رونمائی از کتاب بفرمائید استامبولی با حضور منصور ضابطیان نویسنده کتاب وعلاقمندان به کتاب در مجموعه تخته سیاه آمل برگزارشد