همزمان با روزجهانی ارتباطات دو طرح مهم زیرساختی ارتباطی ازجمله " سایت تقویت تلفن همراه و تلفن ثابت برفیبرنوری( (FTTH) درمرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران افتتاح شد

کمال آنلاین / همزمان با روزجهانی ارتباطات دو طرح مهم زیرساختی ارتباطی ازجمله " سایت تقویت تلفن همراه و تلفن ثابت برفیبرنوری( (FTTH) درمرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران وهمچنین شش طرح دیگرمخابراتی شهرستان آمل در ارتباط تصویری با استاندارمازندران وبا حضور فرماندارویژه شهرستان ، معاون عمرانی فرماندار، رییس اداره مخابرات، جهادکشاورزی ، مدیرعامل واعضای هیات مدیره مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران افتتاح شد.

احمد حسین زادگان استاندارمازندران درآیین افتتاح طرح های مخابراتی شهرستان آمل که به میزبانی مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران برگزار شد، گفت، مرکز بین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران یکی از پایانه های مهمی بوده که جای آن در سال های اخیر در کشور به خصوص درمازندران خالی بوده است.

**با همت وپیگیری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره وسهامداران، مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران راه اندازی شد

وی با بیان اینکه توسعه زیرساخت های مخابراتی برای رسیدن به اهداف گردشگری ، کشاورزی نوین و صنعت پویا ضروری واجتناب ناپذیراست، افزود: مردم مازندران نداشتن پایانه صادراتی و برند معروف دراستان وکشور رنج می بردند که خوشبختانه با همت وپیگیری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره وسهامداران، مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران راه اندازی شد، تا انشاله با تکمیل زیرساخت های ارتباطی،شاهد افزایش فعالیت اقتصادی درسطح ملی وبین المللی باشیم.

وی ادامه داد، با ایجاد مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، و فراهم شدن همه زیرساخت های لازم قطعا در تجارت و تجارت ارتباط سیار وتجارت بین الملل این مرکز تاثیرات مستقیم خود را خواهد گذاشت.

حسین زادگان تصریح کرد، امروز به عنوان استاندارمازندران خوشحالم که با توسعه زیرساختهای ارتباطی در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران شاهد افزایش تعاملات این مرکز درحوزه تجارت برنج درسطح ملی وبین المللی خواهیم بود.

**مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران باعث ایجاد امیدآفرینی میان کشاورزان ورونق اقتصادی دراستان

دکترعلیرضا شریعت معاون استاندار وفرماندارویژه شهرستان آمل، هم دراین مراسم با تقدیروتشکر از دکتریزدان پناه مدیرعامل مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران واعضای هیات مدیره این مرکزگفت، خوشبختانه با ایجاد دو اقدام بسیار خود در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران که مورد اعتماد خوب دراستان وکشور ایجاد کرده باعث ایجاد امیدآفرینی میان کشاورزان ورونق اقتصادی دراستان شده است.

 

** شهرستان آمل یکی از قطب های اصلی صادرات کالا درمازندران

 وی افزود: راه اندازی سامانه بورس برنج وهمزمان خرید وفروش برنج دربورس اقدام خوشایندی برای رونق شالیکاری درشهرستان آمل وکل مازندران محسوب می شود که با افتتاح سایت تقویت تلفن همراه و خطوط پرسرعت اینرنت ودیگرشبکه های خدمات رسان ارتباطی در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران انشاله شاهد حجم مراودات درسطح ملی وبین المللی باشیم.

وی اضافه کرد، شهرستان آمل یکی از قطب های اصلی صادرات کالا درمازندران با حجم حدود 70 تا80 درصدی درسال را دراختیار دارد واین وضعیت به طور حتم با شکوفایی بیشتر پایانه برنج افزایش قابل چشمگیری پیدا خواهد کرد.

**افزایش حجم ارتباط های بین المللی پایانه صادرات برنج ایران با افتتاح زیرساخت های ارتباطی

مدیرعامل مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران هم دراین مراسم با قدردانی از حمایت های مدیرمخابرات شهرستان آمل برای همکاری خوب وتعامل برای تکمیل زیرساخت های ارتباطی دراین مرکزگفت، اقدامی که با افتتاح سایت تقویت تلفن همراه و تلفن ثابت بربسترفیبرنوری دراین مرکز انجام شده به نوعی مهمترین وبزرگترین حلقه مفقوده در تجارت بین المللی بوده که خوشبختانه بخشی از این نیاز اکنون برطرف شده است.

دکتر سیداسماعیل یزدان پناه افزود: ازهمکاری مدیریت مخابرات آمل درفراهم کردن شرایط بسترهای ارتباطی وفیبرنوری(FTTH) در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران تشکر می کنم که این شرایط را به خوبی فراهم کرده ودرکنار آن از محل سرمایه گذاری مرکزتجارت برنج نیز برای ایجاد زیرساخت ها وخرید تجهیزات وامکانات مربوطه بیش از 7 میلیارد تومان هزینه شده است.

وی ادامه داد، با افتتاح خدمات جدید ارتباطی در مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران، بخش اینترنت واینترانت، دوربین های ایمنی وامنیتی، بخش معاملات وبورس کالای کشاورزی نیز دروضعیت مطلوب وایده ال ارتقاء پیدا کند.

مدیرعامل مرکزبین المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران یادآورشد، پس از دو سال تلاش وپیگیری های انجام شده، توانستیم برنج را پس از زیره، زعفران وپسته، وارد بورس کالاهای کشاورزی بکنیم وهمه اینها انشاله به برکت وتوسعه زیرساخت های مخابراتی بوده که امیدواریم درحوزه تجارت، بازرگانی واقتصاد کشورتاثیرگذارباشیم.