یک روز در میان فرشته های نگهبان از نگاه دوربین بهروز خسروی

 
کمال نیوز: مازندران همچنان از کمبود پرستار در بخش دولتی استان رنج می برد و به همین دلیل ٥٥٠ پرستار را وارد سیستم خدمات بهداشت و درمان شده که بخشی از کمبودها را پوشش داده ،این مجموعه گوشه ای از فعالیتها های و تلاش بی وقفه پرستاران بیمارستان امام علی (ع) و امام رضا(ع) آمل را به نمایش گذاشته است.
عکس: بهروز خسروی