طی مراسمی با حضور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری معاونین تحقیقات و فناوری کلان مناطق دانشگاه های علوم پزشکی کشور و تعدادی از مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  کتاب آئین نامه ساختار وخط مشی مالکیت فکری ونوآوری دردانشگاههای علوم پزشکی رونمایی شد،