توجه به تولید داخلی زمینه ساز حل مشکلات اقتصادی / واکنش نسبت به توهین ساحت مقدس امام رضا
9 اردیبهشت 1396 ، دیدگاه 0
امام جمعه دابو ودشت سر :سلامت محيط كار و افزايش سهم دستمزد در هزينه توليد از عوامل موفقیت آمیز محیط کارگری می باشد.


خطبه اول
بسم الله الرحمن الرحیم
أوصیکم عِبادالله ونفسی ونفسی ونفسی بِتقوی الله
محضرشریف شمامؤمنین مؤمنات بندگان خوب خدادراین روزبزرگ روزمتعلق به امام زمان ابتداءًخودم وخودم وخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم .
ازآثارتقوی آنچه راکه بیان فرموده اند:
تقوی یک نیروی کنترل درونی است که انسان رادربرابرطغیان هواهای نفسانی حفظ می کندودرواقع تقوی نقش ترمزنیرومندی راداردکه ماشین وجودانسان رادرپرتگاههاحفظ وازتندرویهای خطرناک بازمی دارد.
امام علی (علیه السلام)تقوی رابه عنوان دژمستحکم ونیرومنددربرابرخطرات گناه شمرده است که انسان مؤمن باتمسک به آن هم خودش راحفظ می کندوهم موجب آبادانی جامعه می شودآنجاکه می فرماید:اِعلَمواعِبادَالله اِنَّ َّالتّقوی دارٌحِصنٌ عزیز:بدانیدای بندگان خداتقوی دژی است مستحکم وغیرقابل نفوذ
تقوی ازمهمترین ابعادزندگی امام علی (علیه السلام)بودکه ایشان درمیان شیعیان به امام المتقین معروف بودند.لذارهروان ولایت وامامت شیعیان اهل بیت آنچه راکه گفته دین است رهروان دین دعوت به تقوای الهی می کندتقوی موجب سعادت وعزت انسان می شودوموجب تقرب به محضرذات الهی می شودوازخطرات بزنکاه زندگی مارابیدارخواهدکردواین بصیرت انقلابی رادرمسیربندگان خوب خدامحقق خواهدکردوتقواست که انسان مؤمن راکیِّس تربیت می کندکه ازهمه فرصت هااستفاده می کندهم ازفرصت ماه رجب که گذشت وچه ازماه شعبانی که پیش روست بلندمرتبگی که درماه رجب بودوپیام های بزرگی که درآن دعابودمارابرآن داشت تاچندخطبه ای راعرض بکنیم که البته انسان همیشه بابهره گیری ازمتن وبطن این دعاهاموجب زنده شدن جسم وجان خودش می شودگفته شدازخداوندمتعال بارقه امیدوامیدواربودن به خداقسمت عمده ای ازحیات معنوی انسان است چون این دعاهامهم بودومابعدارعرض این مطالب وارددعای شعبانیه می شویم((أَعطِنی بِمَسئَلتی اِیاک جمیعَ خیرِالدنیاوجمیعَ خیرالاخره ))دراین فقره ازدعاماباهمان لحن وحالت گدایی آستان ربوبی می گوییم عطاکن واین عطاکن. وبااین کلمه هم خیردنیاوهم خیرآخرت رامی خواهیم راباکلمه ((ایّاک))سفت ومحکم می گوییم چون فقط اوست که می توانداین خواسته روبرآورده کندونیزکلمه ((جمیع))رادوبارآورده یعنی هم برای دنیاوهم برای آخرت .یعنی هرچه خوبی توی دنیاست وهرچی خوبی درآخرته دراین ماه ازتومی خواهم شمادرکل دعاهای ماه رمضان حتی دعای شب قدربگردیداین جمله راپیدانمی کنیدماه رمضان خیلی خوبه وماه رجب ماه زرنگهاست . ماازخداوندخیرات عوالم رامی خواهیم درفقره دیگردعا می گوید((واصرِف عنّی بِمَسئَلتی اِیّاک جمیعَ شرِّالدّنیاوشرّالاخره))صرف یعنی برگرداندن بنده می گویدمن نبینم مشکلات دنیاوآخرت رامن رویم برگردانده باشدهیچ مشکلات دنیاوآخرت رانبینم چرا؟تحنّنامِنه ورحمه خودت گفتی این ماه ماه منت گذاشتن ونرم گرفتن وآروم بودن وبخشیدن است دراین قسمت ازدعاازخداوندمی خواهیم روی برگردانی بدی ومشکلات آن را(دنیاوآخرت)رامشمول حال من قراربده ودورکن ازمن بنابرخواسته وخواهشم جمیع شروبدی دنیاوآخرت رازیراهرچقدرتوعطاکنی ازخزانه فضل وکرمت کم نمی شود.اول خوبی هاوخیرات راطلب نمودیم وحالاطلب می کنیم که بدی هاازمادفع گردددردنیاماامورشروخلاف ومنفی زیادداریم ولی شرآخرت چیست؟مقصودازشروبدی درآخرت انعکاس اعمال است هرعمل بدی انجام دادیم همان اعمال به صورت بدی برای مامنعکس می شود«فمن یعمَل مِثقالَ ذرّهّ شَرّاًیَرَه» ذره ای ازکاربدازدیدخداوندپنهان نمی ماند اگرانسانی زرنگ باشدمتوجه می شودکه این دعابسیاردعای جالب وپرباری است(فَاِنَّهُ غَیرُمَنقوصٍ ماأَعطیت))برای اینکه ازدرخانه تواگرهمه چیزرابه مابدهی سرسوزنی کم نمی شودمابنده هااگردرِ کریم ترین کریمان برویم اگرفقط یک ریال به ماکمک کندیک ریال ازاموالش کم می شوددرِخانه توکه می آییم هیچی کم نمی شود.برادران وخواهران قدروارزش این ماههارابدانیم وراحت لحظه لحظه این ماههاراازدست ندهیم وبه نحواحسن استفاده کنیم.
((وزِدنی مِن فَضلِکَ یاکریم))حالاتمام خواسته مابه طورکامل وکمال مطرح شده امابرای اطمینان بیشترومحکم کاری کلمه((زِدنی))راهم آورده یعنی سَوای آنچه گفتیم ونگفتیم وهرچه خواستیم ونخواستیم آنچه راکه ماازقلم انداخته ایم وتوصلاح می دانی آن رانیزاضافه کن چراکه توصاحب فضل وکرم هستی .خداوندعطامی کندسفره الهی پهن است آفتاب روشن تاب می تابدمابایدزذنگ باشیم وبرداریم
پس اگردقت کنیم سه تاکلمه امری آوردکه جنبه خواهش ودعادارد1_أَعطِنی:عطاکن,وَاصرِف :دورکن,دفع کن,3_زِدنی:زیادکن,بیفزای گاهابعضی مسائل درزندگی اش وجودداردکه انسان ممکن است ازکنارش ردشود

حالامثالی می زنیم:فرض کنیدیک پدری می خواهدبه یک مأموریت دوروطولانی برودهنگام خداحافظی باخانواده فرزندش بهانه می گیردواوفریادوگریه می کندکه بایدمراهم باخودببری اماهرچه برایش توضیح می دهندکه نمی شودقبول نمی کندامادرنهایت فرزندمی گویدبه شرطی نمی آیم که یک هدیه خوب ومناسب برایم بخری حالاپدرازفرزندسؤال می کندکه دوست داری چه چیزی برایت بیاورم؟اگرفرزنددرجواب به پدربگویدمثلافلان لباس یااسباب بازی ...خوب تکلیف پدرمعلوم می شودولی اگربچه زذنگ باشدمی گویدهرچه خودت دیدی خوب ومناسب بودهمان رابیاوراین پدرهنگام خریدبرای فرزندش جمله اورابیادمی آوردوخریدکردن برایش دشوارمی شودبه عبارتی این همان نقش ((زِدنی))دردعا.این جاست که پدرتوجه خاصی رامبذول می کندتاهدیه ای بخردکه موردقبول فرزندقراربگیردپس سعی می کندکه بهترین ومفیدترین هارابرای اوبخرد.
ودرآخردعامی گوییم خدایاهرچه خواستیم ونخواستیم بازهم به کناریک چیزی هم این آخردعامی خواهیم که خیلی مهم است وآن این است که ((یاذَالجَلالِ والاِکرام یاذَالنّعماءِوالجودیاذالمَنِّ والطول حَرِّم شیبتی علی النّار)) ای صاحب نعمتهاوجودوبخشش ها,ای کسی که برمامنّت می گذاری وصاحب کرم هستی وحاجات مارابرآورده می سازی وای بلندمرتبه سخاوتمندآتش جهنم رابرموی سفیدمن حرام گردان.
چراگفته برموهاحرام کن ونگفته مثلاآتش رابردست وپاویازبان...حرام کن؟چون حساس ترین عضو بدن درمقابل آتش همین ((مو))است لذااگرآتش برموهاحرام شودطبیعتاتمام اعضاءازسرتاپادرامان خواهدبودودیگرخبری ازسوختن نیست وبه این می گوینددعاوبه این می گوینددرخواست وبه این می شودگفت گدایی درخانه خداکه حقیقتاچه گدایی باصفایی است ازخداوندمتعال عاجزانه درخواست داریم که به طورکامل ازماه شعبان استفاده کنیم.
خطبه دوم
بسم الله الرحمن الرحیم
أوصیکم عبادالله ونفسی ونفسی ونفسی بتقوی الله
دراین ایام کاروکوشش وزحمت شمابندگان خوب خداکشاورزان عزیزدراین اعیادشعبانیه دراین روزبزرگ محضرشماعزیزان ابتداخودم وخودم خودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم
عرض کردیم تقوی ابعادمختلفی داردتقوی درعرض اموراست یکی ازابعادتقوی تقوای درروابط است روابط فردی واجتماعی ومنطقه ای داخلی وبین المللی است تازمانی که شخصی درحول ومحور کارخودش است اگرمرتکب خطایی شودبه خودش برمی گرددوشایدآثارسوئش به جامعه برمی گردد اگراین شخص به شخصیتی مبدل شودومسئولیتی درجامعه بگیرداگرگناهی مرتکب شودآنچه را که دین فرموده ورهبرمان دربیانات نورانی شان فرموده که این آثاربه جامعه برمی گردد .
تقوای سیاسیون قطعا بایدبیشترازدیگران باشدکسانی که درمسندی هستندهمانگونه که پدرخانواده اگرمراعات تقوای الهی نکندفرزندهم مراعات نخواهدکردمسئولین جامعه هم به عنوان پدراین جامعه این چنین است.
 سروران عزیز و بزرگوار آنچه را که بزرگان دینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی در بیان تقوا فرموده اند این چنین هست که  تقواى سياسى؛ صدق در عمل، نه دروغ و فريب‌ . بس این باید آویزه گوش همه سیاسیون باشد و اين سلوك سياسى اميرالمؤمنين(ع) است. وقتى نگاه مى‌كنيم، مى‌بينيم كه اين سلوك سياسى عيناً با رفتار معنوى آن بزرگوار، همخوان و قابل تطبيق است و اميرالمؤمنين(ع) در همه‌جا، همان على‌بن‌ابيطالبِ برجسته ممتازى است كه دنيا نظير او را نديده است.
پايه همه خيرات در جامعه، تقوا است. تقواى فردى يعنى هر كس بين خود و خدا سعى كند از جاده صلاح و حق تخطى نكند و پا را كج نگذارد.
تقواى سياسى يعنى هر كس كه در كار سياست است، سعى كند با مسائل سياسى صادقانه و دردمندانه و از روى دلسوزى برخورد كند. سياست به‌معناى پشت هم اندازى و فريب و دروغ‌گفتن به افكار عمومى مردم، مطلوب اسلام نيست. سياست يعنى اداره درست جامعه؛ اين جزو دين است. تقواى سياسى، يعنى انسان در ميدان سياست، صادقانه عمل كند.
خوب حلول ماه شعبان المعظم رابه محضرشریف شماامت واحده پیغمبر در کل جهان عرض تبریک وتهنیت دارم خوش به سعادت شماازماه رجب گذشتیدوان شاءالله که خداازمابگذرد ورحمت بی واسعه خودرابرما مرحمت کرده باشدوآنچه راموجب خیردنیاوآخرت ودورشدن ازشروبدی آخرت می شودرامسئلت کرده باشیم ماه شعبان است وگستردگی سفارشات وبیاناتی که ازمعلمان دین برای مابیان شده وجودپیامبراکرم (ص)درروایتی عنوان داشتند:شعبانٌ شهری ومَن صامَ شهری کنتُ له شفیعاًیومُ القیامه شعبان ماه من است اگرکسی دراین ماه روزه بگیردموردشفاعت من درروزقیامت قرارمی گیرد.
دربیان عظمت این ماه هشتم امام رئوف امام رضا(ع)عنوان داشتند:اللهمَّ اِن لم تکن غفرت لنافی مامضی مِن شعبان فَاغفِرلنافی مابَقِیَ مِنه آنچنان این ماه عظمت داردکه امام رضا(علیه السلام)عنوان داردکه درروزهای ازماه شعبان گذشته وموجب نشده که موردرحمت خداوندمتعال قراربگیرم روزهای باقیمانده رااین چنین برایم محقق کن

امام صادق(علیه السلام)دربیان روزه داری دراین ماه می فرماید: «مَن صامَ ثلاثهَ ایامٍ مِن آخرِشعبان ووصلَها بشهرِرمضان کَتولّی له صوم شهرینِ متتابعین» اگرکسی سه روروزآخرماه شعبان راروزه بگیردووصل به ماه رمضان کند خداوندمتعال ثواب دوماه متوالی ماه روزه رابرای بندگانش می نویسد.
لذا توصیه بنده به خودم و به همه عزیزانم توصیه بهره وری هر چه بیشتر ماه شعبان المعظم می باشد تا قبل از اینکه فرصت از دست مان خارج شود و مرگ به سراغمون بیاید.
خب یکی از مسائلی که حائز اهمیت هست چه در داخل داخلی و چه از جهت بین المللی برنامه انتخابات می باشد . البته این دوره از انتخابات هم شوراهای شهر و روستا می باشد که برای برگزاری این امر عزیزان زیادی از بخشدار و ناظرین محلی و چه هیات نظارت که الحمدلله نماینده محبوب و ارزشمندمان جناب آقای دکتر یوسفیان نظارت استانی را برعهده دارند و برای تأئید صلاحیت و یا عدم صلاحیت کار بسیار سختی را در پیش رو داشته که بنده از همه این عزیزان کمال امتنان و حق شناسی را دارم .
 امروز ملت قدرشناس و حق شناس، خدمات خالصانه دولتهاى پیشین را دیده اند و حق شناسی می کنند و ارج مى‌نهند و نسبت به دستاوردهاى نظام از ابتداء انقلاب تاكنون آگاه و خاضع و آشنا هستند و با بصیرت لازم نسبت به این امور شاكرند و اینکه دولت های گذشته چه زحماتی را کشیده اند از زحمات همه این عزیزان حق شناسی خواهند نمود.
 اما ملت و كشورى كه داراى سرمايه‌هاى مادى و معنوى و انسانى سرشارى است، انتظارات و توقعات منطقى و به‌جايى نيز وجود دارد که این مردم از دولت آينده دارند بايد مورد توجه ويژه قرار بگیرد . از آن‌جمله این مسائل می باشد که 6 منتخب شورای محترم نگهبان قرار گرفته اند به این 6 نفر عرض می نمایم که باید توجه لازم را داشته باشند:
منتخب بعدی رئیس جمهوری باید دقت لازم را از الگوهای بیان شده از متن و بطن دین بیان شده و توصیه های بیان شده معمار برزگ انقلاب و خلف صالح ایشان رهبر معظم انقلاب عنوان نموده اند را به محضر شریف شان عنوان می دارم.
یکی از توصیه های بنده به کسی که با انتخاب بعدی برای 12 دوره ریاست جمهوری منتخب خواهد شد باید اصلاح چرخه مديريتها در سطوح مختلف با مولفه‌هاى که عرض می نمایم را در انتخاب کابینه و مدیریت ها مد نظر خودش قرار بدهد و بداند مطالبات این مردم اینچنین می باشد که بنده این مطالب را استخراج نموده ام که اگر گوش بدهید و عمل بنمائید ضرر نمی کنید:
رئیس جمهور بعدی باید بداند که انتظار مردم از خودشان و  کابینه ایشان و مدیریت کلان در کشور وجود نیروهای  كارآمد و جهادى و انقلابى‌است یعنی افرادی را انتخاب بکند این خصیصه ها را داشته باشد.
از دیگر خصیصه های که بنده توصیه دارم اینکه خودش و کابینه اش از نیروهای با نشاط و سرزنده و جوان برای اداره مدیریت کلان برای پیشرفت و پیشبرد اهداف استفاده نمایند
یکی دیگر از توصیه های بنده استفاده از نیروهائی که ترجيح ‌دهنده مصالح و منافع ملى بر مصالح شخصى و گروهى و حزبی باشد که یکی از مشکلات کنونی حضور نیروهای خودکامه و سودجو می باشد که خود را بر همه امور ترجیح می دهند . در این صورت دیگر بداخلاقی مدیریت نخواهیم داشت وئ این همه توهینی که به آحاد مردم می شود نخواهد بود
دیگر از مسائلی که باید بر آن دقت شود انتخاب نیروهای پاك و بى‌منت‌ می باشد افراد پاک دستی که نسبت به حقوق شهروندی شرافت لازم را هزینه نماید نه به فکر فیش های حقوقی نجومی باشد.
یکی دیگر از ویژگی منتخب مردم و کابینه شان این هست که مردمى و خاكى و متواضع‌ باشد و به مردم طلب کارانه نگاه نکند تند خو نباشند.
شخصیتی در 29 اردیبهشت انتخاب گردد و از ایشان نیز دولتی منتخب گردد که پايبند به ارزشهاى ملى و انقلابى‌ باشد به اصول اصلیه انقلاب و نظام پایبند باشد .
کسانی انتخاب گردند که حفظ حرمت قانون و نهادهاى قانونى‌ جزئی از عقائدشان باشد و الا اگر خود رئیس جمهور و کابینه اش اگر خدای ناکرده قانون را پشت پا بزند چه خواهد شد و چه خسارت هائی را باید متحمل گردیم.
یکی دیگر از توصیه های مهم بنده از انتخاب ریاست جمهوری و کابینه اش فردی باشد عملگرا و اهل اقدام و عمل‌ باشد شعار ندهد که بعدها عمل نکند یک روز شعار صد روزه بدهد و روز بعد بگوید که من نگفته ام و یا به کسانی که مطابه گری نموده اند هزاران تهمت و به جهنم واصل کردن و مسائل دیگر نباشد
خوب در عرصه جهانی یکی از مسائل حائز اهمیت در انتخاب دومین مسئولیت نظامی در بر داشتن تعهد و تخصص می باشد یعنی کسی را انتخاب بکنیم که متعهد و متخصص باشد در این صورت خواهد بود که به مشکلات فائق خواهیم آمد و الا همچنان درگیر مشکلات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خواهیم بود .

دومین توصیه بنده در انتخاب شخصیت اصلح و کارآمد در بر دارنده این خصیصه مهم و حیاتی است که کسی را انتخاب بکنیم که  مبارزه بى‌امان با مفاسد گوناگون ادارى و مالى و اقتصادى و حتى فرهنگى و سياسى‌ داشته باشد.
انتظار بنده این هست کسی قصد آمدن داشته باشد که عزمش را جزم نماید برای ریشه کن کردن فقر و زیاده خواهی ها و تصرفات در بیت المال باشد
مگر نه آن است كه نظام ولايى برآمده از انقلاب اسلامى افتخارش به اين است كه احياگر حاكميت عدل علوى است پس كجاست آن تعصب و توجه به فريادها و سوز و شور غديرى مولاى متقيان على(عليه‌السلام) آن‌جا كه در نامه ۳ نهج‌البلاغه خطاب به شريح قاضى نهيب مى‌زند كه چرا منزل اشرافى (۸۰ دينارى) بالاتر از سطح زندگى مردم خريدارى كرده و در آن سكونت جسته است و يا در نامه ۵ نهج‌البلاغه خطاب به اشعث‌بن قيس فرياد مى‌زند كه پست فرماندارى امانتى در دست توست پس نسبت به آن خيانت نكن و آن‌را فرصتى براى خدمت عبادت‌گونه قرار بده و يا در نامه ۲۰ نهج‌البلاغه خطاب به زيادبن ابيه مى‌فرمايد چرا حيف و ميل بيت‌المال كرده، به خدا بر تو آنچنان سخت خواهم گرفت كه ذليل و خوار شوى و پشتت زير بار پرداخت غرامت خم شود و يا در نامه ۴۵ خطاب به عثمان‌بن حنيف كه استاندار بصره بود مى‌فرمايد، شنيده‌ام با اشراف و ثروتمندان نشست و برخاست دارى! در حكومت علوى اصالت با پابرهنگان و مستضعفان است.
مگر نه این هست که آن پير سفر كرده انقلاب كه فرياد برمى‌آورد انقلاب، انقلاب مستضعفان و پابرهنگان است تا ببیند چگونه برخی عناصری که با اقبال مردم به آلاف و اولوفى رسيدند، هم‌چنان پاى سفره انقلاب دغدغه گسترش فرهنگ بيگانه و سبك زندگى شاهانه و اشرافى‌گرى را داشته و در تكاپوى رونق بازار بيگانگان هستند در حالىكه هنوز پس از ۳۸ سال، مناطق محرومی در اين كشور وجود دارد كه تنها سرمايه برخى خانوارهايشان يك كپر و چند بز و بزغاله است و البته كيف، دفتر و قلم فرزندانشان كيسه گونى و كفش پايشان دمپايى پاره است. آیا این بود حقوق شهروندی؟
آیا این‌ دست مسئولان نمی‌دانند که اين است دغدغه اصلى خلف صالح روح خدا، امام خامنه‌اى عزيز(مدظله) و صد البته كجاست گوش شنوا و كمرى بسته بر مديريتى جهادى و بسيجى؟
سومین مؤلفه ای که باید در انتخاب رئیس جمهوری دقت لازم انجام پذیرد آسيب‌شناسى و مقابله جدى با زمينه‌هاى ناكارآمدى  می باشد كه از آن‌جمله مقابله گری با  هواهاى نفسانى، (نفس سركش) است چنان‌كه امام على(عليه‌السلام) مى‌فرمايند: «كَيْفَ يُصْلِحُ غيره مَن لايُصلِحُ نَفسه» چگونه می شود کسی که نتواند اصلاح نفس خودش بکند از او انتظار اصلاح امور جامعه داشت.
شهوت قدرت و ثروت و غريزه‌ از جمله معضلاتی است که باید نسبت به آن دقت لازم انجام گیرد.
یکی دیگر از دردهای مدیریتی مَنيّت و دعوت به خود به‌جاى دعوت به خدا و خدمت خالصانه به خلق خدامی باشد که توصیه بنده به انتخاب کسی است که این خصیصه را داشته باشند
یکی دیگر از مشکلات رودربايستى‌هاى فردى، حزبى و سياسى‌ است که گریبانگیر نظام می باشد.
و دیگر آنکه نگاه صعودى به عناوين و جايگاه‌ها و مسئوليتها می باشد که می تواند تهدید بزرگی باشد که دامنگیر جامعه خواهد شد.
عدم اعتماد به نسل جوان مستعد و با نشاط یکی دیگر از مشکلات می باشد و البته فراتر از آن نه تنها بهره وری از جوان گاها انجام نگرفت بلکه توهین به جوانان انقلابی می کنند. که توصیه بنده به انتخاب شخصی است که حسن نیت لازم به جوانان داشته باشد.
یکی از معضلات دیگر جامعه  بى‌تفاوتى و انفعال در برخی مسئولان‌ ارشد می باشد که انتخاب اصلح می تواند کمک شایانی در مدیریت کلان بکند.
یکی دیگر از مسائل پيرى و خستگى‌ است که باعث عقب ماندگی می شود حضور کابینه پیر و خسته روند مدیریتی را خسته می کند و موجب اختلال مدیریتی می شود
 نگاه تشريفاتى به منويات رهبرى انقلاب‌ از جمله مشکلات دیگری است که امروز وجود دارد و دم از ولایت فقیه می زنند ولی با تفکر ولایت مطلقه فقیه فاصله دارند دم از ولایت می زنند ولی از ولایت فاصله دارند که باعث وجود عدم فهم و درك جوهره و هويت حاكميت دينى و ولايى‌می شود و موجب عدم فهم مبانى انديشه سياسى اسلام و ولايت فقيه‌ می شود.
یکی دیگر از مشکلات دیگر فاصله با فرهنگ دينى و انقلابى و مسجدى‌ است که این همه بی بند و باری به وجود می آورد و ولنگاری فرهنگی به وجود می آورد.
و یکی دیگر از معضلات و مشکلات شخص‌محورى و عدم روحيه كارگروهى و تيمى است لذا باید تیم محور باشیم و از نیروی انقلابی مردم استفاده نمائیم.
اگر در انتخابات این خصیصه ها را عمل کردیم و به جای حزبی عمل کردن کسی را انتخاب بکنیم که این تخصص ها را داشته باشد قطعا مدیر کارآمدی را خواهیم داشت.

اما یکی از توصیه های بنده به کاندیدها این هست دقت لازم به نطق هایی که از سوی شما و مشاورین شما انجام می پذیرد را داشته باشید توهین نکنید و بد اخلاقی نکنید این چه حرفی بود اخیرا در مورد کاندیداها گفته شد. بعد بیایند عذرخواهی بکنند با شعور و شئون مردم بازی نکنید
یا اینکه در یک جمعی از سوی افرادی معلوم الحال نسبت به ساحت مقدس امام رضا علیه السلام توهین بکنند و جمعی بخندند که بنده بعد دیدن آن گریستم و از محضر حضرتشان طلب اعتذار نموده ام و از مسئولین قضائی درخواست پیگیری و برخورد جدی با این افراد مفسد داشته باشند.
خوب یکی از مناسبت هایی که در پیش رو داریم سوم شعبان سالروز ولادت اباعبدالله الحسین علیه السلام سالروز طلوع شمس معنويت‌ طلوع این آفتاب در سوم شعبان، سالروز طلوع شمس معنويت و پاسدار اسلام و مجدِد حيات قرآن كريم و نجات‌بخش امت خاتم(ص) می باشد که بنده  بر همه مسلمانان جهان و شيعيان خط سرخ امامت و ملت فداكار در صحنه ايران بزرگ و رزمندگان در راه هدف مقدس و خصوص سپاه پاسداران عزيز كه اين روز عظيم‌الشأن را براى خود انتخاب نموده‌اند عرض تبریک و تهنیت دارم .
امروز نیز پاسداران حریم امامت و ولایت سرداران عشق و ایثار همانند سردار سلیمانی ها و شهید همدانی ها و شهدای خان طومان شهدای مدافع حرم و البته شهدای وطن مرزبانان غیور و عزیز و شهدای امنیت نیز از زمره این لوا و بیرق مقدس می باشند که موجب بالندگی این نظام مقدس گردیده اند.
آری پاسدارها این آينه مجسم مظلوميت‌ها و رشادت‌هاى اين ملت بزرگ در صحنه نبرد و تاريخ مصور انقلاب می باشند که فرزندان دفاع مقدس و پرچمداران عزت مسلمين و سپر حوادث اين كشور هستند و يادگاران و همسنگران و فرماندهان و مسؤولان بيداردلانى می باشند كه امروز در قرارگاهِ محضرِ حق مأوا گزيده‌اند.
پاسدارانى كه به تعبیر امام راحل براى خدا خدمت مى‌كنند، ارزش آن‌ها از نماز هم بيشتر است، ارزش مسلسل آن‌ها از قلم هم در آن‌وقت بيشتر خواهد شد.
لذا توصیه داریم که همه مان نسبت به این عزیزان حق شناس باشیم.
و نیز بمناسبت میلاد پرافتخار قمر منیره آقا ابالفضل العباس به روز جانباز نامگذاری گردیده که به پاس جانبازی این عزیز نخبه الهی دریای معرفت به ولایت و معلم ادب منتسب به روز جانباز گردیده که بنده این روز را به جانبازان و ایثارگران عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
و همچنین میلاد سراسر نور امام سجاد علیه السلام را به امام زمان عج و مقام عظمای ولایت و همه عزیزان این موالید را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
در رزوهای اخیر شنیدید که در مرز پاکستان چگونه مرزبانان عزیزمان توسط گروه ترورستی جیش العدل به شهادت رسیده اند که بنده این شهادت را به محضر بیوت شریف تبریک و تسلیت عرض می نمایم و به مسئولان پاکستانی توصیه می کنم که این افراد را از بلاد خود خارج کنند تا موجب شهادت فرزندانمان نشود.
یکی دیگر از مناسبت هایی که در پیش رو داریم به‌مناسبت روز كار و كارگر و سال «اقتصاد مقاومتى؛ توليد و اشتغال» می باشد که ضمن تبریک و تهنیت به این عزیزان در این باره سخن بگوئیم
یکی از معضلات و مشکلات جامعه مشکلات اقتصادی است و علاج مشكلات؛ تحقق اقتصاد مقاومتى‌ می باشد . لذا اگر ما بخواهيم مشكل ركود را حل كنيم، مشكل توليد داخلى را حل كنيم، بخواهيم مسأله بيكارى را حل كنيم، بخواهيم گرانى را مهار كنيم، علاج همه اين‌ها در مجموعه مقاومت اقتصادى و اقتصاد مقاومتى گنجانده شده است. اقتصاد مقاومتى شامل همه اين‌ها است. مى‌شود با اقتصاد مقاومتى به جنگ بيكارى رفت؛ مى‌شود به جنگ ركود رفت؛ مى‌شود گرانى را مهار كرد؛ مى‌شود در مقابل تهديدهاى دشمنان ايستادگى كرد؛ مى‌شود فرصتهاى بسيارى را براى كشور ايجاد كرد و از فرصتها استفاده كرد؛ شرطش اين است كه براى اقتصاد مقاومتى كار و تلاش انجام بگيرد.
سروران عزیز و بزرگوار مشكل اقتصادى كشور اگر بخواهد حل بشود، بايد روى توليد متمركز شد. كليد حلّ مشكلات اقتصادى در لوزان و ژنو و نيويورك نيست؛ در داخل كشور است.
خوب اگر ما دنبال توسعه اقتصادى هستيم، بايد كار را تقويت كنيم، بدون كار نمى‌شود. مرتب صحبت از سرمايه‌گذارى است، بنده نقش سرمايه‌گذارى را قبول دارم، بدون سرمايه‌گذارى هم كارى صورت نمى‌گيرد، اما سرمايه‌گذارى يك ركن كار است، ركن اساسى، كارِ كارگر است و قشر كارگر زحمتكش، ستون اصلى توليد در كشور هستند.
لذا توصیه بنده به کارفرمایان عزیز تکریم کارگران  و کار و کرامت این قشر عزیز و بزرگوار می باشد و دادن حقوق لازم و انجام امور مطابق با قانون کار می باشد.
الزامات بالابردن كيفيت كار كارگرمواردی است که به محضرتان عرض می نمایم :
 مهارت‌افزايى كارگر براى كيفيت كار می باشد یکی از ملزومات در ارتقاء کارگری می باشد.
یکی دیگر از آنها امنيت شغلى كارگر می باشد و تا این امنیت حاصل نشود خروجی لازم در امر کار نخواهیم داشت.

ترويج محصولِ كارِ كارگر ايرانى‌ یکی دیگر از ملزومات می باشد.
سلامت محيط كار و افزايش سهم دستمزد در هزينه توليد از عوامل موفقیت آمیز محیط کارگری می باشد.
اما موضوع دیگری که باید عرض شود راهكارهاى حمايت از توليد داخلى‌ می باد
خوب همه مان برای  توليد داخلى حقّ زيادى را قائلم. توليد داخلى بايستى به‌عنوان يك چيز مقدّس شمرده بشود. حمايت از توليد داخلى بايد يك وظيفه شناخته بشود؛ همه خودشان را موظّف بدانند از توليد داخلى حمايت بكنند.و برای این امر چند اصل را باید مد نظر داشته باشیم:
اولین مورد در این امر عدم واردات كالاهاى مشابه‌ می باشد یعنی يكى از راه‌ها اين است كه جنسى كه مشابه داخلى دارد، مطلقاً از خارج وارد نشود. روشهايى (هم) دارد؛ بالابردن تعرفه‌ها يا جلوگيرى از واردات در آن‌جايى كه مشابه داخلى وجود دارد، اصل بايد اين باشد كه توليد داخلى ترويج بشود.
دومین مورد مهم مبارزه جدى با قاچاق‌ می باشد و  جلوى قاچاق را جدّى بايد گرفت. ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خيلى جدّى عمل نكرده‌ايم؛ در مبارزه با قاچاق جدّى عمل كنيد. مراد من از قاچاق، فلان كوله‌بَرِ ضعيفِ بلوچستانى نيست كه مى‌رود آن‌طرف يك چيزى را برمى‌دارد روى كول خودش مى‌آورد اين‌طرف؛ اين‌ها كه چيزى نيست، اين‌ها اهمّيّتى ندارد؛ با آن‌ها مبارزه هم نشود اشكالى ندارد. قاچاقهاى سازمان‌يافته بزرگ را مى‌گوئیم؛ ده‌ها كانتينر يا صدها كانتينر اجناس گوناگون قاچاق وارد كشور بشود؟ خب، بايد برويم برخورد كنيم با اين‌ها.
یکی از چیزهایی که باید مد نظر داشت مصرف كالاى خارجى را ضد ارزش‌ دانست یعنی فروش كالاى خارجى و مصرف كالاى خارجى بايد در جامعه به‌عنوان يك ضدّ ارزش شناخته بشود.
و مهم ترین امر در این مقوله حرام شرعى و قانونى‌ دانستن ورود کالاهایی که در کشور مان وجود دارد یعنی واردات كالاهايى كه در داخل به قدر كافى توليد مى‌شود، بايستى به‌صورت يك حرام شرعى و قانونى شناخته شود؛ آنچه در داخل توليد مى‌شود، از خارج وارد نشود.
مناسبت بعدی عزیزان من روز ۱۲ ارديبهشت در تقويم جمهورى اسلامى ايران، روز معلم نامگذارى شده است. پس از پيروزى انقلاب‌اسلامى و شهادت استاد مرتضى مطهرى در روز ۱۲ ارديبهشت‌ماه سال ۱۳۵۸ توسط گروه فرقان، اين روز به‌عنوان روز معلم نامگذارى شد.
استاد مطهرى در روشنگرى اقشار باسواد به‌ويژه قشر فرهنگى جامعه قدم‌هاى اساسى برداشته بود و آثار عميق شهيد در احياى فكر دينى اصيل و بى‌پيرايه و منطبق با نياز روز جامعه در حال‌ گذار ما بسيار مؤثر بوده است.
نقش كليدى معلمان به‌عنوان مجريان آموزش عمومى و الگوهاى اوليه دانش‌آموزان بسيار مهم جلوه مى‌كند چراكه معلمان جامعه، انسان‌سازان نسل بعدى‌اند لذا نقش آنان به گفته حضرت امام خمينى(ره) همچون نقش انبيا است براى مردم.
یکی از موضوعات مطروحع برای این قشر عظیم می باشد : رسالت راستين معلم و رسالت پاك انبياست. معلم، آنگاه كه جز انسان‌سازى و كمال بخشيدن هدفى ندارد، همسايه انبياست. رسول راستى و درستى و سفير صداقت و سرفرازى است. معلم كسى است كه تشنگان معرفت و دانش را به آب حيات مى‌رساند. خدا معلم است و ۱۲۴ هزار رسول. همه اوليا و پاكان و برگزيدگان، كه قله‌هاى آفتابى و دوردست‌هاى روشن را فرا چشم انسان مى‌نشانند. معلم‌اند اگر ما قدردان معلم نباشيم، خوبى، زيبايى، عظمت و فضيلت راناديده گرفته‌ايم.
بنده این روز بزرگ و این ایام را به محضر شریف همه معلمان عزیز تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0