ضرورت دستگیری از نیازمندان در آستانه سال جدید / دولت به فکر معیشت مردم باشد
21 اسفند 1395 ، دیدگاه 0
امام جمعه دابو و دشت سر در بخشی از خطبه های نمازجمعه این هفته با بیان ضرورت دستگیری از نیازمندان در آستانه سال جدید گفت: دولت به فکر معیشت مردم باشد

اوصیکم عِبادالله ونفسی بِتقوی الله
دراین لحظات عرفانی وملکوتی محضرشریف شمانمازگزاران عزیروشریف وفهیم وانقلابی وولایی برادران عزیزوخواهران ایمانی ابتداءًخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی مب کنم .
گذشته ازآثارمسلمی که تقوی درزندگی اخروی بشرداردویگانه راه نجات ازشقاوت ابدی است درزندگی دنیوی انسان هم ارزش وآثارزیادی داردعرض کردیم تقوی درعرض همه اموراست مراعات تقوی هم سعادت دنیارارقم خواهدزدوهم سعادت عقبی رالذاخداوندمتعال دراین زمینه می فرماید:أَلااِنَّ اولیاءَالله لاخَوفٌ علیهِم ولاهُم یحزنون کسی که درمسیرعبودیت وبندگی خداقرارمی گیردهیچ ترسی نداردخداهست وتفویض اموربه سوی خداست
تعبیری که امیربیان حضرت علی(علیه السلام)فرموده اندتقوی داروی دلهای شماوعامل بینایی برای دل نابینای شماست.
یکی ازاصلی ترین راههای مبارزه باتهاجم وتوطئه های دشمنان وشیطان ومقابله گری باجنگ نرم که افرادجامعه راازهرگونه انحراف وفسادحفظ می کندتقوی است.
آمده ایم درسبک زندگی گفتیم چه کنیم خانه ای خانه ای مسقف به انوارالهی داشته باشیم که درآن خداست قرآن هست خداهست هم عقل هست وهم نقل گفتیم خانه ای که درآن عطرمحبت اهل بیت (علیهم السلام)باشدسعادتمندخواهدبوداین یعنی سبک زندگی .
سیره علمی وعملی اهل بیت عصمت وطهارت (علیهم السلام)رابیان کردیم وگفتیم ازقرآن که سبک های متعددزندگی راعنوان فرموده ضَرَبَ الله مثلاًلِلذین کفرواِمرأَهَ نوحٍ واِمراهَ لوط خدامثال میزندزندگی کسی که درکنارولایت است ولی اسیرنفس می شودولی درمقابل می بینیم می فرمایدضرب اللهَ مثلاً لِلّذین آمنوااِمراهَ فرعون درخانه طاغوت ولی می بینیم تبعیت ازولایت عامل نجات اومی شودبعضی ازخانواده هامتأسفانه هم زن وهم مردمانندابی لهب وزنش می شوندتبت یداابی لهب وتب وامراته حماله الحطب
امابهترین زندگی زندگی مرج البحرین یلتقیان
ازسیره علمی وعملی حضرت زهرا(سلام الله علیها)سخن بسیارگفتیم به مناسبت ایام .بهترین سبک رندگی راخدابه ماداده ماچراازتفکرغرب تبعیت کنیم!چراازتفکرغربی تبعیت کنیم چرادرمحضرولایت ولایت الهی نباشیم چراشیطان راعبادت کننددرصورتی که اللهُ ولیُّ الذین آمنوایُخرِجُهم مِن الظلماتِ اِلی النوراست.
بعدسیاسی زندگی حضرت زهرارادرطی دوسه هفته گذشته عرض کردیم وگفتیم که چگونه درجریان کودتای سقیفه بنی ساعده بالباس شجاعت وعزت وسعادت دراوج بندگی ایستادگی کردودرس دفاع ازکیان ولایت رااین بانوی کریمه داده انددرجریان تبعیت ازولایت الهی وقتی که به معراج نمازمی رودشعاع نوری زهرا(س)به کهکشانها می رسدوقتی به مبانی تبعیت ازولایت نبوی می رسدپیامبرچگونه برایشان بلندمی شودوایشان رادرجای خودمی نشاندووفتی به تبعیت ازامام زمانش می رسدچگونه احترام می گذاردوچگونه ازولایت صیانت میکندوجانش راوشهیدی دراین راه می دهد.
هنگامی که به تاریخ زندگی بانوی اسلام مراجعه می کنیم می بینیم که ایشان یک وضع استثنایی داردکه درتاریخ شخصیت های بزرگ جهان چه مردوچه زن بی نظیراست بابرخورداری از مبانی فکری وعلمی ایشان وسیره زندگی ایشان  زنان اسلام تخصیصازنان ایرانی مایه مباهات شده اند
حال ببینیم پیامبر(صلی الله علیه وآله)این شخصیت راچگونه معرفی فرموده اندابن عباس می گویدپیامبراکرم(ص)زیادفاطمه رامی بوسیدروزی عایشه عرض کرد:شمازیادفاطمه رامی بوسید؟رسول خدافرموددلیلی دارددرشب معراج هنگامی که جبرئیل مراواردبعگهشت کردازتمام میوه های بهشتی به من دادوازعصاره آنهانطفه فاطمه دررحم خدیجه (سلام الله علیها)منعقدشدفَاِذااِشتَقّت لِتلکَ الثّمارقَبَّلتُ فاطمهَ فَاَصَلتُ مِن رائِحَتِهاجَمیعَ تلکَ الثِّماراالّتی أَکَلتُها هنگامی که مشتاق آن میوه های بهشتی می شوم فاطمه رامی بوسم وازبوی اوبوی تمام آن میوه هاراکه درآن شب خوردم استشمام می کنم
پیامبراکرم (ص)می فرمایند:السّماواتُ والاَرضُ مِن نورِاِبنتی فاطمه ونورُ اِبنتی فاطمه مِن نورِالله آسمان هاوزمین ازنوردخترم فاطمه آفریده شده ونوردخترم فاطمه ازنورخداست یعنی ایشان وصل به نورالهی است.ِ
سروران عزیز,برادران ایمانی بیاییم ازسیره حضرت زهرا(س)که نوری بوددرخشیدتاغنچه های انسانیت درپرتوآن شکفته شودوگلستان فاطمی برزمین شکل گیردکمال بهره راببریم اگرخداوندمتعال درمیان امت اسلامی چهارده نفرحجت معصوم آفریده پس ازرسول خداوامیرالمؤمنین سومین شخصیت جهان هستی به آنان است حیف نیست انسان باتوجه به بهره مندی ازاین فیوضات وتوانمندی هاکه واقعاممدوح خداوملائکه هست بهره کافی رانبرد!
دربررسی بحث تربیتی حضرت زهرا(س)می توان درسه بخش بحث کرداول محیط که ایشان دربک محیط بسیارمطلوب وباشرایط مساعدودرکنارپدرنمونه ومربی بی نظیرزندگی می کردودوم وراثت که ایشان دردرآغوش مادری خردمندوفضیلت خواه چون حضرت خدیجه(س)بودندمادران عزیزاگرشماکاری نکنیدبرای فرزندانتان دشمن برای ماکارمی کندآنهامی خاهندقال الباقروقال الصادق نباشدواعتقادات راسست کنند.خوب ایام وفات حضرت ام البنین شاگردمکتب فاطمی است مادرتاریخ نگاه کنیم این چنین است زهراهاآمدندوفاطمه هاآمدندواقتدابه بانوی جهان کردندعرض کردیم که تاریخ راچگونه زنان درکنارمردان رقم زدندوچگونه دررساندن عزت وسعادت وپیام وحدت اقتداکردنددرجریان عاشوراچه زنانی بااینکه امام به آنهاعرض کرده بودکه زنانتان راببریدبه قوم بنی اسدبسپاریدولی آنهاقبول نکردندوگفتندماچگونه می توانیم پاسخگوی حضرت زهراباشیم امروزمادرشهیدجعفری هاوزال نژادهاهمانندحضرت ام البنین عمل کردندشهدای دیگرعرصه انقلاب جنگ تحمیلی وشهدای ش6بهمن مابرای شهدای 6بهمن کم گذاشتیم بایدبیشترازاینهاباشیم وسوم عبادت ایشان بودکه اوعالمه محدثه بودعبادت ایشان توأم باخضوع وخشوع بودچنین عبادتی موردستایش قرآن کریم است آنجاکه می فرمایداِنّمایَخشی الله مِن عِبادِهِ العلماء ازمیان بندگان خداعالمان ازخدامی ترسندودرجای دیگردرسوره مؤمنون می فرمایدقَدأَفلَحَ المؤمنون الذین هُم فی صَلاتِهِم خاشِعون
ازحین بصری آمده است که ماکانت فی هذهِ الاُمّهِ اَعبُدَ مِن فاطمه کانت تَقومُ حتّی تتورّمَ قَدَماهادرمیان امت اسلامی کسی بیش ازفاطمه زهرا(سلام الله علیها)به عبادت نمی پرداخت آنچنان که پاهایش متورم می شد
درعیتن تنگدستی دیگران رابرخودمقدم می کردوبه حق مصداق بارزویُؤثِرون علی اَنفُسِهِم ولَو کانَ بِهِم خصاصه بودند.درعین تنگدستی دیگران رابرخودبرمی گزینند
دخترگرامی رسول خداعالمه بلامعلمه بودندامام باقر(علیه السلام)دررابطه باایشان می فرمایدخداوندبه فاطمه(س)فرمودند:اِنّی فَطَمتُکِ بالعلم من شیرعلم رابه تونوشاندم ولِلّهِ لَقدفَطَمَهااللّه تبارک وتعالی بالعِلم به خداقسم خدای تبارک وتعالی شیرعلم رابه اونوشانیدولذادیدیم که چگونه توانسته جهان اسلام راازمبانی علمی خودشان بهره مندکند.
عرض کردیم یکی ازشاگردان علمی حضرت زهرا(س)حضرت ام البنین(سلام الله علیها)است روزیکشنبه سالروزوفات این بانوی گرامی روزتکریم ازمادران وهمسران شهداست احسنت برشماماشرمنده مکتب عزت آفرین شمامادران وهمسران شهداهستیم امروزبه بلندای تاریخ عزتی که توانسته کسب کندتوسط شماست  شخصیتی که اسمش فاطمه بودازقوم بزرگی به نام بنی کلابیه. اهل شجاعت ومردانگی است آنقدرمعرفت داردکه  وقتی واردخانه علی (علیه السلام)شدگفت به من فاطمه نگوییدبه من ام البنین بگوییدوبعدازاینکه فرزندش عباس به دنیامی آیدومشاهده می کنددلنگرانی علی راعرض می کندعلی جان آیانقص عضوی درفرزندمن هست مادرهست شایدنتواندتحمل کندوقتی خبرشهادت عباس رامی شنودووقتی بشیرخبربرگشت اسرارامی دهدامابی حسین وبی عباس وبی علی اکبر,ام البنین آمداوهم زینب رانمی شناسدازاوسؤال می کندبه من خبرازفرق شکافته وتیرسه شعبه به چشمان عباس راندهیداینهاراعلی هنگام تولدش به من گفته بودبگوییدزمانی که عباسم ازاسب به زمین افتادکی سرش رابه آغوش گرفت عرضه داشت مادرم عباس بعدازمدت هاحسین رابه داداش صدازدامام حسین سرش رابه دامان گرفت چند دقیقه گذشته مادرم صدازدندولدی عباس.
اوصیکم عبادالله ونفسی بِتقوی الله
دراین خطبه نورانی درمحضرشریف شماسروران عزیزابتداخودم وبعدهمه شماراتوصیه به تقوای الهی می کنم یکی ازمسائلی که درکنارتقوای الهی بیان شده است مقوله صبراست خداوندمتعال درسوره آل عمران آیه 186تقوی رادرکنارصبرقرارداده است ومی فرمایدواِن تَصبِرواوتَتَّقوافَاِنَّ ذلِکَ مِن عَزمِ الاُموراگراستقامت کنیدوتقوی پیشه سازیدزندگی بدون اضطراب خواهیدداشت آنوقت هست که عزت به سراغتان می آیدآدمهایی هستندکه اهل نمازجمعه وجماعات هستنداماصبرندارندانسان باتقوی صبوراست صبردرمقابل معصیت صبردرمقابل مصیبت وصبردرمقابل مشکلات وابتلائات عزیزان مشکلات وبلاهایی که درمسیرزندگیمان قرارمی گیردهمه درمسیرسعادت بشریت قرارمی گیرد
ونیزدرجای دیگرخداوندتقوی رادرکناراحسان قرارداده واِن تُحسِنوا وتتَّقوا فَاِنَّ اللهَ کانَ بِماتعملون خبیراً اگرکسی اهل تقوی باشداهل احسان هست بعضیا تقوی دارندامااهل احسان وکمک نیستندخداوندکه اهل خبره هست وازماوراب عالم آگاه هست وشاهدهست لذادقت کنیم که دنیاامانت است دست من وشما هفته گذشته عرض کردیم که آنهایی که اهل جهنم بودندسؤال کردندأَلم نَکُن معکم عرضه داشتندقالوابلی ولکِنَّکم فَتَنتم انفسَکم امادرمقابل فتنه های دنیاکم آوردیدمال وفرزندفتنه است دقت کنیم که خدای ناکرده موجب نشودکه به انحراف کشیده شوداگربیاییم بخواهیم می توانیم فقرزدایی کنیم سخنران معزّزبرنامه ریاست کمیته امدادفرمودندکه متولی فقرنهادخاصی نیست بعضی ازمسائل امورطبیعی باعث می شودکه فقربوجودبیایدولی مامی توانیم فقرزدایی کنیم نه فقرزایی زایش فقرنکنیم بیاییم بامولدکاروایجاداشتغال فرمایشات ولی امرمان مولایمان رهبرمان روحی له الفداءدربحث اخیربحث اقتصادمقاومتی رااعلام کردندشعارندهیم اهل عمل باشیم اگربیان می کندمادراقتصادمقاومتی موفق بودیم بایدببینیم بازخوردش راآیامعیشت مردم بهترشده؟آیاایجاداشتغال شده آیاجوانان ماکارگیرشان می آید؟خدمات زیادی انجام می گیردماهم می گوییم دست مریزادسعیکم مشکورمأجورباشیدولی دقت کنیم همه مان مسئولیم نسبت به هم حقوق همدیگرراتضییع نکنیم .
هفته احسان ونیکوکاری بودگذشت ایام عیداست برای خودمان وفکرخودمان وخانواده مان هستیم به فکرایتام وفقیران باشیم هرکدام ازمامی توانیم قدمی برداریم درجهت سعادت این بندگان خوب خداهمه اهل ایمان هستندمبادرت لازم رابکنیم
دوم اینکه روزتکریم ازخانواده شهداازمادران وهمسران شهیدبه مناسبت وفات حضرت ام البنین(علیهاالسلام)است عرض تسلیت وتعزیت دارم محضرشریف امام زمان ونائب برحقش وخدمت شماسروران عزیز.عرض کردیم امروزمادران شهدای مدافع حرم بابهره گیری ازحضرت ام البنین (س)عباس هایشان راتربیت کردنداحسنتم سعیکم مشکوراحینت برمکتب واحسنت برشماجوانان ومردان وزنان انقلابی نظام مابه وجودشمامسئولین مان افتخاذمی کندانسجام ووحدت وهمدلی وهمزبانی جزئی ازعلوم وحیانی است اگرمی بینیم که کاروان امام حسین(علیه السلام)می آیددرمقابل دشمن قرارمی گیردمی خواهدزندگی رابه انسانیت برگرداندسعادت رابه مردم درمقابل دشمن کم نیاوردنکه فرمودندرهبرمعظممان اظهارضعف نکنیدشجاع باشیدچون هرکجااظهارضعف کردیم دشمن درمقابل ماقرارگرفت هرجایی که توانستیم گفتندکه خرمشهرچه می شودوفرمودندازاین به بعدهم خرمشهرهادرپیش داریم امروزمبادرت وبرنامه ریزی مبانی کاربردی درمورداقتصادمقاومتی من باب اقدام وعمل فقط شعارندهیم بیاییم مولداقتصادبنگاههای معاملاتی مسائل اشتغال این مردم راازاین اضطراب دربیاوریم.عزیران بحث شادکردن مردم رامی گوبندماهم خوشحالیم که شمامردم راشادکنیدولی ذائقه مردم تلخ هست ازاین همه مشکلات فرمودندکه اگرکسب به فکرمشکلات مردم نباشدمسلمان نیست .یکی ازمسائلی که مقام معظم رهبری دردیداراخیرعنوان داشتندباتوجه به ایام عیدبحث راهیان نور,ثروت های فرهنگی که عنوان داشتنداهمیت دادن به ثروت های فرهنگی سرمایه های نظام وفراموش نکردن روزهای بزرگ مافراموش نکردیم 22بهمن رامانظام راجنگ رامبانی جنگی رافراموش نمی کنیم امروزهم درشهادت بازاست دردفاع ازکیان ولایت وحریم اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام نبایدفراموش شوداگرغفلت شودخداوندمتعال فرمودذکِّرهم بِایام الله درقرآن فرمودندتذکردهیدایام رادرجای دیگرمی فرمایدواذکرفی الکتاب ابراهیم واذکرفی الکتاب ادریس و....اینهارامتذکرشویدماهم بایدمتذکر شویم بعضی ازثروت هااقلیمی وبعضی جغرافیایی است وبعضی ازثروت هاثروت عقل هست بهره مندازعقل باشیم بعضی هاعقل دارندپول ندارندوبعضی پول دارندوولی عقل ندارندحمیع این محسنات موجب پیشرفت می شودماثروت فرهنگی داریم وآن هم میل به جهاداست تشویق وترغیب مردم درس فرزندانمان واژه شهادت راحذف نکردن مسائلی که موجب عزت میشودمیل به جهادوایستادگی درمقابل زورگویان.امادرمقابل راهیان نورمتولیان ومدیذان امرهم توصیه کردندجریان زیارت ازمزارومضجع شهدایک فناوری جدیدی است که مامی توانیم ازآن بهره مندشویم تابتوانندآن اماکن متبرکه رازیارت کنندتحول ایجادمی شودماهرچه داریم ازمکتب شهداست
اماجریان خبرگان رهبری دوتامسئله عرض کنم چون قراراست که مهمان ویژه این محفل نورانی جناب دکترانتظاری امین ولایت ازمحضرشان استفاده کنیم. یک عده دم ازحقوق بشرمی زنندامروزهم نسبت به حقوق بشرارماشکایت می کنندولی خودشان متأسفانه بویی ازمعرفت به بشروانسانیت نبرده اندچکمه خون برپاگذاشته اندوخون امت اسلام رامی ریزند
عرض کردیم امروزدیپلماسب لبخندچاره سازنیست بایدشجاعانه ایستادگی کروبایداقتدابه ولایت کردقرآن گروه ظالم رالعن می کندماهم مرگ برآمریکا ومرگ برانگلیس واسرائیل جزئی ازشعائردینی مان هست.
نسبت به بحث اقتصادمقاومتی هم بایدبرنامه ریزی کنندان شاءالله باانسجام وهمدلی .
امادرجریان اخیری که درشهرستان آمل انجام گرفته ماتشکرمی کنیم اززحمات فرماندارسابق جناب آقای منفردبعضی ازعزیزانمان نیروهای انقلابی مان ازجناب استانداردرخواست داشتندکه بادرایت این عزیزکه نماینده ارشددولت نظام مقدس جمهوری اسلامی دراستان است جناب آقای یونسی معاونت سیاسی امنیتی رابه عنوان سرپرست انتخاب کردندبنده ازاین تریبون از این عزیزی که درکنارخدمت استانی شان زحمت مدیریت سرپرستی راکشیدندراتشکرمی کنم وانتظارمان براین است که مردم رادرنظرداشته باشندتفکرانقلابی گری این مردم که اینجادیاروپایتخت علویان است مایکی ازموضوعاتی که دیدیم بحث انسجام است سرداران وسپاه وروحانیت اعزه ائمه جمعه بودندوالبته من باب  اعتراض نیست درکناردولت کمک دولت آمدیم عرض کردیم که این عزیزذامی توان انتخاب کردلذاماازاستاندارمحترم درخواست داریم که کسی راانتخاب کنندکه دردمردم کشیده باشدواهل جبهه وجنگ وایثاروشهامت باشدونیت خدمت به مردم وروحیه انقلابی داشته باشدوبه فضل خدامشکلات مردم راحل کنداینجاآمل هست مهدپرورش عالمان ربانی است وپایتخت ودیارعلویان.
چهارشنبه آخرسال هست مافراموش نکردیم شهدای آتش نشان رامامخالف شادی مردم نیستیم اماحفظ جان واجب است دیدیدکه چگونه یک عده انسان های شجاع توانستندآتش پلاسکوراخاموش کنندپدران ومادران متوجه فرزندان باشیدتا فرزندان تان مبادرت به موادمنفجره نکنندوصدمه نبینندمتوجه باشیم یک عده از عزیزان نیروی انتظامی وهلال احمروسپاه وعزیران آتش نشان هم برآنندتاامنیت رابرایتان ایجادکنندماهم توصیه می کنیم که متوجه باشید تا عید خوبی داشته باشید
خوشحالم توفیق خدمت مجددباعنایت سرورعزیزم دکترانتظاری و عزیزان در تهران معاونین محترم و در راس حضرت آیت الله تقوی  به این حقیرداده شده تاباردیگرخدمت هم مردم دابودشت باشم وهم بخش دشت سرامروزهمه آمدیم مسئولین روحانیت خانواده شهداجهت پیشرفت این منطقه ونظام وحمایت ازولایت و همه با هم هستیم تا موجب عزت این نظام گردیم و ذلت را نمی پذیریم و کسانی که معاند نظام هستند را قبول نخواهیم کرد چون مااهل ذلت نیستیم مرگ برذلت

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0