چشمها را باید شست جور دیگر باید دید
1 آبان 1393 ، دیدگاه 0
بسم الله الرحمن الرحیم                                                                                                                                        چشمهارابایدشست جوردیگربایددید        
 پس ازانتخا ب نظام جمهوری اسلامی توسط اکثریت مطلق مردم انقلابی ایران وبرچیده شدن سیستم پادشاهی،ازهمان ابتدابرسرحضوریا عدم حضورویا چگونگی حضوربانوان درعرصه اجتماعی به خصوص بحث ورزش اختلاف نظروجودداشته وبه مرورزمان ودربرابر خواست نیمی ازجمعیت کشور مسوولین نیزباتعریف شرایط وظوابطی که آنهم برگرفته ازمفاهیم اسلامی میباشد،این حضورراپررنگ تر ازگذشته پذیرفت.این پذیرش برمیگردد به انعطاف احکام اسلامی دربرابرخواسته های مشروع مسلمین وضربه سنگینی برپیکرمخالفان نظام که مدام برطبل عدم رعایت حقوق بشروتضییع حقوق بانوان می کوبیدند. حال که رنسانس فکری وحرکتی شگرفی  دربین بانوان درباب حضوردرفعالیتهای اجتماعی ایجادشده شاهدیم بانوان بااستعدادکشوربا  رعایت موازین اخلاقی واعتقادی وباحفظ شان ومنزلت زن بعنوان ستون سعادت جامعه،توانستند رکوردهایی جاودانه دربازیهای آسیایی اینچئون ازخودبرجای بگذارندونکته جالب اینکه اولین وآخرین مدال کاروان ایران دربازیهای آسیایی  اخیرتوسط بانوان سرافراز برای مردم قدردان ومتمدن ایران زمین به ارمغان آمده است.                                          
  عکس العمل های متفاوت وبعضا درنوع خود بی نظیربرای مصادره این موفقیتها ازسوی برخی افراد مرتبط ویاغیرمرتبط شاهدبوده وهستیم،واکثریت قریب به اتفاق ورزشکاران بانو ازماهیت برخی دلسوزنماها ویابعضا افرادی که با رویکردابزاری به این اتفاق مینگرند آگاهندونیازی به ادامه این بحث نمی بینیم.                                                                                    
  ولی آیامسوولین محترم به این فکرافتاده اند که علاوه برتقدیروتشکرهای تکراری ومعمول اقدامی عاجل  جهت تهیه وتنظیم برنامه ای مدون با رویکری زیرساختی برای ورزش بانوان باشند یا دل خوش میکنندبه مدالهای به دست آمده ،همه شاهدیم باهرموفقیتی که درورزش به خصوص دربخش بانوان به دست آمده ،موج  عظیمی  ازعلاقمندی بانوان جهت گرایش  به ورزش  ایجادشده که این خودباعث شادابی خانواده ها ودرنهایت جامعه خواهدشد. میتوان باریک برنامه اصولی وتعریف شده وبااستفاده اززنان موفق عرصه اجتماع وورزش ،استعدادهای موجوددراین موج عظیم راشناسایی وپرورش دادتا در آوردگاههای آتی چندین برابراین مدالها را صیدکرد وهمانند پیشرفت جهشی دهه اخیردرآینده نزدیک ورزش بانوان ایران درآسیا وبه تبعه آن دردنیا دست نیافتنی خواهدشد،که این باتوجه به لیاقتهای مردان وزنان ایران زمین بعنوان اولین تمدنهای بشری دورازدسترس نخواهدبود.    امانکته ای که بیش ازپیش فعالان عرصه ورزش بانوان رامی آزردمسائل مالی ناشی ازتیمداری وتامین هزینه های جاری است جایی که متاسفانه اکثراستعدادها بعلت عدم بضاعت مالی هیئت های ورزشی بانوان به خصوص درشهرستانها دراوج شایستگی تباه وبه هدرمی روندویا بعضا شاهدیم یک تیم دسته یکی بانوان که باسالی 20میلیون تومان  میتوانست ادامه حیات دهد ومنشا شادابی ونشاط مضاعف برای جامعه زنان شهرموردنظرباشد فقط به خاطرمسائل مالی به  سادگی منحل میشود!!!                                                                                         
   سوال بسیارجدی که مطرح میشود:چرااسپانسرهای مالی برای  یک تیم فوتبال حتی ازنوع 3 آن حاضرندهزینه های میلیاردی بپردازند، فوتبالی که  درآخرین شاهکارهایش رکوردباخت به کشورهای آسیای جنوب شرق (ویتنام)راشکست وحذف تیمهای جوانان و...لحاظ گرددورئیسش که  مطمئن ازابقایش تاهروقت خودصلاح بداندهست، بسیارآرام ولی محکم میخندد!!!     
  ولی همین اسپانسرحاضرنیست برای  بانوانی که مدالهایشان افتخاری بزرگ برای زن محجبه مسلمان به ارمغان آورد ریالی هزینه کند.البته پیشنهاد نگارنده برای مسوولین اینکه:                            
  (تمامی تیمهای ورزشی(مردان)دررشته های مختلف که دررقابتهای لیگ های برترویک ودو حضوردارندعلاوه برتیمهای پایه ملزم به معرفی تیم بانوان درهمه رشته های  موردفعالیتشان شوند)                                                                                          
  براستی که بااجرای این قانون خیل عظیمی ازبانوان واردعرصه جدیدی شده ودیگربه این باورمیرسند که نگاه به آنها ،نگاه رفع تکلیفی نیست بلکه بعنوان امیدهای کسب عنوانهای جهانی والمپیکی توجه خواهدشد.      
  ارگانهای دولتی نیزباتزریق یک درصد بودجه به بخش ورزش براساس مصوبه  موجود میتوانندکمک شایانی دربحث تامین  هزینه ها باشند.برتک تک مسوولین درهرجایگاهی واجب است تا با تغییرنگرش نسبت به ورزش بانوان وتعریف زیرساختها وکمک درراه تامین هزینه ها واختصاص بودجه لازم درراه اعتلای نام بانوی مسلمان ورزشکارایرانی گام بردارند وهمچنین بخش خصوصی وشهرداریها با قبول گوشه ای ازاین مسوولیت ، الزاما ،با قافله  ورزش بانوان ایران عزیزاسلامی همراه شوند..   
 وجودمدیران مقتدرورزشی وارتباط حسنه وقوی این عزیزان بابخشهای ذکرشده نیزمیتواند تاثیرگذاروحتی تعیین کننده باشد که البته با حضوربرخی  مدیران ورزشی(سفارشی وناکارآمد) به جای مانده ازدوره گذشته(به خصوص درشهرستانها )این مهم تا ایجاد تغییرات مدیریتی اتفاق نخواهدافتاد.باآرزوی کسب عناوین جهانی واین باردرالمپیک توسط زنان مسلمان و لایق وبااصالت ایرانی.

 

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0