ضرورت توجه به صنايع کوچک اقتصادي
1 آبان 1392 ، دیدگاه 0

التفات به صنايع کوچک و واحدهاي مستقردرشهرکهاي صنعتي ازجمله مباحث مهمي است که درصورت رسيدگي شايسته وتقويت آن مي تواند کمک مؤثري در رونق اقتصادي کشور به خصوص گردش چرخ توليد ملي و دفع بيکاري داشته باشد.

نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي که اخيرا سازمان صنايع کوچک وشهرکهاي صنعتي ايران رابه عنوان سازماني توسعه اي قلمداد نمودند نيزبر جايگاه مهم صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي تاکيد کردند.

حجم گسترده اي از سرمايه کشور در شهرکهاي صنعتي قرارداده شده و باسرمايه گزاري هاي صورت گرفته طي سالهاي گذشته در شهرکهاي صنعتي بايدگفت متاسفانه آنچه که بايسته وشايسته است موردبهره برداري قرارنگرفته وبه عبارتي خروجي لازم رانداشته است که اميد مي رود باالتفات به ترکيب جديددرهيات مديره سازمان ونگاه ويژه وحمايتي دولت ومجلس به بحث صنايع کوچک کاستي هاي گذشته رفع وشاهدباشيم که اين سازمان به عنوان سازمان محوري توسعه اي درکشورايفاي نقش داشته باشد.

انتصاب کارشناسانه توسط وزيرصنعت معدن وتجارت دراين سازمان وانتخاب افرادي که ازصفرتاصدصنايع را مي شناسند وباتمام استانداردهاي لازم صنعتي آشنايي دارند به عنوان هيأت مديره شهرکهاي صنعتي ايران اين نويدواميدواري را مي دهد که شهرکهاي صنعتي ازوضعيت نامساعدفعلي خارج وبه عنوان مراکزاصلي ايجادکسب وکاردرکل کشورشناخته گردند.

به يقين ترکيب جديدهيات مديره سازمان که داراي تجربه،دانش،تدبير،آگاهي وتوان لازم براي رساندن اين سازمان به جايگاه اصلي خودهستند،اگرنتوانندتدابيرلازم رابراي اين موضوع بينديشند يا تدابيرشان به رونق شهرکهاي صنعتي وصنايع کوچک منتج نشود،انتظاري ازديگران نخواهدبودچراکه درمجموعه فعلي وجديد هيات مديره سازمان عزيزاني هستند که بيش از دو دهه سابقه کارصنعتي دارنديابه عنوان دايره المعارف صنايع شهره مي باشند و ازسويي همت دولت به ويژه وزير صنعت معدن وتجارت بر اين قرارگرفته که اولويت را به صنايع کوچک دهند و اعضاي خانه ملت نيز چاره اساسي مراجعات انبوه درخواست شغل رابه دفاترشان درحمايت ازصنايع کوچک ورونق شهرکهاي صنعتي مي دانند لذافرصت بسيارمناسب ومقتضي ايجادشده تادرآينده اي نزديک ونه چندان دور بخش عمده اي از بيکاريها سرنگون شده و بياري حضرت حق جل جلاله ، توليد ملي با حمايت ازکار و سرمايه ايراني درشهرکهاي صنعتي تحقق يافته وشاهدتحقق حماسه هاي اقتصادي موردنظررهبرمعظم انقلاب اسلامي باشيم.

انتظارمي رود مديريت جديد شهرکهاي صنعتي و صنايع کوچک با در نظرگرفتن فرصتهاي موجود ، قابليتها و توانمنديهاي شهرکهاي صنعتي درجهت رفع مشکلات توليدکنندگان ، ممانعت از ايجاد شهرکهاي جديد در شهرهاي داراي شهرک صنعتي، تملک زمين براي توسعه شهرکهاي موجود و برنامه ريزي براي دستيابي شهرها به شهرکهاي وسيع حداقل ۵٠٠ هکتاري ، پيگيري جهت تعيين تکليف واحدهاي غيرفعال که حدود ۵٠ درصدازفضاي شهرکهاراشامل مي شود ، فسخ قرارداد واحدهايي که سالهاست از مدت قراردادشان گذشته و به بهره برداري نرسيده اند ، فعالسازي پروژه هاي اجرائي در شهرکها ، به نتيجه رساندن طرح عدالت صنعتي ، ايجاد شهرکهاي صنفي براي تجميع سرمايه هاي داخلي و بهره گيري از امکانات نهادهاي شهري نظيرشوراهاي اسلامي شهروروستا وشهرداري ها و دهياري ها ، ايجاد شهرکهاي تخصصي باهدف جذب سرمايه گزاري هاي خارجي ، استقرار صنايع نوين و هاي تک درشهرکهاي صنعتي به خصوص درمناطقي که محيط زيست براي آن شرايطي خاص قائل شده است ، پيگيري بحث شهرکهاي مشترک مرزي ، توجه ويژه به صنايع کوچکي که خارج از شهرکهاي صنعتي استقرار دارند و مورد تاکيد وزير صنعت معدن و تجارت هم مي باشد ، رفع موانع سرمايه گزاري درشهرکها و ... و دريک کلام مهياساختن هر آنچه که تحقق حماسه هاي اقتصادي را در نتيجه آن داشته باشيم ، بهترين تدابير  را منظور نمايد ودراين راستا از ظرفيت قابل توجه رسانه هاي کشور نيز نبايد غافل بود که مي توانند به وجهي بسيار مناسب دررفع مشکلات وطي مسير رشدوتوسعه صنعتي حمايت نمايند.

همچنين انتظارمي رود باتوجه به اهميت نقش شهرکهاي صنعتي دراشتغالزايي ، استانداران نيز تدابيري اتخاذ نمايندتا بخش قابل توجهي از بودجه شهرکها ازمحل منابع استاني تامين گردد که قطعا خير و برکت آن به تمام مردم خواهدرسيد و کمک شاياني خواهدبود براي تحقق حماسه اقتصادي.ان شاء الله

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0