ضرورت توجه نسبت به قیمت برنج و حمایت از کشاورزان / نمازجمعه پایگاه مقابله با فتنه است
7 مرداد 1396 ، دیدگاه 0
امام جمعه دابو ودشت سر : کالبدشخصیتی آمریکا فریبنده است ازآن روباه پیرمکارانگلیس گرفته که چندسال گذشته فیلمی راساخته که هم رهبریت عربستان رادرآن فیلم نشان داده وهم ترامپ رادرآن فیلم آورده یعنی نقاش اصلی نظام استکباری انگلیس است.


خطبه اول
أُوصیکم عبادالله ونفسی ونفسی ونفسی
 بِتقوی الله

دراین لحظات معنوی سیدالایام روزجمعه محضرشریف شمابندگان خوب خداعبادالرحمان برادران وخواهران ایمانی ابتداءًخودم وخودم وبعدهمه شماراتوصیه به مراعات تقوای الهی می کنم.
یکی ازآثارزیبای تقوای الهی رسیدن به قرب الهی وعبادالرحمان شدن هست.فاصله گرفتن بامبادی تفکرشیطان است تنبه وتذکری که دررسول درونی ایجادمی شودانسان متقی درصددآن است که چه بکندتا مرضیّ الهی باشدورضایت خداواهل بیت (علیهم السلام)هدف وغایت اصلی اش هست اگرخدای ناکرده کسی درمسیرمراعات تقوای الهی نباشدازخدافاصله می گیردوازمواهب الهی بهره مندنمی شودوبه سعادت نمی رسدوبه آن قرب الهی که نقطه اوج به خداهست نخواهدرسیدپس ماازاین فرصت طلایی استفاده کنیم لحظاتی راباخودخلوت کنیم وتنبه وتذکری به رسول باطنی خودمان بدهیم که مدت کم هست ودرمسیرمرگ قرارداریم عمرکوتاست دقت کنیم کارخدانعوذبالله عبث نیست فکرنکنیم که یک گناه کردیم خدامی گذردبدانیم که خداشاهداست که فرمود((هوالحاکم )).امااین انسان مؤمن واین متقی واین شیعه اهل بیت درصدداین است که ببیندخواستگاه خدااهل بیت وامام زمان ازماچیست ؟چه زندگی ای ازمامی خواهندوآنهافرمودندکه مانمی توانیم مثل آنهازندگی کنیم مامی توانیم روش وسیره آنهارادرزندگی خوددرحدتوان پیاده کنیم ومسیری که آنهابرای ترسیم کردنددرآن مسیرقراربگیریم تحت عنوان سبک زندگی دینی.
که هم درمحضرقرآن باشیم وهم درمحضراهل بیت(علیهم السلام).
درسلسله مباحث خودمان درکتاب تهذیب الاخلاق رسیده بودیم به بحث تربیت
مطالبی راازامیرالمؤمنین عرض کردیم وگفتیم برای دیدن درمسیرقرب الهی برای اینکه شیعه واقعی اهل بیت باشیم بایداین راههاراطی کنیم واین خصیصه های اخلاقی رادرخودمان پرورش دهیم خودمان راازگناه دورکنیم.
وامابحث مهمی که درادامه مباحث تربیت امروزخدمت شماعارضم مواردی ازروش های تربیتی است که بسیارهم مهم می باشد.
خوب عزیزان اهل علم وجوددارند شمابزرگ شده پای منبرهستیدومی دانیدکه تربیت شیوه داردانسان نمی تواندبدون اسلوب وشیوه وهدف بخواهدبه مبانی تربیتی دست پیداکنداگرخدای ناکرده هرکسی بخواهدبدون روش کاری رادرمسیرتربیتی انجام دهدشکست خواهدخورد.مثال های متعددی راخدمت عزیزان عرض کنم امروزدرکارکشاورزی یک شیوه وجودداردمهندسین جهادکشاورزی ترویج مسیری که بتوانیم نوع بذرخوبی راپرورش دهیمودرکاشت وبرداشت موفق باشیم قراردادندتمام هدف مهندسین این است که ماکاری کنیم که محصول چندبرابرداشته باشدشایدجایی به واسطه ضعف درخاک یاآب ویانوع بذرمشکلاتی پیش بیایدولی اگربدانیم که چه ضعفی درآن وجودداردسعی می کنیم حتمارفع کنیم وحتمامحصولی چندبرابرکشت خواهیم کرددردامداری هم شیوه هایی وجوداردکه چندبرابرازحیوان شیرمی گیرندامروزدانشمندان مابه این نتیجه رسیدند.درمرغداری هم همچنین.
خوب سؤال من این است که چطوردرمسائل کشاورزی علوم وفنون وجودداردوآنهارابه ماگفتندومنتج به نتیجه شده آیادرمسیرتربیت انسانی که خلیفه خدادرزمین است یک چنین شیوه وفنونی وجودندارد؟!یابگویی که خدای ناکرده تربیت انسان اصلاروش نمی خواهدکه من هفته گذشته مسائلی راعنوان کردم که بعضی می گویندتربیت ازهمان دربطن رحم مادرانعقادنطفه شده اگرخوب تربیت شده تاآخرخوب است یعنی این معمارتاثریابه کجراهی اگرکشیده شودمی رودخوب مااین مسائل راعرض کردیم درست که لقمه حلال بسیارنقش دارداماایستگاه اولیه شکل گیری شخصیتی دررحم مادراست وتوصیه دین به این است که پرورش خوبی راداشته باشیم قدم وخواستگاه خوبی داشته باشیم امابعداخیلی ازچیزهاآثاری داردکه درزندگی انسان مترتب می شود.پس مسلماتربیت روش داردومابایداین روش هارابشناسیم. وبه اسلوب های تربیتی راه پیداکنیم وعملیاتی کنیم درزندگی خودمان .اگرامروزمی بینیم که ترویج فحشاوبی بندوباری وجودداردبایدحل شودچرابعضی هاباگفتن این مطالبم مخالفت می کنندوبه فکرفرهنگ جامعه نیستندپس ماوظیفه مان چیست؟خانه وخانواده چه اهدافی رابایدداشته باشند؟آیابنشینیم وسند2030منعقدشودوشأنیت وحیثیت کلی ودینی مان رابه مخاطره بیندازند!کلّا!!!هرگزنخواهیم گذاشت مابزرگ شده منبریم وبزرگ شده درمسیراهل بیت وتربیت دینی قرارگرفته ایم.یکی ازروش هایی که مامی توانیم به عنوان شیوه تربیت درزندگیمان پیاده کنیم اصل تسهیل هست البته بحث تساهل وتسامح یک بحث دیگری است که موردبحث مانیست البته تسهیل به معنای آزادبودن نیست که متأسفانه بعضی هانظرشان هست نه .آن بحثش جداست بحث مانسبت به سخت گیری هایی هست که درخانه وخانواده شکل می گیردنسبت به برنامه های مدقانه ای که درزیرسقف مسقف خانه وخانواده این مربیان ابتدایی دررحم پاک مادرتربیت می کنندکه اینهارامی خواهدواردجامعه بکنندکه قبل ازرسیدن به مدرسه درسن کمتراز7سال تربیت کنند.
یکی ازشیوه های تربیتی روش تسهیل وتیسیر است یعنی سخت نگرفتن شخصی خدمت امام صادق(علیه السلام)آمدعزیزان این سلسله مباحث روگوش کنیدتاببینیم که آنچه اسلام برای مادرنظرگرفته چه چیزهایی است چون متأسفانه فرهنگ غربی درتلگرام وفضای مجازی درآغوش خانه وخانواده قرارگرفته که منجربه طلاق وشکایت وجدایی واشاعه فحشامی شودواینهارامامی توانیم مانع شویم.
شخصی محضرامام صادق(علیه السلام)آمدسروران افرادمتعددظرفیت های متعدددارندوگذشته هاگذشت وامروزظرف زمان حاضریک ظرف زمان دیگری است .امام روایتی را که درکتاب بحارالانوارجلد20ص 161 هست فرمودندمردم به 7گروه تقسیم می شونداِنّّ مِنَ المسلِمینَ مَن له سهمٌ یک عده ازمسلمان هاهستندکه آنهایک بُعدازسهم رادارندویک ظرف دارندومِنهم مَن لهُِ سهمَینٌ بعضی هادوتاسهم دارندومِنهم ثلاثه ُأسهمٍ بعضی هاسه تاسهم دارندوگنجایش سه تاکاردارندمی توانندسه تاموضوع ومکتب را.تارسیدبه مِنهم أربعهُ أسهمٍ ومِنهم له خمسهُ أسهمٍ ومِنهم من له سته ُأسهمٍ ومِنهم له سبعهُ أسهمٍ فرمودکه بعضی ازآنهاهفت سهم دارنددرادامه امام عنوان فرمودندکسی که سه تاظرفیت داردمانمی توانیم چهارظرفیت رابرایش بارکنیم چون ظرفش همان مقداراست نمی توانیم فشاربیاوریم چون موجب شکست خواهدشدوجودبابرکت امیرالمؤمنین (علیه السلام)می فرماید:لایَزالُ النّاس بِخیرٍماتفاوت واذااستوی لکم مردم باهم تفاوت دارندشخصیت هاباهم متفاوتندظرفیت هاظرفیت مسائل دینی سخت رادارندبعضی هاتازه بایدآماده شان کنیم که زمستان ماشینی که تازه روشن شداگربخواهیم فشاربیاریم مشکلی پیش می آیدمااین ظرفیت رابایددراوپرورش دهیم استعدادیابی شودآنهارابپرورانیم آنوقت مثل آن همسایه نصرانی نشودکه بردنش مسجدوآخرش زده شدوگفت اگراسلام این هست من نخواستم .امروزبایدجوان هاراپرورش دهیم به دادجوان هاونوجوان هایمان برسیم.که اگراین تفوات هانباشدهلاک می شوندچون ظرفیت وجودندارد.خوب سؤالی ازمحضرشمادارم آیااصحاب پیغمبرهمه مثل هم بودندحتی اباذروسلمان نسبت به شخصیت هافرق داشتنداصحاب أئمه معصومین هم مثل هم نبودندیک شخصی مثل میثم تمارهست خبرمی شنودومی آیدآن درخت نخل راپرورش می دهدتاآنجابتوانداعدام شودیک اشخاصی مثل طلحه وزبیرهستندبه تبعیت از هواهای نفسانی خودشان درمقابل امام زمان خودشان می ایستندومی جنگند.امام صادق (علیه السلام)فرمودندکسانی که به پیغمبرایمان می آوردنددرواقع چنددسته بودندمِنهم مَن یُؤمِنُ. بالسمعه بعضی هابه محض شنیدن صدای پیامبربه اوایمان می آوردندودنبال معجزه نبودند
ومِنهم مَن یُؤمِن بالنظر بعضی هابادیدن پیغمبرایمان می آوردندودرمقابل بعضی هامی گفتندکه اگرپیامبری به درخت بگوجلوبیایدویاعقب بروددراین صورت ایمان می آوردندمی گفتندیارسول الله یک چشمه ای برای ماجاری کن ویامرده ای رابرای مازنده کن دراین صورت ایمان می آوریم وبعضی هابامعجزه ایمان می آوردندمابعضادرمسیراسارت اهل بیت دیدیم که ...امابعضی هامثل ابوجهل نه باشنیدن ونه بادیدن ونه بامعجزه بلکه اصلاظرفیتی دردرونشان وجودنداشته اگرچه که جزءمحارم پیغمبربودندپس دقت کنیم.پس اصل تسهیل معنایش این است که خداوندفرمودیُریدُالله بِکم الیُسرخدامسیرآسان رادرمسیرزندگی بشریت قراردادولایُریدُبکمُ العسر" ماچراخودمان رابه سختی بیندازیم چرامسیرصاف وهمواروانتخاب نکنیم ومسبرسخت رابخواهیم انتخاب کنیم چون موجب ارتهاب ووتفرقه می شودمی فرماید:قُل مَن حَرَّمَ زینَه الله خوب خداوندمتعال حلال رابرای ماآفریدمی فرمایدچراشماحلال خداراحرام وحرام خداراحلال می کنید؟!چراغذای حلال راآغشته به حرام می کنیدچراغذای شبهه ناک می خورید؟چراتمکین به رِبامی کنید؟!چرابانکداری اسلتمی رامبدل کردیدبه رشوه و..مسائل اینچنینی .دقت کنیم روش تسهیل وتیسیربه این معنا نیست که آن آقای مدیرچون گفتندمسیرآسان هست پس بخواهدمی تواندزیرمیزی بگیردنه!بایدمسیرشناخت شناسی شودوبتوانندان شاءالله به هدف برسند.
وجودمقدس نبی مکرّم اسلام حضرت محمدبن عبدالله(صلی الله علیه وآله)وقتی جناب معاذرابه یمن فرستادفرمودمعاذدرمردم نفرت ایجادنکن کاری نکن که مردم نسبت به دین متنفرشوندامروزبعضی هامتأسفانه دارنددرمسائل دینی ایجادنفرت می کنندومردم راازنمازوجماعات وجمعه دورنکنیم وتبعیض قائل نشویم اگربنده مدیرم مدیرهمه مردم  هستم اگرثروت وسرمایه ای وجودداردنسبت به همه مسائل هست فرمودیَسِّرولاتُعَسِّر آسان بگیرسختگیرنباش بشِّرولاتُنفِّرتنفردروجودمردم ایجادنکن.
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)می فرماید:لاتُقسِروا أولادَکم علی آدابِکم  
اینکه پدران ومادران فرزندانتان رابه یک سری ازکارهامجبورنکنیدیکی ازچیزهایی که درخانواده مرسوم هست می گویندماقدیم فلان چیزرانداشتیم می گویندمازمانی که مدرسه می رفتیم اصلاموهایمان رابلندنمی کردیم نمی گویم که امروزجوانان ماموهایشان رابلندکنندولی آن روزنظافت نبودبهداشت نبودمریضی بودومی گویندماآنروزخانه های کاهگلی داشتیم امروزمهندسان نظام مهندسین می گذارند دیدیم که دررودبارومنجیل زلزله آمد

چندین هزارنفربه خاطرمهندسی نبودن ساختمان هادارفانی راوداع کردندولی مادیدیم که درژاپن یک زلزله 7ریشتری آمدو5نفرکشته داده پس مابایددقت لازم رابکنیم که اینکه چگونه آزادبگذاریم نه اینکه آزادی به گونه ای که امروزفیلم های مستهجن ببینندویابارفقای ناباب مجالست داشته باشندومشکلات فرهنگی بوجودبیایدآیابایدامروزبه راحتی تمکین کنندبه ارتباطات نامشروع وبه زنای محصنه وطلاق های کذایی نه!این موضوع بحث مانیست بلکه راه وروش داردکه درجلسات بعدان شاءالله عرض خواهم کرد.
خوب گرچه دهه کرامت است ومیلادامام رضا(علیه السلام)رادرپیش داریم ولی ازآنجایی که این محفل به یادبودسردارشهیدآویش برگزارشده که ماازمحضردوست بسیارخوب خودم افتخاربنده جناب سرهنگ عیسی زاداکه قطعا کفایت ولیاقت ایشان درمراتب بالاترازلباسی است که برتن داردامروزاگرسپاه نبودحیات ماهم مختل می شدامروزبرادران بسیج وسپاه وارتش ومرزبانان عزیزماشهدای زیادی دادیم ایشان مطالب مبسوطی رادرابعادشخصیتی سردارعزیزشهیدآویش بیان فرمودندفرمانده باکفایتی که آن بعدتقوی ومتقی بودن ایشان است که درجه رفیع شهادت نائل می شوندهرکسی شهیدنمی شودوهرکسی که شهیدشدبه درجه شهادت نائل می شوداول امتیازرامی گیردوبعدشهیدمی شودآن هم شخصیتی مثل سردارآویش که فرموداهل شجاعت بوده .
ماوقتی خبررجعت جسم شریف سردارآویش رابه محضرخانواده دادیم مواجه شدیم باتفکربسیارزیبای همسرشهیدوفرزنددلبندشان که امروزپزشک هستندکه پس ازسال هاتکه ای ازجسم شریف پدربرگشت می کندوچگونه آنهابامعرفت کامل استقبال می کنندوچگونه ازشهادت سخن می گویندالبته مردم شریف وبصیرآمل هم ازشهدای نام آوراستقبال کردندچون گمنام ماهستیم راهمان راگم کردیم خوب الحمدلله دوتاازشهدای ماشناسایی شدند
می خواهم عرض کنم درهفته آینده مولودی راداریم وهفته گذشته مولودی راداشتیم که ارادت ودوستی این برادروخواهرزبانزدبوده ولی بازکریمه اهل بیت علقه زیادی به برادرداشتندوه به خاطررسیدن به برادررسیدن به ساوه مریض شدندوبه شوق دیداریارنائل نشدندولی یاربرای مشایعتش آمدامالحظه شهادت امام رضاشمانبودیدولی یافاطمه معصومه زن های طوس جسم شریف امام رئوف راگلباران کردندخانواده محترم آویش وخانواده شهداوشهدای مدافع شهیدجعفری وشهیدسلطانی و...ولی لایوم کیومک یااباعبدالله دل هابسوزدبرای عمه سادات زینب آن لحظه ای که آمدتوگودی قتلگاه هرچی به دنبال حسینش....

خطبه دوم
أوصیکم عِبادالله ونفسی ونفسی ونفسی بتقوی الله
دراین خطبه نیزهمانندخطبه اول ابتداءًخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم همه بداخلاقی هایی که امروزدراین کره زمین انجام می گیردنشأت گرفته ازعدم باوربه خداست وایمان قلبی نداشتن است نورانیتی که درمسیرتبعیت ازخداوجودداردخداباوری وجودداردایمانی که درمسیرشناخت ولایت خداوولایت پیغمبرواهل بیت وامروزهم ولایت ولی فقیه زماننمان ایجادمی شودهمه نشأت گرفته ازتقواست اگرکسی اهل تقوی نباشدبداخلاقی می کنندمی خواهند همانندنمرودوفرعون وقارون...دنبال عافیت طلبی ومنیت طلبی باشند.
 می خواهندبه هرطریق ممکن مسئولیت وصندلی خودراداشته باشنددرحالیکه اهل مدیریت نیستند. اهل تمکین ومداراکردن بامردم نیستند. اهل حل وفصل مشکلات مردم نیست ولی می خواهندبه هرطریق ممکن جایگاه خودش راداشته باشندامروزهمه جایگاههاتوسط خدارقم می خوردامروزمدیریت هاوتوان ها وهمه همه اگرباوربه خداداشته باشندموفق هستند.
خوب مناسبت هامتعدداست دهه کرامت رادرپیش داریم که ازاول ذی القعده آغازمی شودیعنی ازمیلادحضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها) است وپایانش بامیلادحضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا(علیه السلام)می باشد.
دهه کرامت یادآورلطیف ترین علائق ومهرووفاداری خواهربه برادراست که کم نظیراست اینکه خواهری نسبت به مقام شامخ برادرش آنچنان احساس قرابت داشته باشدمهرووفای این خواهروبرادرموجب به هجرتش می شودوفراق می شودکه ایشان ازمدینه به سوی ایران حرکت کندواین غربت موجب ضعف ومریضی ایشان می شودوموجب شهادت ایشان می شود.
دهه کرامت یادآورتحول آفرینی بانوان آسمانی است کرامتی که این بانوی کریمه باشناخت شناسی توانسته کسب بکندکه ملجأقلوب می شودکه تألیف قلوب توسط مضجع شریفش ایجادمی شودهرکسی که شناخت لازم نسبت به ولایت داشته باشد اینچنین خواهد شد  می تواند رهبری دلهای صدهامیلیون ازانسان هاراداشته باشداگرماشناخت به ولایت واهل بیت داشته باشیم که قطعاموجب عاقبت بخیری مامی شودواگرخدای ناکرده همچنین خصوصیتی درمانباشدموجب عاقبت به شری می شود.
اینکه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیهاچه کرده است که به این مقام رسیده است که قطعا عبودیت و بندگی خدا باعث رفعت و بلند مرتبگی بشر خواهد شد و عرض کردیم این از دانشگاه معرفتی باب الحوائج موسی بن جعفر علیه السلام ارتزاق کرده ودرکالبدشخصیتی حضرت رسوخ کرد و توانسته موجب هدایتگری بشریت گردد اینکه هرکسی درکنارمضجع شریف ایشان مشرف شوددست خالی برنخواهدگشت وخواستگاه برآورده شدن حاجتهاست چون کریمه اهل بیت هست و قم در پناه کریمانه ایشان پناهگاهی با عزت مبدل شده که قلب های زنگار گرفته بشریت را جلا می بخشد که موجب دلدادگی با معبودش می شود‌

موضوع دومی که خدمت  عزیزان بایدعرض کنم راجع به5مردادسالروزاقامه اولین نمازجمعه توسط آیت الله طالقانی می باشدکه بایدخصیصه های نمازجمعه رابیشتربشناسیم که اگراین شناخت شودنمازجمعه مظلوم ومهجورواقع نمی شود
مسئولین بزرگوارکه باید بیشتر حضور داشته باشندولی خوب مردم ازآنهاپیشی می گیرندوحضورمردم ازحضورمسئولین مابیشتراست.
نماز جمعه پایگاه هدایت امام ورهبری است که یکی ازشاخصه های بزرگ نمازجمعه است.
 خوب نماز جمعه نزدیکترین پایگاه به نهادرهبری است پایگاهی است که بخشی ازکاردستگاه رهبری رادراین کشورانجام می دهند.
أئمه جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه درمنطقه هاوتوانسته اندمردم راتوجیه کنندمردم رابه استقامت راهنمایی کنندوبصیرت افزایی کنند مسیر اشتباهاتی که درزندگی مردم است باتبیین سبک زندگی دینی آنهارابادین آشناکنندذهن مردم رانسبت به معارف دینی آشناکنندنسبت به دشمنان هم آنهاراآگاهی وبصیرت بدهند.
آگاهی تؤام باایمان مردم است روح نظام اسلامی که درواقع درکالبدشخصیتی بندگان خوب خدا وجود دارد و با ایجاد بستر و ارتباط.
 چون امام جمعه هم زبان گویای مردم است وهم گوش شنوای مردم.حضرت علامه جوادی آملی دردیداری که بنده درخدمت ایشان به عنوات خادم شماحضورداشتم ایشان دربیان حالتهای امام جمعه می فرمودندامام جمعه یکی ازبزرگترین حالتهایشان این است که حرف مردم رابه خدابرساندوحرف خدارابه مردم برساند.
نمازجمعه پایگاه روشنگری وأگاهی بخشی است که مابتوانیم به خوبی ازاین تریبون استفاده بکنیم نمازجمعه عبادی وسیاسی است حالابعضی هامی گویندچراامام جمعه درموردمشکلات مردم به دولت می گویدماحامی دولتیم وفقط توصیه هست دولتی که توسط مقام معظم رهبری حکم تنفیذمی گیرداگرایشان موردعنایت رهبری باشدماحمایت می کنیم کسی که ازخط رهبری فاصله گرفته ما متوجه شان می کنیم که این راهی که می رویدکجراه هست .
خوب ما در طی این چند سال امروزرادیدیم اینکه جناب سرهنگ عیسی زاده فرمودنددرموردتحریم اخیر آمریکا جزءتحریم جدیدی است که برمابارشده اینهاراماآنروزدیدیم ماگفتیم که درکناراینکه بایدروابط بین المللی داشته باشیم ودرکناراینکه بایدارتباطمان راباجهان حفظ بکنیم ولی بایدازپتانسیل دردون بایداستفاده بکنیم نسبت به اقتصادمقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان مهندس نظام آمده برنامه داده وفرموده که مسیربایداینگونه باشد تا آنهااین مسائل را فراموش نکنند نیآیندبافلان جاقراداد بندند خوب ما خودمان صنعت واگن سازی داریم ولی انها با شرکت خارجی قرارداد می بندند و یا در مورد توتال .
 درموردبرجام ماگفتیم که منتج به نتیجه نیست چون شخصیت آمریکا اینچنین است کالبدشخصیتی آمریکا فریبنده است ازآن روباه پیرمکارانگلیس گرفته که چندسال گذشته فیلمی راساخته که هم رهبریت عربستان رادرآن فیلم نشان داده  وهم ترامپ رادرآن فیلم آورده یعنی نقاش اصلی نظام استکباری انگلیس است.
پس ماهم انگلیس رامی شناسیم وهم آمریکارا.آنهاقراردادی رانبستندوپیمانی راندادندکه بخواهندبه آنهاعمل کنند آنهاجزخودوعافیت طلبی خودچیزدیگری رانمی خواهند.
بنده تشکرمی کنم ازرئیس جمهورمحترم که سخنرانی فرمودندومحکوم کردندولی محکومیت صرف به دردنمی خورد محکومیت باید عملیاتی شود بیاییداگرمفادی وجودداردکه ما می توانیم مقابله به مثل کنیم درمقابل قداره کشی آمریکه ایستادگی بکنیم ماهیچوقت کم نخواهیم آوردمااهل شجاعتیم واهل ترس نیستیم بیاییم با عدم همکاری آنهامامقابله به مثل کنیم چون هر جایی که ما قدرت نشان دادیم آنها عقب نشینی کردند و در مقابل ضعف نشان دادیم آنها زورگویی کردند و مقابله گری کردند .
تحریم های اخیر چند خسارت به همراه دارد یکی از آنها می خواهند جامعه مان را دو قطبی بکنند و یا مسئولین را در مقابل ولی مطلقه فقیه و حاکمیت نظام قرار بدهند و یا سپاه عزیز این بازوی قوی و مستحکم و مومن و یار و یاور رهبری را محدود نمایند و جلوی مقاومت را بگیرند حاشا که ذره ای از آرمان های اصیل امام و رهبری عقب نشینی نمائیم نه سپاه مان نه قدرت های دفاعی مان را می توانید حمله نمایید خوب الحمدلله اخیرا پرتاب ماهواره بر سیمرغ با موفقیت انجام گرفته و دشمنان قسم خورده مان این اقتدارها را نمی توانند ببینند آنها ایران مزدور قبل انقلاب را می خواهند نه ایران هسته ای نه ایران ماهواره ای نه ایران موشکی نه ایران نانویی نه ایران پیشرفته در علوم و فنون و به فضل خدا این مسیر پیشرفت ادامه دارد تا به ظهور امام زمان مبدل و بیرق مقدس اسلام از دست مقام عظمای ولایت به دست صاحب اصلی نظام برسد.
یکی دیگرازمسائلی که از طریق این تریبون انجام می شود برنامه ای است که کهنه ناشدنی است الحمدلله چندین سال است که تریبون نمازجمعه در این دو بخش وجود دارد سخنانی ازطریق بنده تحت عنوان سبک زندگی بیان می شود تا بشود راه گشا باشد و همچنان نواست واز آن بتوانیم استفاده کنیم رسانه ای فراگیرولی کم هزینه است بهترین رسانه است همه نهادها می آیندسخنرانی می کنندبرنامه هایشان راعنوان می کنندماهم توصیه کردیم دعوت کردیم امابعضی ازمسئولین فقط درآن هفته ای که ازآنهادعوت می شودسخنرانی می کنندومی روندتاسال دیگر زیارتشان نمی کنیم ولی این تریبون متعلق به آنهاست .
 نمازجمعه پایگاه مقابله بافتنه هاست فتنه شصت یکی ازفتنه های بزرگی بوده که الحمدلله أئمه اعزه جمعه باروشنگری خودشان مردم راآگاه کردندنسبت به منافقین وتفکرشان ومعاندین ضدنظام.
پس این تریبون نمازجمعه بوده که توانسته همه مواردچالشی راجمع آوری بکندفتنه 88اینکه امروزبعضی هاخواستارآزادسازی مروجین فتنه هستندنمی دانم برچه اساسی سخن می گویندآیادوباره برگشت کنیم وبخواهیم دوباره دردل این مردم ارتهاب ایجادکنندنه آنهابیایندازمردم عذرخواهی بکنندنسبت به ارتهابات وخسارات وشهدایی که درفتنه 88داده شد.
 پایگاههایی است که موردهجمه دشمنان بوده ماشهدای زیادی دادیم که 5امام جمعه محترم ومعتبرمعروف به شهادت رسیدندمرحوم آیت الله قاضی ومرحوم آیت الله مدنی ومرحوم آیت الله صدوقی ومرحوم آیت الله دستغیب ومرحوم آیت الله اشرفی اینها5عالم مجتهدپیرمردباتقوای پرهیزگاروباوربه دین
این تریبون نمازجمعه است باهمه زیبایی هاکه کانون توجه واهتمام متدینین است وآنهااعتقادو باوردارندکه موجب شده است که ان شاءالله بتوانیم باقوت هرچه تمام موجب همدلی وهمزبانی بشویم.
پس عزیرانم خوب ازطریقی هم درمورداموربین الملل ومسائلی که امروزنبایدفراموش شودجریان فلسطین هستدهتک حرمت اسرائیلی هااین غده سرطانی به قبله اول مسلمین مسجدالاقصی است حصاری که کشیده شده تقریب به سه هفته هست که نمازگزاران مردم مسلمان آن مکان مقدس راهپیمایی می کنندبعضی هامثل اینکه خواب هستند ومتوجه نیستنددرجهان اسلام رهبرانشان کسانی که متأسفانه نه تنهاآنهارامحکوم نکردندبلکه حمایت هم می کنندازجمله عربستان ملعون ومعدوم.این جریان تروریستی رامحکوم می کنیم
اماهمچنانی که هفته گذشته درموردمشکلات منطقه سخن گفتیم یکی مشکل آب است که حتی آب شرب ما توصیه مان به مدیران عزیراین است که همکاری ومساعدت لازم شودکشاورزان رافراموش نکنندولی مدیرشهرستانی عنوان داشتندماتمام سعی وتلاشمان این است که کسی خدای ناکرده قحطی آب نداشته باشدولی همه مراکزدرحال کاکردن هستندلذادرخواست بنده این است که اسراف نکنیم.
دوم بحث جشنواره برنج می باشد که سه چهار سال بنده به طور شبانه روز پیگیرم که بامساعدت جهاد محترم کشاورزی الحمدلله شکل گرفته چون محوریت این کار با آنهاست مدیران  عزیز جهاد دو بخش مان با محوریت ریاست محترم شهرستانی جلسه ای شکل گرفته باحضورمسئولین بخش ویکی ازپتانسیل های موجوداست الحمدلله امروز هر جایی صحبت این جشنواره هست درهمایشی که هفته اخیرشکل گرفته در گتاب با حضور أئمه جمعه عرض کردیم جهت برندسازی برنج دابودشت این حق ماست بایدنسبت به این موضوع .ان شاءالله سومین جشنواره برنج دردابودشت حالامکانش برای ما مهم نیست ولی چون نام برنج دابودشت است بایددردابودشت باشد.
موضوع بعدی که مطالبه این مردم هست در مورد قیمت برنج است که کشاورزان کمی ناراحت هستندلذااز فرماندار محترم ویژه شهرستان امل جناب مهتدس رسولی عزیز و نماینده مردمی و ولایی مان جناب دکتر یوسفیان عزیز و مسئولین محترم استان واستاندارمحترم و که یکشنبه گذشته باایشان دیدار مفصلی داشتم وسلام شما کشاورزان عزیز رابه ایشان رساندم وعنایت ایشان رانسبت به آن سال که طارم راخریداری کردند را تجلیل و تکریم نموده ام و انتظارات و حمایت هایی که بایدانجام شود نیز بیان نموده ام.
 نسبت به قیمت آن که امروز خریدار نداره و قیمتش پایین هست واقعا کشاورزان زحمت کشیدند و چشم امیدشان به این است که مابتوانیم چه خدمتی رابه این عزیزان بکنیم هم کمباین داران و هم شالیکوبی داران عزیز  نیز توجه لازم به این عزیزان را داشته باشید و تجار عزیز نیز شانیت کشاورزان را نگه بدارند تا دعای کشاورزان شامل حال شما گردد
موضوع آخر در مورد کابینه دولت محترم تدبیر و امید هست که بنده از رئیس جمهوری محترم این درخواست را دارم که دقت لازم در انتخاب کابینه رو داشته باشند از نیروهای کارآمد و کارشناس و خبره و انقلابی و ولائی و جوان و متجرب انتخاب نمایند تا بتوانند نسبت به مشکلات اشتغال و تولید و اقتصاد مقاومتی مدیریت لازم را اعمال نمایند که دعای این مردم بدرقه راه شما خواهد بود خوب دشمنان نشان دادند قابل اعتماد نیستند و فقط باید از پتانسیل درون استفاده کرد تا به قوت و قدرت هر چه بیشتر پیشرفت لازم را داشته باشیم

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0