شهرداري هاي مازندران و مديريت منابع انساني
21 اردیبهشت 1393 ، دیدگاه 0

منابع انساني به عنوان سرمايه اصلي یک سازمان از اهميت اساسي برخوردار است و مديريت موثر و كارامد آن ، نقش فراواني در پويايي، چابكي و افزايش اثربخشي و بهره وري عملكرد سازماني دارد.

با توجه به وجود سازمان هاي مختلف دولتي، غير دولتي، انتفاعي و غير انتفاعي با حوزه هاي متنوع توليدي ، بازرگاني ، خدماتي در استان ، هريك از سازمان ها نيازمند مديريت خاص خود در منابع سازماني از جمله منابع انساني هستند.

در اين ميان ،چگونگي مديريت منابع انساني شهرداري ها در شهرهاي بزرگ و كوچك استان، به سبب وسعت دامنه ارتباطات شهرداري ها و سازمانهاي تابعه آن با شهروندان، از اهميت فراواني برخوردار است .

در شهرداري ها، وجود بخش ها و حوزه هاي مختلف ساختماني، حمل و نقل (تاكسيراني و اتوبوسراني)، فضاي سبز، درآمد، آرامستان و.. ..منابع انساني زيادي وجود دارد كه هدايت صحيح و موثر سازماني ين منابع موجب افزايش پويايي نيروهاي سازماني و بهبود عملكرد سازماني و رضايت شهروندان خواهد شد.

به رغم انتخاب شهرداران به وسیله شوراها بر اساس ضوابط وزارت كشور و استانداري ، برای بسياري از شهرداران مازندران، جداي از معيارهاي قانوني، چگونگي تجربيات مديريتي و دانش مديريتي آنان نيز داراي اهميت فراواني است.

مديريت منابع انساني ، طراحي شغل ، آموزش هاي بدو خدمت ، ضمن خدمت و آموزش هاي خارج از محيط سازماني كاركنان و آموزش مديران در سطوح مختلف  مديران پايه، مياني و ارشد شهري و شهرداري ها، مهم تلقی می شود.

انتظار مي رود شهرداري ها و سازمان هاي تابعه و مرتبط با آن به شيوه اي عمل كنند كه با انتخاب مديران و معاونان توانمند سازمان هاي تابعه، زمينه هاي يك مديريت كارآمد و موثر را تسهيل و تسريع كنند. لذا ضرورت دارد كساني را بر مسند مديريت قرار داد كه بر اساس قاعده آزمون و خطا، تجربه كسب نكنند، بلكه بر اساس تجربيات كافي و دانش بالا و رو به فزاينده آمده باشند تا به افزايش اثربخشي مديريت در عملكرد سازماني كمك كنند. اين فرايند همچنين موجب كاهش اعمال نفوذ هاي غير قانوني و فراقانوني در انتخاب و انتصاب مديران و كوچك كردن دايره ي باندبازي ها خواهد شد.

بسيار ضرورت دارد تا شهرداري ها با شناسايي ظرفيت هاي انساني خود و به كارگيري منابع انساني با تجربه و با دانش و داراي روحيه تعهد و مسووليت سازماني و اجتماعي خود و آموزش آنان ، زمينه هاي چابكي ، پويايي و اثربخشي سازماني را تسهيل و تسريع و تقويت كنند.
با توجه به اهميت آموزش مديران و منابع انساني، شهرداري ها و سازمان هاي تابعه و مرتبط با آن ، نبايد محدود به درس نامه ها و سرفصل هاي مصوب و ابلاغي دانشگاه ها و مراكز آموزشي مرتبط شوند.

 مي توان و بايد با وجه به ضرورت ها، درس نامه ها و سرفصل هاي آموزشي مورد نياز را تدوين و پيشنهاد كرد تا با تصويب و عملياتي كردن آن ، فرايند تعلي منابع انساني شهرداري ها و سازمان هاي تابعه را اصلاح و نوسازي و تقويت و كارآمدتر كرد.

نقش فعال و خلاقانه شوراهاي اسلامي شهرهاي مازندران و نگاه و رويكرد توسعه محور آنان در جايگاه نهاد نظارتي و پارلمان محلي ، براي تحقق چنين فرايندي  بسيار اهميت دارد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0