توصیه هایی به دولت / ضرورت دقت در انتخاب شهرداران و دهیاران
21 مرداد 1396 ، دیدگاه 0
امام جمعه دابو ودشت سر ؛همین جریان تحریم اخیروقتی که ریاست جمهور مقتدرانه سخن می گویندوقتی مجلس کمیسیون تشکیل می دهدوقتی مطالبات برجام نافرجام راعنوان می کنندکه اگرشماتعدی بکنیدمادرمقابل شماخواهیم ایستاد


خطبه اول 20مرداد96
أوصیکم عِبادالله ونفسی بِتقوی الله
دراین لحظات معنوی دراین روزجمعه محضرشریف شمامهمانان خوب خدادراین میعادگاه شوروشعورابتداءًخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم تقوای درگفتار،تقوای دررفتاروآداب معاشرت ، وتقوای دراقتصادوسیاست وفرهنگ وتقوای درامورزندگی فردی واجتماعی.خویشتن داری درمقابل ابتلائات دنیوی ووساوس شیطان،محافظت ازجسم وجانمان دربرابرتعلقات دنیوی،نه گفتن به گناه وریاضت کشیدن،به اوج سعادت وکمال وانسانیت وقرب الهی رسیدن.
رسدآدمی به جایی که به جزخدانبیند
همه اینهاازآثارتقوای الهی است برای رسیدن به این آثارهم نیازبه وحی وکتب الهی است وهم به فرمانبرداری ازفرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت(علیهم السلام)وقانون اساسی ماکه همان قرآن هست می باشدودریک کلام علوم وحیانی می باشدبایدخودمان رابه قرآن عرضه کنیم.برای آموختن دربرگرفتن لباس تقوی،پوشیدن لباس تقوی، انجام ندادن گناه ، ایجادیک زندگی مسقف به خدابودن وخدایی شدن ، امروزنیازداریم داریم به یک مبانی تربیتی ویک سبک زندگی دینی.
باتوجه به همه آثاری که خدابرای ارتقاءبشریت قراردادما می بینیم که بعضا کاستی هایی داریم وبعضی ها غربگراشدند وبه مدل ومتدغربی روآوردندچشم هم چشمی های فراوان ومسائل دیگر.درکلام امیربیان علی (علیه السلام)درموردشیوه های تربیتی عرض شدکه یکی ازشیوه های تربیتی راتسهیل وتیسیرمعرفی می کنندالبته تساهل وتسامحی که بیان شدبدین معنانیست که درهمه اموربگذاریم که آزادباشندبلکه آزادی که درچارچوب دین باشدببینیم دین وآموزگاران دینی ازماچه خواستند؟که درکلام امام صادق(علیه السلام)عرض شدکه 7گروه رامعرفی کردندوامیربیان امام علی(علیه السلام)درکلام نورانی عنوان داشتندلاتُقصروا أولادَکم علی آدابَکم فأِنّهم مخلوقون لِزمانٍ غَیرَزمانٍ بعضی ازوالدین دوست دارندفرزندانشان مثل سابق هازندگی داشته باشندسابقاًنپوشیدند،نخوردندامیرالمؤمنین فرمودندکه فرزندانتان راتربیت کنیدولی آنهارابازمان خودتان نسنجیدچون زمان شماباالان فرق می کرددعوت به تقوی بایدباشدشایدامروزبعضی ازپدران بگویندکه مادرعمرخودمان مثلانسبت به مسائل طهارت جسمی وامروزیک سری ازمسائل اینچنینی وبهداشتی ،پوشش ندیدیم بایدزمان رادرنظربگیریم یک سری ازاصول. ومبانی تربیتی زمانبرنیست وبازمان باطل نمی شودمصادیق متعددی داریم به عنوان مثال هزارسال پیش غیبت حرام بودالان هم هست هزارسال پیش تهمت موردمذمت قرارمی گرفت الان هم هست این مسائل ومصادیق روبایددرزندگی پیاده کنیم وفرزندانمان رادعوت به این مسائل بکنیم ولی آداب ورسوم  فرق می کندچون بازمان درحال تغییراست ولی نه اینکه خودمان راعرضه به غرب بکنیم بلکه پوشش مابایدبراساس مبانی دینی باشدمسائل اجتماعی بایدبراساس دین باشدحیثیت وشأنیت خودمان رابربادندهیم این همه بزرگان فریادمی زننددرمورداموربانکی ربوی ولی کو!می گویندزمان سابق رابازمان لاحق نسنجیددرمورداصول اصلی دین نه.حلال خداحلال است الی یومِ القیامه وحرام خداحرام است الی یومِ القیامه .چرابعضامبادرت می کنندبه یک سری ازمسائلی که بداخلاقی دینی است.

روایت بسیارزیبایی راخدمت عزیزان عرض کنم عبدالله بن زبیرمحضرامیربیان آمدندروش تسهیل وتیسیریعنی درروابط هایمان مقداری آسان بگیریم سخت نگیریم بداخلاقی. وتند خویی نکنیم نسبت به محیط واجتماع.ایشان که امام زمانش هست وهمه اموردنیادرتحت لوای ایشان هست که فرموداگرعلی نبودتوی پیغمبرراخلق نمی کردم که 124هزارپیغمبرآمدنددرگروحمایتی امیرالمؤمنین که حضرت جبرئیل عرض می کنداین علی استادمن هست درکنارهمچین شخصی عبدالله بن زبیرآمدعرضه داشت یاامیرالمؤمنین من دفترچه پدرم رامرورمی کردم ودرآن دفترچه آمده که پدرشماهشتادهزاردرهم به پدرمن بدهکاربوده آمدم امروزطلبم راازشمابگیرم امیرالمؤمنین فرمودپدرشمااهل دروغ نبوده زبیری که دربسیاری ازمسائل جریان جنگ جمل راشنیدیدکه هرچندایشان شخصاحضورنداشته ولی جنگی رادرمقابل ولایت ودین ترتیب داده ولی ایشان می فرمایددردفترچه ایشان نوشته چون اهل دروغ نبوده پس هست دستورداده هشتادهزاردرهم رابدهندعبدالله بن زبیررفت فردابرگشت وعرضه داشت یاامیرالمؤمنین من اشتباه کردم نوشته بودکه پدرمن به پدرشمابدهکارهست احساس کردم که پدرشمابه پدرم بدهکاربودندبیان بسیارنورانی که حضرت علی (علیه السلام)می فرماید:والِدُکَ فی حلٍّ پدرشماراحلال کردم فرمودوالّذی قَبَضتَهُ مِنّی .... پولی هم که به شمادادم مال شماباشداین اصل تیسیراست نه اینکه ماازحقوق خودمان بگذریم نه اینکه یک عده اختلاس بکنندوببرندبردکه بردنه!اینکه باتوجه به همه بداخلاقی که زبیردرمقابل ولایت انجام داده ولی امیربیان من باب صداقت ایشان فرموده ایشان اهل دروغ نبوده پس حرفش راباورکرد به عنوان امام زمانش.
دومین روش تربیتی که مقدمه راعرض می کنم وتفصیلش ان شاءالله برای هفته بعدوآن اصل اعتدال است اعتدالی که درچارچوب دین معنامی شودنه اعتدالی که خارج ازاین باشدامیربیان علی (علیه السلام)درجریان خطبه همام همان خطبه متقین ایشان وقتی متقین راتوصیف می کنددریک فقره ازتوصیفاتش می فرمایدومَلبسهم الاقتصاد لباس متقین لباس میانه روی است نه افراط ونه تفریط نه کم ونه زیادمدیریت مان بایداینگونه باشدروابط وضوابط مان بایداینچنین باشدنه یک عده ازپرخوری بمیرندودرمقابل یک عده ازنخوردن بمیرند این عدالت علوی واعتدال نیست
اعتدال یعنی سختگیری نکردن وسخت نگرفتن نسبت به مسائل وزیادنگذاشتن نسبت به بک عده ازنورچشمی هاوکم نگذاشتن نسبت به  بعضی ازانسانها وهمه رابه یک چشم دیدن.مثلادرموردنمازسؤال می کنندکه آقاماچگونه نمازبخوانیم که درجواب می گویندلاتَجهربصلاتِکَ دادنزن ولاتُخافِت بهاخیلی آهسته هم نخوان یعنی آن حداعتدال رارعایت کن این رادین می خواهدواینکه می فرمایدملبسهم الاقتصاد صفات متقین اینگونه است

خطبه دوم
أوصیکم عِبادالله ونفسی بِتقوی الله
دراین خطبه نیزهمانندخطبه اول محضرشمامؤمنین ومؤمنات درابتداخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم.توصیه درست ازتقوای الهی داشتن، آگاهی وبصیرت لازم نسبت به خداداشتن ودرمحضرخدابودن ودلداده خدابودن وفریفته شیطان نشدن ودرمقابل وساوس شیطان کم نیاوردن،اینکه یک انسان کاملی باشیم وخداراشاهدوناظربراعمالمان بدانیم همه پست هاومقام هادرحال جابجاشدن است 124هزارپیغمبرآمدندورفتندمستندهاوحکومت هاجابجاشدیک عده ازحاکمان جورآمدنددرمقابل دین ایستادندومتولیان دین برای احیاءقلوب مردم آمدندتک تک بزرگان رفتندامروزنوبت ماست هرآنچه که درآینده درانتظاربشرهست برای ترسیم بهشت یاجهنم درگرواعمال من وشماست اگرتوانستیم دراین  زندگی صالح وسالمی توأمان باسلامت داشته باشیم آخرتمان هم همینگونه است اگراینچنین نباشدواهل مکرونیرنگ وفریب دادن به مردم باشم خوب جهنم مطمئنا درانتظارمن است وکمینگاه من است پس دقت کنیم اینکه درقرآن آمده است أَلم یَعلم بِأَنَّ الله یری خداداردمی بیندوبه تصویرمی کشاندفردابایدحساب پس دهیم .
خوب بنده چون فرمایشات رهبری رادرهفته گذشته درمراسم تنفیذریاست جمهوربه طورکافی تحلیل نکردم نیازدیدم که امروزبیاناتی روداشته باشم چون امروزبه فضل خداوندمنتخبین مردم درشورهاتابه حال البته هنوزابلاغ نشده زمان تحویل گرفتن مسندشوراهای جدیدولی آنچه راکه هست این منتخبین مردم هستندوقرارهست درمسندروستایاشهرقراربگیرندحالامنتخبین شوراهاوانتخاب دهیاری که ازسوی این منتخبین انجام می گیردمنتخبین شوراهاکه شهردارازسوی اینهاانتخاب خواهدشدومنتخبین مجلس که محل قانونگذاری است که هریک ازماانتظاراتی نسبت به این عزیزان داریم وریاست جمهورهم درکابینه خودشان.
سه جهت گیری راولی امرمسلمین درآن دیدارعنوان داشتند

یکی ازمسائل اهم ومهم پرداختن به مشکلات مردم بوده فرمودنددردرجه اول مشکلات اقتصادی ومعیشتی مردم واینکه مسئولین دربین مردم بروندوازنزدیک بامشکلات مردم باخبرشوندواینکه بنده هم به مسئولین دوبخش توصیه می کنم بارهاکه برویددرجمع مردم وازنزدیک بادردمردم آشناشویدوگرنه اگربنده کاربه کارمردم نداشته باشم دردفترمی نشینم تامردم بیایندومشکلات خودشان راعنوان کننداین کارهاازسردلسوزی است فرمودنددراین موردسه کاربایدانجام شودپرداختن به مسائل داخلی وجهت گیری دوم تعامل گسترده بادنیاولی بایدنسبت به مسائل داخلی دقت لازم راداشته باشیم پرداختن به مشکلات مردم .مردم امروزدرددارندمشکل دارندمردم امروزقرض دارندوبرای رفع مشکل به بانک مراجعه می کنندولی بانک وام های راباسودهای ربوی 25درصدووباکارکردگاهابه 50درصدهم می رسدبایددقت لازم انجام شودمسئله معیشت مردم ،اقتصادمردم دقت بکننداقتصاددان های جامعه تقوی رارعایت کنیدعرض کردیم اگربحث اعتدال هست اعتدال درمبانی دینی حتی آنهایی که رفتنددربیابان هابه عبادت پرداختندواززن وفرزنددست کشیدندورفتندپیش پیامبرکه شوهرانمان دست ماکشیدندونفقه های مارانمی دهندورفتنددربیابان هانمازمی خوانندپبامبرامیرالمؤمنین رافرستادکه برووآنهارابرگردان این است اعتدال، این است زیاده روی نکردن وکمروی نکردن.اعتدال به این معنانیست که ساکت باشیم هربلای فرهنگی می خواهندبرسرجامعه بیاورندانجام دهندنه اعتدال به این معنانیست که یک عده بتواننددربیت المال تصرف کنندویک عده زندگی بسیارسخت وتلخی راداشته باشند.
جهت گیری دوم تعامل گسترده بادنیا،یکی ازمطالبات مقام معظم رهبری است کسی امروزمنکرارتباط بادنیانیست امادنیای سالم وصالح،دنیایی که سلطه گرنباشددنیایی که امروزهدفش غارت به بیت المال نباشددنیایی که جزبه فکرمنیت طلبی وعافیت طلبی باشدنه مادنیای تعامل گرمی خواهیم ماارتباط بادنیایی که اهداف اصلیه نظاممان حفظ شودنسبت به حیات اجتماعی بشریت ،مبانی همکاری،همدلی وتعامل بادنیا.پس اگرمسئولان دیپلماسی مان اهدافشان به ایجادارتباط است بایداول آرمان های اصیل نظاممان حفظ شودچه کاری بایدکه بعضی ازنمایندگان درجریان تحلیف انجام دادندعکس سلفی گرفتنی که حیثیت وشأنیت نظام مارابرباددادندحتی مردمی که آنهاراانتخاب کردندراهم ناراحت کردندچه کاری می کنید!شمامی خواهیدنسبت به آرمان های اصیل نظاممان دفاع کنیدالبته اینهاتعدادشان محدودهست ماقطعاازریاست محترم مجلس وقوه قضائیه می خواهیم که نسبت به این مسائل دقت کنندخانم موگرینی حتی شایدشوهرشان..که آقایان بخواهندبامادربرجام اینچنین عکس سلفی بگیرنددقت کنیداینهاقلب ماراناراحت می کندخانواده های شهداوانقلاب هاناراحت می شوندازاینکه می گوییم تعامل،تعامل سازنده باشدامروزاکثرانسبت به این جریان حساسیت نشان دادند.
سومین جهت گیری این است که دربرابرهرسلطه طلبی باصلابت وقدرت ایستادگی کنیم.

همین جریان تحریم اخیروقتی که ریاست جمهور مقتدرانه سخن می گویندوقتی مجلس کمیسیون تشکیل می دهدوقتی مطالبات برجام نافرجام راعنوان می کنندکه اگرشماتعدی بکنیدمادرمقابل شماخواهیم ایستادببینیدکه چه مسائلی پیش آمدهرجاکم گذاشتیم آنهازیادگذاشتندهرجایی که ترسیدیم آنهادرمقابل زیاده طلبی می کنندآنهاازهمین طریق مدیریت کردند.
ماچهاردهه فعالیت بابین الملل راداریم امروزبه فضل خداوندمتعال آن ایرانی که درزمان مزدوربوده ومسئول ارشدان نظا م به دست بوسی وپابوسی غرب می رفت امروزسخنان ولی امرمسلمین کاخ سفیدرابه لرزه درمی آوردپس خواسته ماهمین است تسلیم نشدن درمقابل زورگویی هاوغارت گری ها.
درهرزمان که شوراهای محترم به مسندآمدنداولادهیاران وشهردارانی راکه انتخاب می کنیددقت لازم رابکنیدشمامنتخب مردم هستیددرست است که شماشهردارودهیارراانتخاب می کنیدباتأییدفرمانداری وبخشداری ولی کسی راانتخاب کنیدکه صلاحیت داشته باشدماداریم دهیارانی راکه درطی 4سال یکبار نمازنیامدندخوب وقتی اینهانسبت به مبانی اعتقادی کم بگذارندودرددین نداشته باشندمی خواهنددردمردم داشته باشند!وقتی شخصی که عملانمازنمی خواندمی شود بیت المال رابه آنهاامانت داد!که فرمودوانّماهی فی عُنقِک امانه به ریاست محترم جمهوردرجریان تنفیذاعلام فرمودندکه پیامی بودبرای همه ما.که این مسندهایک امانتی است دردست من وشمادقت کنیم.آیه شریفه می فرمایداِنَّ الله یأمرُکم ان تؤدُّالاماناتِ الی اهلِهاتابه امروزتریبون دردست من بودفردابایددست دیگری قراربگیردتادیروزدهیاری دست یک دهیارعزیربوده حالااگردهیاری سالم وتوانمندی است بگذاریدبماندبحث فامیلی وقرابت و...نکنیدمشکلات مردم راحل کنیدمادردفتربسیاری ازمردم رومی بینیم که می آینددرددارندوگرفتاری هایشان رااعلام می کنند.
عرض آخرم راجع به منطقه خودمان درموردجشنواره برنج که هرساله چندماهی صحبت هایمان راجع به برنج وکشاورزان هست وحمایت می کنیم ازاین قشرزحمتکش.الحمدلله بادرایت عزیزان جلسات متعددی شکل گرفته باحمایت فرماندارانقلابی مان آقای رسولی نسبت به برگزاری جشنواره ومسئولین بخش که قطعابابخشداران ودهیاران این جشنواره بابرنج دابودشت انجام شودبرندسازی برنج دابودشت البته دابودشت ودشت سریکی است ان شاءالله به آن هدف خواهیم رسیدومطالبات کشاورزان راخواهیم گرفت شالیکوبی داران عزیزدقت کنیدزحمات زیادی می کشیدی اینهاامانت دردست شماست فردابایدحساب پس دهیداگرکارخوب کردیدخدابرکت می دهدحمایت شالیکوبی داران ازسوی دولت،مدرنیزه کردن ومکانیزه کردن جزئی ازاهداف برگزاری جشنواره برنج است حق مااین است که تسهیلات رفاهی وبین الملل راداشته باشیم کمباین هایی که هست همه دست دوم وسوم وچهارم چین است چرانبایدازداخل داشته باشیم تاشرکت هایمان ورشکست شودبهترین تکنیسین هارادرداخل داریم می بینیم که باتوتال قراردادمی بندندپس نسبت به تولیدواشتغال دقت شودکه به خواست خدابتوانیم درشهریورسومین جشنواره رادرهمین منطقه برگزارکنیم.
خوب هفته گذشته شهید ولایی را داشتیم و همچنین شهدای مدافع حرم ومدافع وطن مرزبان های عزیزرا در آعوش خودمان داشتیم خداماراشرمنده شهداقرارندهدخصوصا شهیدعزیزحججی که اخیراداعش امده سرش راازبدنش جداکردوهمسرش پیامی دادکه فرمودسرشوهرم درراه ولایت وفدای رهبرم .شوهرم رفت تابدانندکه رهبرمان سربازداردوتنهانیست و اینکه می فرمودند محسنم عاشق رهبری بوده اند و البته این پیام همه همسران و مادران شهدامون هست شهید هادی جعفری را فراموش کردیم شهید حاجی زاده شهید صحرائی شهید دارابی شهید سلطانی و شهید حیدری و دیگر شهدا کدام شهید یا خانواده اشون غیر این بوده اند حال ببینید بعضی از مسئولان چگونه در مقابل ولایت می ایستند و یا چگونه در مقابل غربی ها ترس و واهمه دارند.
پیام سردار  عزیز حاج قاسم سلیمانی را شنیده ایم که فرموده اند انتقام خون این عزیزان را خواهیم گرفت و هلاکت کامل داعش داغ و شحره ملعونه خبیثه مقاومت و ایستادگی نموده و ساکت نمی نشینیم و به فضل خدا آن روز نزدیک خواهد بود.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0