بازديد استاندار ايسيكول و هيئت اقتصادی قرقيزستان از گلخانه مدرن قلی زاده در آمل