22 بهمن؛ معبری سوی ما می توانیم
21 بهمن 1391 ، دیدگاه 0

ماازخم پرجوش ولایت هستیم                     عهدی ازلی با ره مولابستیم
بنگرکه وظیفه چیست دراین میدان                      ماافسرجنگ نرم آقاهستیم
کمال نیوز: یادآوری یوم الله 22 بهمن یعنی، یادآوری رشادت ها و فداکاری ها و شهادت طلبی های ملتی منسجم و خداجوی و پیرو ولایت و رهبری که با ایثار خون خود ثابت کرد که «خون بر شمشیر و حق بر باطل پیروز است.» یادآوری 22 بهمن یعنی، یادآوری تجلی حکومت الله در روی زمین، روزی که برنده ترین سلاح معنوی یعنی، ایمان، پیروزی آفرید.
روزی که کلمه توحید در وحدت کلمه به دست آمد و در نتیجه اعتصام به «حبل الله » رژیم ستمشاهی دوهزار و پانصد ساله طاغوتیان به زباله دانی تاریخ سپرده شد و ثابت کرد آوای «الله اکبر» از رگبار «مسلسل » قوی تر و نیرومندتر است. 22 بهمن به ما آموخت که در مبارزه با دشمنان اسلام، فقط باید بر خدا تکیه داشت گرچه دست از سلاح تهی باشد. و وابستگی به شرق و غرب هرچند به سلاح های مدرن مجهز باشند، در برابر نیروی هماهنگ مردمی که با سلاح ایمان مبارزه می کنند، بی اثر است.وامریکا وهمدستانشان راعاجز کرده وفرصت  مکروحیله ای جدید به انها نداده ونخواهد داد این چنین است وقتی که ملتی دست به دست هم دهند ونظام استکبار رادوربریزند وشوق وجود حاکمیتی برپایه های نور وبصیرت وعشق به ولایت رابجویند.
پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تنها يك حادثه داخلي براي تغيير يك رژيم سياسي نبود. بلكه همان‌گونه كه بسياري از دولتمردان آمريكائي، اسرائيلي و اروپائي در خاطرات خود از آن روزها تعبير كرده‌‌اند، انقلاب از ديدگاه آنان زلزله‌اي ويرانگر براي جهان غرب بود.که تمام چینش های استعمارگرانه انهارادرتکان های سهمگین خود همچون سنگ ریزه های خرد از قله به دامنه کوه پرتاب کرد.
 اما این انقلاب انها رازخمی زد که هنوز هم ازشدت آن  زخم به خود می پیچد وهروقت به یاد می آورد همانند گرگی زخمی به سمت کشورماایران پنجه های به خون آغشته خودرادراز می کند ودراین اندیشه به سرمی برد که شاید بتواند باتهاجمات خود این مردم انقلابی راتحریک کند تانظامی راکه باخون شهیدان بدست آمده راازبین برده ونظام سلطه گرایانه واستعماری  غربی خود رابراین کشور حاکم کنند انهاتصمیم براین دارندکه بااین  حملات به ظاهر
خیرخواهانه  خودمردم کشورمان رااگمراه بسازندولی نمی دانند
 این ملت 35سال انواع مکر وحیله ی ان هارادیده است ومردم غیورایران دیگر بااین به ظاهر خوش خدمتی هایی که بانام دفاع از حقوق مردم دم می زنندراباورنمی کنند چون که پشت همه این کارها مکروحیله شان  نهفته است
 که دیری نپایید اشکارمی شود.
نهضتي كه در 22 بهمن 1357 به پيروزي رسيد، امروزه براي بسياري از ملل جهان چراغ راه زندگي است. چراغی درراستای پیشرفت های علمی جهان اسلام وکشورهای انقلابی بوده است انها وقتی که دستاوردهای مارادر زمینه هواوفضا ودرانرژی هسته ای وپزشکی می بینند به خود غبطه می خورند که چرادراین مدت که ازانقلاب انها گذشته است نتوانستد جلوی پیشرفت وترقی ملت ایران رابگیرندوهنوزعلت این وابستگی ملت ایران به ولایت ورهبری راباگذشت چندین سال تحریم  وفشار های اقتصادی از سوی جوامع جهانی رانمی دانندانهاباید بدانند که باجلوگیری شان درپیشرفت های جوانان ماوازبین بردن دانشمندان ما لاله ای دیگر سراز خاک بیرون می اورد که باقدرتی بیشتراز پیش به سوی خود کفایی کشورقدم برمی دارد.وازجمله مهمترين دستاوردهاي اين انقلاب در صحنه‌ بين‌المللي تاكنون به قرار زير بوده است.
1. تجديد بناي تفكر انقلابي بر مبناي دين
2. مطرح شدن اسلام بعنوان يك ايدئولوژي انقلابي.
3. تلفيق موفقيت آميز رهبري سياسي و مذهبي.
4. احياء اخوت اسلامي در ميان مسلمانان جهان.
5. احياء روحيه گرايش به معنويات و ارزشهاي ديني در ميان مسلمانان جهان.
6. احياء روحيه خودباوري و سلطه ستيزي در ميان ملتها.
7. منفعل شدن دولتها و قدرتها در برابر اراده ملتها.
از اين رو «22 بهمن» تنها نبايد به عنوان روز پاياني يك رژيم سياسي و آغازي بر حيات رژيم ديگر تلقي گردد. بلكه بايد از آن به عنوان سرفصلي برجسته در تاريخ سياسي ايران و نقطه‌اي عطف در روند مبارزات ملت ايران ياد كرد.
تجلی نورالهی برمردم ایران خجسته باد.

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

             

دیدگاه   0