انتقاد از نداشتن فرماندار در شهرستان آمل / ما مسئول ترسو نمی خواهیم
16 اردیبهشت 1396 ، دیدگاه 0
امام جمعه دابو و دشت سر گفت: دیروز تشییع جنازه پدر دو شهید را داشتیم چه کسی بودید کجا بودند ؟ چون ما فرماندار نداریم چون در یک دوره ی چهار ساله ما چندین سرپرست داریم چون شأنیت آمل را نمی بینید.

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه اول
أوصیکم عِبادالله ونفسی بِتقوی الله
دمحضرشمابندگان خوب خدادراین لحظات سعادت بخش دراین میعادگاه شوروشعورابتداءًخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم توصیه به خویشتن داری .آنچه که برای مامبرهن وآشکاراست داردنیا,دارابتلاء وآزمایش است ونشانه های خوش خدّ وخال که دراین دنیاوجوددارد وهجمه های گناه ومباحثی که موجب دورشدن ازکرامت انسانیت ماخواهدشدمراعات تقوای الهی است که موجب. نجات بخشی بشریت خواهدبودباخدابودن است که منجی انسان خواهدبودتفویض اموربه محضرذات ربوبیت موجب سعادت خواهدشد.عجیب است که چگونه انسان خلیفه خدادرروی زمین حلاوت وشیرینی محضرالهی رابه حالت گناه ودرگناه بودن عوض کندواجروقربی که درمحضرخدابودن است ازدست بدهدکه موجب عزت می شو دوتعجب است که باتوجه به این همه آیات رحمانی درتبیین سیرسعادت بخشی بشریت رسیدن به آن نقطه کمال انسان به جای بهره وری ازاین مسائل خودش رادرمعرض گناه قراردهدآثارش راخدابرای ماقرارداده مسیرش رامشخص کرده است اینکه عرض کردیم آن شاعرعزیزفرمود:آنکه خواندراه نشانم دهد.خداوندمتعال هم خواندمان وهم راه رابرایمان. نشان داده .اگرخدای ناکرده مانتوانستیم بهره مندشویم ضرربه حال خودمان است پس تاعمرکفاف می کندتافرصت باقی است تامرگ به سراغمان نیامده تاتاازاین داراستیجارسفرنکردیم وبه دارقرارنرسیدیم تالحظه یوم تبلی السرائر فرانرسیدبه خودمان بیاییم وماه شعبان بهترین فرصت آشتی کردن باخداست که ماه رسول خداست وآمادگی شوروشعورجسمانی برای ضیافت بس عظیم الهی درماه رمضان است مامضی مضی آنچه که گذشت گذشت درصددجبران بربیاییم دیگرعمرگذشته برنمی گرددخودمان رادربیاییم موردحساب قراردهیم خودمان را.خوب آنچه راکه ازاول سال شمسی ماشروع کرده بودیم درتبیین ادعیه ها و فرصت هایی که موجب عزت بشریت خواهدشدمسائلی راخدمت شریف عرض کردیم تارسیدیم به شرح دعای ماه رجب وآنچه راکه بایددراین دعا ازمحضرخداطلب می نمودیم عرض کردیم اما ماه شعبان هم فرصت بس عظیم است اما یکی ازاعمالی که دراین ماه فضیلتش بسیارزیاداست این است که درمیان ماههای سال سه ماه رجب وشعبان ورمضان ازایام الله محسوب می شوندکه درآن دستورات مهمی برای توجه به جهات الهی ازسوی مسلمانان واردشده است.
یکی ازاعمال این ماه کثرت صلوات است لذاشرح وبیانی درموردصلوات شعبانیه برای شماعزیزان خواهیم داشت.
صلوات شعبانیه دعایی نقل شده ازامام سجاد(علیه السلام)که مستحب است درهرروزماه شعبان هنگام ظهرشرعی ونیزنیمه شعبان خوانده شود.امامطالبی که بایدخدمت عزیزان وکارگران وجامعه روحانیت ومسئولین باکفایت به اندازه فرصت عرض می کنموجودنازنین امام سجاد(علیه السلام)دعای اووزیارت اوباتعلیم آمیخته است آن امام همام درلابه لای دعاهمان (یُعلِّمُهم الکِتابَ والحِکمه)رابیان می کردند.درابتدای این دعاتأکیدبرجایگاه اهل بیت پیامبر(علیهم السلام)وامامان شیعه می کندعزیزان دقت زیادی دراین دعاداشته باشیم که اهل بیت پیامبر(ص)شجره النّبوه وموضعِ الرساله ومُختلفِ الملائِکه ومَعدِنُ العلم واهل بیت الوحی هستندیعنی اهل بیت (ع)درخت نبوت وگنجینه علم ومحل رفت وآمدفرشتگان وجایگاه رسالت الهی ومحل نزول وحی هستندومتأسفانه ماازدوثقل بزرگ که پیامبربرای مابه امانت گذاشتندبه اندازه شأنشان استفاده نمی کنیم خدمت به وحی ونبوت بوداین شخص یک طریق راحت دارد که نه بیراهه می رودونه راه کسی رامی بنددواگرخدای ناکرده مشکل داشت این راه بسته می شودواین راه بسته به مقصدنمی رسد.اگربخواهیم وحی رابه صورت یک جامعه عینی درونی وعینی درروی زمین پیاده کنیم می شود
چهارده معصوم (علیهم السلام)دراین موردنبایدشک وتردیدکردهمان طوری که درقرآن آمده است ((فَهم فی رَیبِهم یَتَرَدَّدون))شک وتردیدباعث عجزاست ولی اگرانسان واردطریق وحی الهی شدمرتب بدون مزاحمت به مقصدمی رسدآنهایک کشتی هستنددرآقیانوسی که موجهای آن بیکران است لذادرفقره دیگردعاآمده است اَلفُلکِ الجاریه فِی الُّجج الغامره یَأمَنُ مَن رَکِبَها ویَغرَقُ مَن تَرَکَها مَثَل اهل بیت مَثَل سفینه نوح است کسی که سواربرآن شودنجات پیدامی کندوکسی که ترک کندوسوارنشودغرق شودرکاب به این معنا نیست که درکشتی فرورودبلکه همان توجهات است که فردرااستقرارمی دهد.انسان تامضطرنشودوحالت غریق پیدانکندیکی ازگرفتاری های امروزمان است توشادی هایمان بعضا خدارافراموش می کنیم اهل بیت رافراموش می کنیم متکی به خدانمی شودوتامتکی نشوددرسلوک خودبه نتیجه نمی رسدانسان نبایدحتی به ریاضت خودبه عقل خودوعبادت خودتکیه کندوقتی این حالت درانسان شکل گرفت کشتی نجات اواهل بیت (علیهم السلام)خواهندبودشرط نجات رسیدن به حالت غریق است چراکه تااحساس نیازنکندوخودرامستغنی بدانداین دستگیری اتفاق نمی افتدنبایدخودش رابی نیازببیند اگرپول دارپس بی نیازازخداست !یعنی خدانعوذبالله برای فقراست!صحبت های سخیفی که یکی ازآقایان دریکی ازاستان ها سخن گفت حقیقت واقع بنده بعدازاین سخن گریستم ناراحت شدم آیاباامام خودتان اینگونه سخن می گوییدکه شماامام فلان حزب هستید!پس بایددرمسیرتوسل قراربگیریم جهت عبورازهمه فتنه هاوابتلائات نیزباتکیه به این تکیه گاه ممکن است واین مخصوص امت مانیست همه اُمم درفتنه هاباصلوات عبورمی کردند((المُتَقدِّمُ لهم مارِق )) نمی توان براهل بیت پیشی گرفت هرکس برایشان پیشی گیردازدین بیرون رفته است هرکس اززاویه ولایت خارج شودکلاً نابوداست پیش تررفتن ازاهل بیت (ع)یابازپس ماندن ازایشان مانع نجات است وکسانی به مقصودمی رسندکه همراه وملازم اهل بیت باشند
لازمه رستگارشدن ملحق شدن به ولایت است وتسلیم محض شدن است که عنوان شده اللهمَّ صلِّ علی محمدٍ وآلِ محمد الکهفِ الحصین وغِیاثِ المُضطرِّ المستکین وملجأِ الهاربین وعِصمهِ المعتصمین درسوره کهف آیه 6خداوندمی فرمایدواِذِاعتَزَلتُمُوهم ومایَعبدونَ اِلّاالله فأوُوا اِلی الکهف))انسان وقتی ازبت ها وبت نفس کناره گرفت واحساس غربت به اودست دادوجزخدارانخواست به کهف حصین پناه می آوردکهف حصین یعنی پناهگاه محکم وبسیارنفوذناپذیرلذادیدیم که اصحاب سیدالشهداچگونه بااقتدابه اهل بیت ازمسیرفتنه خارج شدندوبه این کهف حصین پناه آوردندولذاهرکسی تسلیم محض ولایت شددراین پناهگاه برامنیت می رسدامروزهم درعصری هستیم که آنهایی که ازمسیرولایت فقیه خارج شودوآنهایی که در((من))خودگرفتارهستندبه کهف حصبن نمی رسند.وهرکه باآل علی درافتادبرافتاد
ان شاءالله ادامه شرح صلوات شعبانیه درجلسات بعدعرض خواهیم کردشناخت شناسی ومطالعه درادعیه برویدعزیزان مناجات امیرالمؤمنین درمسجدکوفه رامطالعه کنیدچه باعظمت است که علی چگونه گریه می کندومی گویدمولای یامولای آنوقت منی که هیچ ندارم آنقدرمغرورم واسیرنفس هستم عزیران دقت داشته باشیم اسیرنفس نباشیم نسبت به داشته هایی که اندک هست قانع نباشیم متأسفانه فرصت اندک هست وازدست ندهیم به راحتی تاموجب تغافل نگردد

 

بسم الله الرحمن الرحیم
خطبه دوم :
اوصیکم عبادالله و نفسی و نفسی و ونفسی بتقوی الله
 در این لحظات نورانی محضر شما اعزه مکرم همانند خطبه اول به مراعات تقوای الهی و خویشتن داری و توفیق بهره مند شدن از فیوضات  معنوی الهی می کنم هر چه خوشبختی ها و خوشوقتی ها است در محضر خداست هر چه نوراینت و عزت و بلند مرتبگی است در محضر خدااست هر چه ضلالت و شقاوت و گمراهی است به این علت است که از خدا غافل شدیم در صورتی انسان می تواند به مراتب انسانیت دست پیدا کند که متوجه خدا باشد  بداند که عالم محضر خداست در محضر خدا گناه نکند بعضی ها متأسفانه در خلوت و جلوت خودشان در بیت المال تصرف می کنند . حق الناس مردم را تعرض می کنند پشت سر مردم بدگویی می کنند  بدانند امیرالمؤمنین (ع) فرمود : اتّقوامعاصی الله فی الخلوات فهوشاهدوهوالحاکم متوجه این شاهد باشیم . نمی شود انکار کرد فردا حاکم است شاید امروز قلم در دست من است حرف من خریدار دارد  چقدر بداخلاقی ، چقدر زیر پای همدیگر را خالی کردن ، چقدر با آبروی مردم بازی کردن  پس تا فرصت باقی است به خودمان بیاییم باز آی هر آن چه هستی باز آی بتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم تا نفس های مان بالا می آید خودمان را در مسیر خدا قرار دهیم
تشکر می کنیم از تذکر مسئولین باکفایت کشاورزی منطقه مان ، مدیران خوب ، دوستان عزیزم چه در منطقه دابودشت و چه در منطقه ی دشت سر هر باره گزارشات خوبی برای مان می دهند ما هم توصیه می کنیم و از آنها می خواهیم تا می توانند نوکری این مردم را بکنند . هر چه هست از خدمت به این کشاورزان و این مردم هستند در قبل تر ها کشاورزان مظلوم بودند ولی الحمدلله امروزه توانستیم با استفاده از این تریبون ها به مردم و کشاورزان خدمت کنیم  همه ی مسئولان ادارات این چنین هستند با توجه به تغییر جو و آب و هوا احتمال خسارت به کشاورزی وجود دارد عزیزان دقت کنند که ان شاءالله با بیمه کردن شالیکاران در مرکز جهاد کشاورزی دهستان دابو و دشت سر . ما هم شنیده بودیم که خسارت قبلی که انجام گرفته شده پرداخت شده ما هم توصیه می کنیم که خسارت تا آن آخرین ریالش باید پرداخت شود و الا پشت همین تریبون مطالبه خواهم کرد ضمن اینکه ممنون و سپاس گزارم  سعیکم مشکور .
خوب مناسبت هایی که باید گفته شود با توجه به میلاد سراسر نور حضرت علی اکبر (ع) و نامگذاری به روز جوان و تبریک روز جوان و مربیان جوانان ، پدران و مادران مقداری در اینباره عرضی داشته باشم آنهایی که به جوان ها بها نمی دهند مسئولینی که در مقابل جوانان حرف می زنند گوش کنند ببینید که قرآن چه می گوید و چگونه خدا برای جوانان ارزش قائل شده قرآن کریم با طرح الگوهایی که از جوانان شایسته عنوان شده مانند جوانان اصحاب کهف  بعضی از پیغمبران جوان الهی ، برخی از داستان ها ونکات اخلاقی و تربیتی توانسته سیمای معنوی و الهی جوانان عزیزمان را که شایسته ی بهره مند شدن از تفکر انقلابی گری شان هست را برای  جامعه ترسیم کنند مانند تأثیرپذیری این جوانان در مسیر پرهیزگاری و تقوای الهی . تحصیل علم ودانش تلاش و کوشش الهی . همانگونه که مستحضر هستید ایران اسلامی عزیز هم یکی از کشورهای جوان در جهان است حائز اهمیت است که دقت لازم را داشته باشیم که جوانان عزیز متوجه باشیم اهل بیت (ع) مان در این باره چه عنوان کردند علی (ع) در مورد دوران جوانی که نباید تغافل شود نوان داشتند که جوانی پلی میان کودکی و پیری است  در جوانی سیره ی پیغمبر (ص) را عمل کردن ، عمل کردن به سیره ی علمی و عملی ، پاک زیستن پیغمبر (ص) گونه .همانگونه که عرض شد ایران جوان است و جوان نمی ماند اگر خدایی ناکرده ازاین فرصت های طلایی این جوانان عزیز و مسیر روشنگری و عزتی که این انقلاب ایجاد کرده اگر ما ازاین پتانسیل عزیزان استفاده نکنیم خسران بوجود خواهد آمد دیگر جای جبران نخواهد بود مقام معظم رهبری امام خامنه ای بارها و بارها خاطرنشان کردند که مسئولان ، همین هایی که بعضاً در خواب هستند باید از ظرفیت جوانان و نخبگان بهره مند شوند و در مسئولیت های مهم از آنها استفاده کنند  در سال های اخیر عزت هایی که توسط جوانان خلاق مان انجام گرفته ، سکوی پرش و پیشرفت هایی که هم در کشورهای های اروپایی برای مان تحقق یافته و هم در کشورهای آمریکایی نباید از این ها غافل شویم حالا شما برای جوانان چه کردید ؟ چقدر تولید کار کردید ؟ لذا توصیه ی بنده به کاندیدا های محترمی که امروز دومین مناظره شان هست این است که دقت کنید . مقام معظم رهبری فرمودند بیایید به مردم نگاه کنید بگویید نسبت به پتانسیلی که در این نظام هست برای این نظام استفاه می کنیم  این قدر غربگرانباشید در جاده ی نیویورک قدم زدن و لبخند زدن و دو بار فرانسه رفتن جوگیرمان نکند اینقدر به توتال و امثال آن دل خوش نکنیم ما از پتانسیل موجود در نظام مان استفاده کنیم هفته ی گذشته مناظزه ی خوبی داشتیم در این مناظرات مردم متوجه می شوند که چه کسی از لحاظ های مختلف علمی ، رفتاری ، گفتاری و شجاعت اصلح است فرموده اند اگر کسی می خواهد خدایی ناکرده از دشمن بترسد که ما مسئول ترسو نمی خواهیم نیاید از زبان مردم بگوید خودش بگوید من از آمریکا میترسم  این قدر دم از کوس جنگ آمریکا نزنید نگویید که برجام خطر جنگ را از سر ما برداشت شما از یک طرف صحبت از ولایت مداری می کنید ، از یک طرف می گویید سرباز ولایت هستیم ولی این گونه سخن می گویید آیا آلزایمر سیاسی دارید ؟ چرا نمی دانید و نمی شنوید که رهبرمان چه می گوید چرا عمل نمی کنید ؟مردم داری را فراموش نکنند  نسبت به اعتماد این مردم دقت کنند صحنه ی اخیر در گلستان را دیده ایم  معدن گلستان را دیده ایم نگران مان می کند . اشک مردم را در می آورد خانواده ها منتظر هستند آیا این جریانی که درجلس انجام گرفته یا چند مدت پیش هم توصیه کردند و گفتند  پس دقت کنیم یک مقداری نسبت به مشکلاتی درنظام مان وجود دارد ، از ظرفیت ها و پتانسیل هایی که وجود دارد استفاده کنیم .
دولتی که پیر باشد نمی تواند باید جوان گرا باشد از جوانان استفاده کند لذا به هر شش نفر تأیید شده ی شورای نگهبان توصیه می کنم که یک فکر داشته باشید که بهره مندی از فکر جوانان عزیزمان را تشکر نکنید موضوع دگیری که درآن جلسه عنوان شده  بسیار خوب است و ما هم خوشحال هستیم که یک شخص در رشت مورد تعرض اخلاقی ، یک دست فروشی اخلاقاً بعضی از مناظرات گفتاری انجام گرفته ، گفت من گریستم من تشکر می کنم آیا درجریان مسجد الحرام گریستید ؟ آیا در جریان منا گریه کردید ؟ آیا در عرض دو جوان مان در جده گریه کردید ؟ آیا پلاسکو گریه کردید  آیا امروز برای این جوانان مدفون شده در معدن گریه می کنید  دیگر دوران گریه کردنم تمام شده ما بصیرت می خواهیم ما آگاهی و تفکر انقلابی می خواهیم . ما کار و اشتغال می خواهیم  ما کرامت می خواهیم ما یک دولتی می خواهعیم که از بطن مردم باشد  ما دولت مردمی می خواهیم نه دولتی که در ان فاصله ی طبقاتی باشد  ببینید در دولتی که بعضی از وزرا چه ساختمان هایی را دارند  ما این ها را نمی خواهیم  اگر چه مال خودتان هست گوارای وجودتان باشد  بیایید ابتدای کار بگویید که چه چیزهایی دارید در انتهای کار هم بگویید چه چیزهایی دارید  این از انتظارات مان هست  این که تعدادی از افراد به تعبیر یکی از عزیزان که زیبا فرمودند یقه سفید دارند از وام های انچنانی بهره مند می شوند و ان 96 درصد فدای ان 4 درصدی شدند که دارند می گردند و می گیرند و استفاده می کنند  مالیات نمی دهند  وام می گیرند و نمی دهند . این جوان مان در شرف ازدواج هست و نمی تواند ازدواج کند  خوب دقت لازم نسبت به این مسائل باید انجام بگیرد  نقش جوانان انقلابی  اگر چه توصیه ی بعدی که بنده دارم این هست که نسبت به کسانی که اختلاس کردند رودربایستی نداشته باشید حتی اگر برادرتان باشد  دنبال چه هستید ؟ دقت لازم را داشته باشید امروز عصر ارتباطات است مردم می دانند چه مشکلاتی در دولت و یا دارات وجود دارد  این همه همایش برگزار می شود همه روز در همایش هستند دیروز گلستان بودند ، پریروز تهران بودند نظام مان چه می شود کار مردم مان چه می شود آیا همش انتخابات است دیروز تشییع جنازه ی پدر دو شهید را مطهر داشتیم . چه کسی بودید  کجا بودند ؟ چون ما فرماندار نداریم چون در یک دوره ی چهار ساله ما چندین سرپرست داریم  چون شأنیت آمل را نمی بینید . توصیه دارم بیشتر به فکرمان باشید به فکر اشتغال باشید به فکر جوانان مردم باشید من ناراحتم از آن پدری که صبح بلند می شود و ناراحتیم که را ایام کار کشاورزی این عزیز کشاورز روزی صدو پنجاه صدو شصت تومن به کارگر بدهد  این به چه کسی مربوط می شود ؟ به منِ امام جمعه و یا شمای مسئول . مسئولین بروید و ببینید که چه خبر هست ؟ چه مشکلاتی دراین جامعه وجود دارد حالا بروید پیام دادن ها را ببینید بروید نقش بازی کردن ها را ببینید ان جایی که باید باشند نیستند صدا و سیما دیروز در مطهر حضور ندارد می گوییم چرا حضور نداشتید می گویند که امل بودیم ما این ها را می بینیم پس دقت لازم را داشته باشید 
نقش جوانان در جماعت از نگاه قران را عرض کنم تأثیر پرهیزگاری و رعایت تقوای جوانان عزیز  افراد جامعه یوسف پیغمبر را نمونه ی بارزی در سنین جوانی دیده ایم  آن افزایش روزافزون گناه در مقابل این جوانان و مراعات تقوای الهی از سوی جوانان عزیز دوم تحصیل علم و دانش امروز جوانان مان نشان داده اند چگونه مقتدرانه و شجاعانه با تفکر انقلابی گری شان آمده اند تحصیل علوم کردند و ایران عزیز را معرفی کردند سوم عدالت طلبی و حمایت از مظلومان این در شاکله ی وجودی جوانان عزیزمان وجود دارد .
اگر چه در مورد تحصیل علم که تزکیه و تعلیم هست ما در آیات نورانی قرآن اشاره ای که علم و حکمت را به نوجوان خودش به داوود نبی و طالوت عنوان داشته را می توانیم اشاره کنیم . عدالت طلبی و حمایت از مظلومان دوره ی جوانی دوره ی پرتلاشی است دوره ی کوشش و تحرک و نشاط است  حضرت موسی (علیه السلام)را به عنوان الگوی این مسیر عنوان شده حضرت شعیب را که چگونه عنوان شده . حضرت موسی درانتخاب دختر حضرت شعیب و عدالت محوری و مسائلی که بوده حق پذیری از دیگر شاکله های زیبا و ابعاد شخصیتی جوانان عزیزمان دراین نظام اسلامی بوده .داستان حضرت موسی و اصحاب کهف  جوانی حضرت اسماعیل در این راستا عنوان شده  خوش اخلاقی و تواضع در مقابل مردم جزء آرمان های اصیلی است که در قرآن عنوان شده که لقمان حکیم به فرزند دلبند جوان خودش توصیه می مند که متوجه مردم باشند امر به معروف و نهی از منکری که کلاً فراموش شده حتی مسئولین مان می بینند و اما حرفی نمی زنند این همه مشروبات ، این همه منکرات این همه بدحجابی . خانم ها سرلخت در جامعه حضور دارند همه می گویند به من چه ما رفتار حضرت موسی با دختران شعیب را یکی از الگوهای رفتاری می دانیم  خوب جوانان عزیزمان و تأثیر بسزایی که امروز داشتند را فراموش نکنیم جایگاهی که جوان امروز در  نظام توسعه ی کشور را فراموش نکنم مشارکت اجتماعی جوانان در حوزه های مختلف را فراموش نکنیم  نقشی که جوانان ما بصورت مطلوب در توسعه ی همه جانبه ی کشور ایفا کردند که از منظومه ی فکری و خلاقانه ی این جوانان مان نانو ، ادوات نظامی و مسائل دیگر و پزشکی . 
مسائل منطقه با توجه یه جلسات سه گانه ای که در ترکیه انجام گرفته ایران ، روسیه و ترکیه . ان شاءالله منتظر این هستیم که نتیجه ی این مذاکرات به نفع مردم انجام بگیرد . 
امروز دکتر یوسفیان عزیز نماینده عزیز و زحمت کشمان در مجلس شورای اسلامی نسبت به نظارات انتخابات تماس گرفتند و گزارشاتی نسبت به صلاحیت منتخبین منطقه داشته اند که البته بنده از زحمات بی شائبه همه خادمین در امر انتخابات و ناظرین کمال امتنان را دارم.
به مسئولین انتخابات توصیه می کنم دقت لازم را داشته باشید در مورد انتخابات شورای شهر که الکترونیکی می شود ما در بازدیدی که در آموزش و پرورش به همراه مسئولین داشتیم به صورت نمادین در واقع از بنده رأی گرفتند که بخواهند الکترونیکی بکنند  یک سری پیشنهادات داشتیم که انجام شود امانت رعایت شود حق الناس است  مردم نبینند که چه کسی به چه کسی رأی داده بنده سخنرانی همایش کارگران داشتم که متأسفانه آن سخنرانی منعکس نشده . ضمن تشکر از مسئول محترم اداره ی کار درخواست دارم چون حرف هایی که باید می زدم را آن جا زدم بیایید به مردم بگویید ما این جا هم عرض خواهیم کرد و گفتیم مطالبات کارگران را عرض خواهیم کرد . 
ان شاءالله امروز شاهد مذاکره ای داشته باشیم که مطالبات مردم مستمند ، فقیر انجام بگیرد . این قدر اشرافی گر نباشیم  به زیر پای تان نگاه کنید  شما از این مردم انتخاب شدید ولی می دانیم که چه کسانی چه کردند بعد چند سال بگویند می شود و یا نمی شود ، نکردیم و نمی شود نداریم . پس این همه پول کجاست  خزانه ی دولت دست من هست! یا شما است . پس دقت لازم را داشته باشیم .

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0