع ملت را بیان کند با مجلسی که در مسائل گوناگون حرفهای دشمن را تکرار می کند، از زمین تا آسمان تفاوت دارد.
تک تک نمایندگان مجلس در شکل گیری حرکت و مواضع خانه ملت، دخیل می باشند به همین علت، مردم همه‌ی استانها و شهرها، باید در انتخاب نمایندگان خود، کاملاً دقت کنند و در درستی انتخاب، به اطمینان برسند.
 البته شناخت کاملِ یکایک نامزدها، واقعاً دشوار است اما می توان با دقت در سوابق و مواضعِ کسانی که فهرستها و لیستهای انتخاباتی را ارائه می کنند، درباره لیستها تصمیم گرفت.
 اگر پیشنهاد دهندگانِ لیستها، مؤمن و انقلابی هستند و خط امام و رهبری را واقعاً قبول دارند می توان به لیست آنها درباره مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اعتماد کرد اما اگر به انقلاب و دین و استقلال، چندان اهمیتی نمی دهند و دلشان دنبال حرفهای امریکا و دیگر بیگانگان است، قابل اعتماد نیستند و نباید آنها را به مجلس و خبرگان راه دارد.
 مجلس خبرگان را نیز بسیار مهم می باشد برخلاف برخی تصورها، مجلس خبرگان برای سالی یکی دو بار جلسه و سخنرانی تشکیل نمی شود بلکه می خواهند رهبریت نظام را انتخاب نمایند و «رهبر» یعنی کلیددارِ حرکت انقلاب را انتخاب کند و این مسئله بسیار مهم است.
ضرورت دقت کامل در انتخاب نامزدهای مجلس خبرگان بسته به ترکیب خبرگان، آنها ممکن است در هنگام ضرورت، شخصی را به رهبری انتخاب کنند که با توکل به خدا و با شجاعت در مقابل دشمنان بایستد و راه امام را ادامه دهد اما این احتمال نیز وجود دارد که فردی با ویژگی های متفاوت را به رهبری برگزینند، بنابراین باید با تحقیق و دقت و شناخت و اطمینان به آنها رأی داد.
 حضور در انتخابات و بویژه دقت در انتخاب «نامزدهای صالح یا اصلح» را موجب تحقق دو هدف عالی می باشد ماندگاری انقلاب و آرامش و سکینه ملت.
تأثیر انتخاب صحیح بر ماندگاری انقلاب نیز ملموس بوده و  از ابتدای انقلاب ریزشها و رویشهای فروانی داشته ایم، عده ای از افراد انقلابی به خاطر «ظلم فردی احتمالی» که به آنها شده، به ناحق از اصل انقلاب روگردان شده اند و عده ای هم به خاطر مسائل شخصی و خانوادگی مواضع دیگری گرفته اند اما مهم این است که رویشهای انقلاب در زمینه های مختلف از جمله وجود نیروهای «مؤمن، انقلابی، متخصص، تحصیلکرده، فن آور و کارآمد»، بسیار بیشتر از ریزشها بوده است.
در مقطع کنونی نیز اگر مردم به وظایف خود در انتخاب نامزدهای صالح برای مجلس و خبرگان، درست عمل کنند «رویشهای سرسبز و پرطراوت انقلاب»، بیشتر و ماندگاری انقلاب تأمین می شود.
مسئله ی دیگری که باید به آن اشاره کرد مباحثی است که بعضی از خواص در دستور کار خویش قرار داده اند مسأله شورای رهبری است که  از سوی عده ای همزمان با آغاز روند انتخابات مطرح گردیده و امروز رسالت همگان در بصیرت افزائی مردم می باشد و این را هم می دانیم مسأله شورای رهبری در قانون اساسی قبل از متمم مطرح بود، سابقا هم شورای رهبری مطرح بوده و هم شورای عالی قضایی که عالی ترین مقام قضایی به شمار می رفت مطرح بود و  تجربه ده ساله اول انقلاب نشان داد که مدیریت شورایی جواب نمی دهد، در حقیقت متمم قانون اساسی این خلأ را بر طرف کرد که در نتیجه آن شورای عالی قضایی به قوه قضاییه و شورای رهبری به رهبری واحد تبدیل شد.
خوب عزیزان اهل علم می دانید که اصل شورا ریشه در قرآن دارد، اظهار داشت: باید توجه داشت که مدیریت شورایی ریشه در قرآن ندارد چون قرآن می فرماید«وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّه»؛ قرآن کریم در این آیه از واژه«عزمتم» استفاده نکرده که بدان معنا است مدیریت باید مدیریت واحد باشد اما اصل مشورت نیز وجود دارد.
 بنابراین با متمم قانون اساسی که ملت شریف ایران به آن رأی دادند پرونده رهبری شورایی بسته شد، پرونده ای که گشوده شد رهبری واحد بود؛ البته در کشور شوراهایی مطرح هستند و با شورا مخالفتی نیست اما متمم قانون اساسی با مدیریت شورایی مخالفت کرده است.
و لذا اصل رهبری واحد، قانون است واز مطرح کنندگان رهبری شورایی می پرسیم چه مشکلی تا کنون در عرصه رهبری فرد همانند حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری دیده شده است.
حضرت امام خمینی(ره) در زمان خود در عرصه رهبری یگانه بودند و هم اکنون نیز رهبر معظم انقلاب در عرصه رهبری یگانه است، واقعیت این است که از برکات و هدایای الهی انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به رهبری امت بعد از حضرت امام(ره) بود.
با توجه به خیز افراد زاویه دار با ولایت برای ورود به مجلس خبرگان رهبری باید متوجه این مسئله باشیم که  شورای نگهبان کف صلاحیت ها را مشخص می کند اما انتخاب اصلح اصلی عقلایی بوده که به عهده مردم است، همین که چند نفر برای هر صندلی مجلس رقابت می کنند معنایش این است که مردم باید اصلح را برگزینند.
نمازگزاران عزیز می دانید افزون بر آنچه که شورای نگهبان احراز کرد متدین ترین، مردمی ترین، خدمتگزارترین، لایق ترین و ولایتمدارترین کاندیدا اصلح به شمار می رود، حقیقت این است که ستون فقرات نظام اسلامی ولایت فقیه است و کسانی که زاویه با ولایت دارند و معتقد نیستند و اعتقاد خود را در عمل نشان می دهند اگر قدرت پیدا کنند ضربه خود را خواهند زد.
این را هم می دانیم که در مراکز تصمیم گیری همانند مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی باید کسانی حضور پیدا کنند که از جهت ولایتمداری کاملا مورد اطمینان باشند و این که گفته می شود شورای نگهبان مراقب است بله اما شورای نگهبان مراقب است که یک ضد انقلاب در انتخابات حضور پیدا نکند.
موضوع دیگری که باید به سمع شما برسانیم در  مورد جریان اخیری است  که ناوگان آمریکایی با حضور تیراندازهای سرباز آمریکایی که قصد ورود به مملکت و مرزمان را داشتند می باشد و دیدیم بحمدالله  این سپاه مقتدر ، سربازان ولایت مدار ، بی بدیل ، جان باخته و با بصیرت با شجاعت و با بصیرت تمام ، با درایت تمام جان خودشان را در کفه ی اخلاص قرار دادند ما در طی چند سال گذشته دیدیم خواستند که سپاه را مورد هجمه قرار دهند که نتوانستند به عناوین متعدد . امروز سپاه مقتدر در همه ی زمینه ها به عنوان یک الگوی رفتاری در مسیر هم دلی و هم زبانی و در مقابل  هم تفکر غرب است که داشته های مان را مورد هدف قرار می دهد و متاسفانه بعضی از خودی ها به گفته هایشان تمکین می کنند چه در پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژی گرفته تا مسیر راه ها و تولید موشک های بالستیک و نیز دیدیم در روزهای اخیر در پارس های جنوبی چگونه خوش درخشیده اند و در جریان اخیر هم که به آن اشاره داشته ایم با اقتدار تمام موجب شده که رعشه بر اندام کاخ نشینان سفید آمریکا بیاندازند و سربازانشان را به زانو در بیاورند و  دستگیرشان کردند . بنده و همه شماها و  آزادیخواهان اسلام احساس غرور می کنیم وقتی می بینیم فرزندان امام و رهبری اینچنین خوش می درخشند . تقدیر و تشکر می کنم از این فرزندان امام و رهبری و توصیه می کنم به همه تا به فضل خداوند متعال این تفکر نشر پیدا کند و این شجاعت و بصیرت در همه ی مسئولین ایجاد شود و بحمدلله با هم دلی و هم زبانی ای که بوده توانستند با تعاملی که بین دولت و این ارگان منتسب به نظام و امام و رهبری و مردم مدیریت جهادی  انجام شود . زیبا بود . بحمدلله هم با اقتدار تمام اقتدار و هم کیاست خودشان را نشان دادند . دشمن از این حرکت زیبای شان مُرد و در زیر پا له شد . سران استکبار ، جان کری و اوباما غلط کردند در مقابل این ملت و این دولت قد علم کنند . هم تصمیم دستگیریشان به جا بوده چون قصد تجاوز داشتند و آنها با برنامه آمده اند . آمریکا شیطان است . این شیطنت در وجودش هست تربیت شده . این نجاست در آنها است . نمیتواند وقت تلف کند . لذا آمده اند درست در ایامی که فرزندان نظام با کیاست و مدیریت با تدبیرشان در مسیر برجام هستند که بتوانند اقتدار ایران را نشان بدهند گفتند از طریق مرز آب و مرز خلیج فارس حرکت بکنیم آنها قصد تجاوز داشته اند و  بسیار زیرکانه ، مقتدرانه در مقابلشان ایستادند . به زانو در آوردند . بروید بازتاب آن خبرها را را بخوانید بنده توصیه میکنم به منتقدین که بیان تشکر بکنند  و توصیه میکنم به مسئولین آمریکا بیان از ملت شریف ایران عذر خواهی بکنند ما میدانیم که چه تفکری داشته اید باید رسما از دولت و ملت مان عذرخواهی بکنند و از مسئولان دیپلماسی می خواهیم از طریق مراجع قانون بین الملل پیگیر باشند آنها توطئه ها در پیش دارند بار اولشان هم نیست این چندمین بارشان هست اگر نجنبیم ضربه خواهیم خورد آنها بزدل و ترسو هستند و از طرفی هم حتاک وسفاک اند اگر پیشتر از آنها حرکت نکنیم ما را مورد شماتت قرار خواهند داد نگوئیم برای مسیر برجام بد هست و اینقدر در سر خود نپرورانیم مذاکره با این ابلیس های زمان را آنها هیچ رحم و ترحمی نخواهد داشت به خودشان رحم نمی کنند تا چه بسا به ما و ملت مان و البته در گذشته فراوان و الان هم در جای جای جهان داریم می بینیم که همه جا دست شیطان برزگ آلوده به سفاکی و قتل و غارت هست.
 مسئله ی دوم درست در ایام برجامی که عزیزانمان انشاءالله با حضور در محضر ولی فقیه زمان و توصیه به شنیدن در مسیر منویات رهبری کارهایی را انجام دادند و البته مسائلی را که بنده در روز های گذشته عرض نموده ام  و شما هم  شنیده اید در مورد توصیه های مقام معظم رهبری در مورد برجام و مباحث صنعتی سازی هسته ای بوده حالا قلب رأکتور اراک را سیمان گرفتند و متاسفانه در ایام سالگرد شهادت احمدی روشن که انشاءالله از روی هدف نبوده باشد که در غیر این صورت قطعا باید جوابگوی شهدای مان باشند چون این خون ها موجب عزتمان شده است به ذلت می کشانند هر کسی که در مسیر تفکر ذلت این نظام و اهداف بلند و والای آرمان های انقلاب و نظام و امام و رهبری باشند و شنیدیم که قرار است توسط بازرسان آژانس هسته ای بازدید قرار بگیرد ولی به این بسنده نکنید خدا نکند که ما یک قدم جلوتر از آنها حرکت بکنیم و آنها خیال بکنند که ما متوجه تذکرشان نیستیم هر زمانی که ما با اقتدار با ایشان مواجه شدیم آنها کم آورده اند هر زمانی که ما کم آورده ایم دیده اید که چه مسائلی را در مورد پول ها و اموال بلوکه شده در کشورشان در قانونشان و در بودجه شان آورده اند که در  بودجه 2016 ، سی و چهار بار نام ایران را آورده اند مسائل متعددی ار عنوان کردند لزوم تلاش برای نفوذ در ایران در انتخابات اخیر همانند فتنه ی هشتاد و هشت. با این حال میدانیم . ما به اینها اشراف داریم دسترسی به موشک های بالیستیک مورد هدفشان است که مانع بشوند . ما بحمدلله دومین قرارگاه شهری موشک های بالیستیک مان را به نمایش گذاشتیم که موجب اقتدارمان شده است . این هم از سوی فرزندان امام و رهبری است . جان کری درنامه ای که به ظریف داده گفته که این نامه تأثیر ندارد ولی قانون شده . ما این ها را می دانیم و آقای ظریف وزیر امور خارجه مان توصیه می کنیم که ان شاءالله با همین اقتدار و  تفکرِ در محضر ولی فقیه زمان بودن با اقتدار تمام این برنامه را ادامه دهند . هم با جان کری و اوباما توصیه می کنیم مقداری بیشتر با کیاست تمام مدیریت بکنند و دست از شیطنت هایشان بردارند .
مسئله ی دوم رفع تمام تحریم هاست ان هم دفعی نه تدریجی . در صورتی تمکین کنید به این قانون چون  برجام دیگر قانون شده است . تمکین کنید که تمام تحریم ها باید برداشته شود قطعا آنها  اهل رفق و مدارا نیستند . آنها اهل شیطنت هستند . انها قطعا قوانینی را وضع خواهند کرد که با حضور رئیس جمهور بعدی شان ما را گرفتار خواهند کرد . رئیس جمهور اخیر آمریکا  آخرین نطقش را عنوان کردند و ایشان دیگر رفت . رئیس جمهور بعدی  بیاید چه قانونی را وضع خواهد کرد و چه بلایی را . تبدیل به کاپیتولاسیون و مسائل دیگر نشود . ان شاءالله با کیاست تمام این مسائل انجام خواهد شد .
مسائل سوریه هم جزء مسائل منطقه است . عزیزان ان شاءالله با حمایت بی بدیل مسئولین نظام این کار انجام خواهد گرفت با محوریت دفاع از اسلام و مسلمین و تا نجوای مسلمین در هر جای جهان باید به دادشان برسیم و الّا مسلمان نیستیم و توصیه می کنیم به سران استکبار و غرب حق انتخاب برای ریاست جمهوری در هر کشوری به صورت آزادانه با مردم آن کشور است . شیطنت نکیند بگذارید که مردم سوریه رئیس جمهور خود را انتخاب کنند . نه با حضور مخالفان و داعش بلکه با حضور خودشان .
خوب الحمدلله چه در سوریه و چه در عراق شاهد پیشروی های سربازان اسلام ناب محمدی در مقابل تفکر منهوس و بی بن و اساس داعش بوده ایم قطعا هم شاکر خدا هستیم و هم تقدیر و تشکر عرض می کنیم و تبریک می گوئیم به مسئولین معزز این دو کشور و همه عزت آفرینان و دعا می کنیم تا در اسرع وقت با نابودی همه دشمنان تمام اراضی این دو کشور از لوس این از خدا بیخبران پاک گردد و قطعا این مسائل در گرو همدلی و همزبانی ملت و دولت این کشورهای اسلامی است و از حمایت های کشور محترم روسیه و ایران نیز باید شاکر باشیم که باید از این نجوای مسلمین حمایت نمود تا پرچم مقدس اسلام را به اعتزاز در آورد.
در جریانات اخیر حمله اسرائیل به اهالی بیت المقدس قبله اول مسلمین که متاسفانه هیچ کسی به فکر آنها نیست داریم می بینیم چطور سفاکانه خانه ها را ویران می کنند و چگونه سران مرتجع اعراب دارند می بینند و لب بر بسته اند درس بگیرید که آینده سکوتتان آینده خوبی نیست و بازخورد این سکوت را خواهید دید .
و یک عرض و یک گزارش . هزینه های مختلفی که در انتخابات دارد انجام می پذیرد ما از آن باخبریم . کاندیدها متوجه باشید . مردم امروز گرفتارند . فقر در زندگی مان پدیدار است . آماری که دارند  می دهند که تک رقمی شده ولی ما نمی بینیم . ما فقط آب و برق و گازمان سه برار شده و همراه با مُهر قطع آب و برق و گاز . سفره ای که قرار بود بیاید این سفره جمع شده . حالا کار نداریم . عزیزان مان در جریان باد و طوفان اخیری که گرچند  با درایت عزیزان استانی و  شهرستانی با محوریت مسئولین بخش مدیریت زیبائی انجام گرفته و در حال انجام هست ولی نسبت به مشکلات توصیه می کنم . و به کاندیداهای عزیز نسبت به هزینه هایی که دارید می کنید مردم می دانند و خبردارند. متوجه باشید که چه هزینه ای دارید می کنید . انتخابات و رأی حق الناس است . شما نمی توانید بخرید و نباید بخرید . چه از پول بیت المال باشد و چه شخصی .  توصیه می کنم که متوجه باشید . خب امروز بنده کاندیدا از چه نفر پول گرفتم تا هزینه کنم فردا باید جوابش را بدهم . شما بیایید برنامه های تان را اعلام کنید . بنده به همه ی عزیزان و نور چشمانم که به حضورشان افتخار می کنم و در دفتر با آنها دیدار داشتم . توصیه کردم شما گزارش دهید و آن هم به صورت ساده تا فقط مردم بدانند فلانی آمده برای این عمل برنامه اش این است . آن وقت است که این مردم انتخاب خواهند کرد .
و عرض دیگر بنده که باز هم نشان از وحدت و هم دلی مسئولین شهر دابودشت و دو بخش و شهرستان و استان مان  بوده که بنده در همین تریبون چند هفته گذشته بنده عرض کردم و از شهردار محترم خواستم بحمدلله با محوریت هم دلی و هم زبانی جریان آسفالت خیابان دریا تمام شده . گزارش مبسوطی که این مدیر معزز جهادی که افتخارمان هست با هم فکری که با مسئولین بخش ، شهر ، استان و کشور داشته اند در مسیر تعامل چه با افتخار دابودشت چه فرماندار سابق مان و چه با فرماندار فعلی مان چه با مسئولین عزیزمان ، چه با مسئولین بخش های مان بحمدلله جا به جایی تیرهای برق را . احداث پل ، احداث کانال هایی که ان شاءالله با حضورشان گزارش خواهند داد . مسائل خاک برداری ای که انجام گرفته و خوشحال کننده این است که حدود سی هزار متر مربع در خیابان دریا در این وضعیت مالی مورد بهره برداری قرار گرفته که ان شاءالله افتتاحیه آن را خواهیم داشت . اعتبار بالغی بر سه میلیارد تومان انجام پذیرفت  احسنت بر شما و  سعیکم مشکورا . احسنت بر اعضای محترم شورای شهر احسنت بر شهردار محترم با مدیریت تان و احسنت بر مسئولین مکرم استانی و کشوری که در این وضعیت اقتصادی در محور همدلی و همزبانی به چنین موفقیتی دست پیدا کرده اید و توانسته اید این کار را انجام دهید . احسنت بر مدیران معزز بخش .
آخرین عرضم در مورد مشایعت شهدای عزیزی که این ایام در حال مشایعت می باشند که با عنایت گروه تفحص نشانه هایی از آنها پیدا شده تا بر دستان ملت شهید پرور تشییع گردد ولی متاسفانه بعضی از مسئولین پیام داده اند تا در این ایام انجام نگیرد آیا واقعا سیاسی است حتی شهدای مان و آیا تفکر  شاگردان آرمان ناب انقلاب و امام و رهبری  این هست نه متوجه این تفکر لیبرالیتان باشید ما خطوط قرمز نظام مان آرمان های امام راحل و رهبر عظیم الشأنمان و خون شهداست متوجه حرکات خود باشید بگذارید در سایه همدلی در مسیر عزت و اقتدار قدم برداریم و قدردان این امنیتی که سربازان پاک نظام برای مان ایجاد می کنند باشیم .