مسلم مکاری برای هفتمین سال پیاپی رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل شد

 

به گزارش پایگاه خبری کمال نیوز، در جریان همایش بزرگ مجمع عمومی و فوق العاده انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل مسلم مکاری برای بار هفتم توانست اعتماد کارگران ساختمانی آمل را جلب کرده و به عنوان رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل انتخاب شود.

در این انتخابات، علیرضا بابایی نایب رییس، شیرزاد محمدی گنگرج خزانه دار، سید امین عسگری دبیر و باقر اسدی و قربانعلی حیدرزاده به عنوان بازرس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل انتخاب شدند.

گفتنی است؛ علی حسین باقری، عبداله صالحی، سعید ذبیحی، رحمت نجف زاده، علیرضا بابایی نیا، محمدرضا ابراهیمی و فرضعلی شیخی نیز به عنوان اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل انتخاب شدند.